Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

Perscommuniqué

De EU-Assemblee van Regionale en Lokale afgevaardigden

COR/13/71

Brussel, 5-7-2013

Lokale en regionale overheden kunnen Europa's energiemarkt laten functioneren

De energiemarkt openstellen en het concurrentievermogen vergroten is alleen mogelijk wanneer de EU consumenten en lokale overheden centraal stelt in haar plannen. In een met algemene stemmen goedgekeurd advies van rapporteur de Vey Mestdagh (NL/ALDE) spreekt het CvdR zijn steun uit voor de totstandkoming van een meer concurrerend en geïntegreerd Europees energienetwerk. Wel dringt het aan op meer steun voor nieuwe energiebedrijven en een betere consumentenbescherming. Investeren in slimme netwerken kan in belangrijke mate helpen om consumenten zelf het heft in handen te laten nemen en de mededinging te bevorderen, en om "een beter geïntegreerde, concurrerender en flexibeler energiemarkt" tot stand te brengen.

Het Comité steunt de liberalisering van de energiemarkt in de EU, als een belangrijke motor voor een duurzamere en concurrerender energiesector. In het door rapporteur de Vey Mestdagh, lid van gedeputeerde staten van de provincie Groningen, opgestelde advies waarschuwt het Comité echter dat veel lidstaten de maatregelen van het in 2009 overeengekomen derde energiepakket nog altijd niet hebben uitgevoerd. Dit belemmert de toegang van nieuwkomers op de energiemarkt, belemmert de mededinging en zorgt ervoor dat de energiekosten hoog blijven. Het Comité wijst op de opmars van de "prosument" – de consument als producent – en dringt aan op meer investeringen en ondersteuning voor kleinschalige productie-eenheden en regionale energienetwerken, een standpunt dat al is overgenomen door de relevante commissie van het Europees Parlement. Dit zou kleinere producenten in staat stellen een tegenwicht te bieden aan de marktmonopolies. De Vey Mestdagh voegde daaraan toe dat "niet mag worden voorbijgegaan aan de belangrijke rol van regio's en gemeenten voor de coördinatie van de lokale energieontwikkeling en kleinschalige stroomopwekking. Het is nu eenmaal zo dat lokale en regionale overheden Europa's energiemarkt kunnen laten functioneren".

Het Comité betoogt dat wanneer consumenten vrij kunnen kiezen voor een leverancier, dit ten goede komt aan de concurrentie tussen energieleveranciers. In het advies van de Vey Mestdagh wordt ook getwijfeld of de voorgestelde maatregelen van de Commissie wel goed genoeg zijn om consumenten zelf het heft in handen te laten nemen en energiearmoede te bestrijden, en wordt ervoor gepleit dat kwetsbare consumenten speciaal in bescherming worden genomen. De lokale en regionale overheden moeten een veel grotere rol krijgen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het steunen van de burgers, de communicatie met de consumenten en het uitvoeren van de planning voor de ontwikkeling van (slimme) netwerken, waarbij zij op gelijke voet met ondernemingen moeten komen te staan, en gelijke toegang tot informatie moeten krijgen. Ook kunnen zij helpen maatregelen in te voeren voor belangrijke consumentenvraagstukken, zoals de toegang tot informatie, mogelijkheden om prijzen met elkaar te vergelijken en de ondersteuning van kwetsbare consumenten.

Slimme-metersystemen zijn ook een goede manier om consumenten in staat te stellen hun kosten beter te beheren, op voorwaarde dat zij toegang krijgen tot gegevens over hun eigen verbruik. Om dit te bereiken pleit het Comité ervoor om de bestaande netwerken te moderniseren en nieuwe, slimme netwerken te ontwikkelen. Deze doelstelling ligt in de lijn van de Europa 2020-streefdoelen voor energie-efficiëntie en de plannen om de Europese economie tegen 2050 koolstofvrij te maken. Het Comité is dan ook voorstander van samenwerking om Europese, nationale en regionale slimme netwerken tot stand te brengen en voor die netwerken Europese normen uit te werken. Dit standpunt wordt gedeeld met het Europees Parlement en is terug te vinden in de voorstellen van de Commissie industrie, onderzoek en energie. De Vey Mestdagh zei dat hij "erg blij is dat twee EP-commissies reeds verschillende wijzigingsvoorstellen van het CvdR met betrekking tot de rol van de regionale en lokale overheden hebben overgenomen. Dit laat nog eens zien hoe belangrijk het is om meteen bij aanvang van het wetgevingsproces een constructieve dialoog met alle instellingen te voeren".

Nadere informatie:

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden uit alle 28 lidstaten. Het heeft tot taak om de regionale en lokale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het Comité van de Regio's kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van regionale of lokale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

David French (CvdR)

Tel: +32 2 282 2535

david.french@cor.europa.eu

Eerdere perscommuniqués van het CvdR


Side Bar