Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/13/70

Brussel, 4.7.2013

E-gezondheidszorg in de EU: vertrouwen in gegevensbescherming cruciaal

De patiënt moet centraal staan in de revolutionaire ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Europa, en de lokale overheden moeten hierbij volwaardig worden betrokken. Dat zegt het Comité van de Regio's (CvdR) in een gisteren uitgebracht advies. Plannen om in de zorg gebruik te maken van nieuwe technologie en digitale instrumenten worden toegejuicht, maar in de EU-strategie betreffende e-gezondheidszorg moet het wekken van het vertrouwen van de patiënten en gezondheidswerkers vooropstaan. Ook pleit het Comité voor verdere maatregelen om te garanderen dat e-gezondheidsdiensten ten goede komen aan alle EU-burgers en niet tot meer ongelijkheid op het vlak van gezondheidszorg leiden.

De plannen van de Europese Commissie voor de ontwikkeling van e-gezondheidszorg tot 2020 zijn tijdens de plenaire zitting van het CvdR in juli besproken. Johan Sauwens (BE/EVP), lid van het Vlaamse Parlement, presenteerde hierover een advies, waarin met de voorstellen wordt ingestemd en wordt erkend dat het steeds noodzakelijker is om het zorgstelsel te moderniseren, gezien de verregaande technologische ontwikkelingen van de laatste jaren. Volgens het CvdR kan e-gezondheidszorg helpen om middelen beter te gebruiken, tijd te besparen en rompslomp te verminderen, zodat de kwaliteit van de patiëntenzorg wordt verbeterd. "Europa moet fors investeren in een efficiënt stelsel voor e-gezondheid dat betere zorg levert tegen lagere kosten", zo zei Sauwens. Hij wijst erop dat grote hoeveelheden gegevens inzake gezondheid, welzijn en sociale zorg vaak in aparte systemen zijn opgeslagen. Een efficiënter gebruik van deze informatie kan bijdragen tot een robuuster zorgstelsel dat, zo voegde hij eraan toe, "artsen en patiënten dichter bij elkaar brengt".

E-gezondheid staat of valt met het vertrouwen dat patiënten en gezondheidswerkers hierin hebben, en komt dus niet simpelweg neer op het inbouwen van de juiste wettelijke en technologische waarborgen. Zorggebruikers en zorgverleners moeten de volledige garantie krijgen dat persoonlijke gegevens worden beschermd en dat de vertrouwelijkheid niet wordt geschonden. In het advies van Johan Sauwens, dat op unanieme bijval van de CvdR-leden kon rekenen, wordt ter zake benadrukt dat burgers volledige controle moeten hebben over hun gegevens. "In de omwenteling die e-gezondheidszorg teweegbrengt, moet het belang van de patiënt centraal staan. Patiënten hebben het recht te beslissen over de toegang tot hun eigen gegevens. Er moet hun duidelijk worden uitgelegd hoe en door wie deze informatie zal worden gebruikt. E-gezondheid moet de burgers en patiënten de kans geven om hun gezondheid meer in eigen handen te nemen", aldus Sauwens.

In het advies wordt ook beklemtoond dat het belangrijk is alle EU-burgers actief te informeren over en te betrekken bij de nieuwe diensten. Deze moeten voor alle burgers toegankelijk zijn en zodanig zijn ontworpen dat de ongelijkheden op gezondheidsgebied er niet door toenemen. Als zorgverleners gegevens met de nodige behoedzaamheid delen, kan dat de kwaliteit van de zorg, de toegang en de informatie ten goede komen. Hierbij moet volgens Sauwens wel voldoende aandacht uitgaan naar personen met beperkte digitale geletterdheid en beperkte internettoegang. In dit verband is het van cruciaal belang dat er een rol wordt weggelegd voor de lokale overheden in Europa, want aanzienlijke hoeveelheden gegevens zijn in lokale handen, nl. van artsen en andere gezondheidswerkers in de plaatselijke gemeenschap. Lokaal weet men het best wat de specifieke behoeften van de gemeenschap zijn, en er is lokale en regionale kennis nodig om programma's met succes te kunnen uitvoeren. Het CvdR zou dan ook graag zien dat Europese regio's meer gaan samenwerken om geslaagde methoden op het gebied van e-gezondheid uit te wisselen en elkaar in dezen te ondersteunen. Onlangs is besloten om slechts 1 miljard euro uit de EU-begroting te reserveren voor digitale diensten, terwijl aanvankelijk 9,2 miljard was voorgesteld. Het CvdR maakt zich ernstig zorgen over de impact die de besparing op de Connecting Europe Facility zal hebben op de ongelijkheid in de EU.

Nadere informatie:

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden uit alle 28 lidstaten. Het heeft tot taak om de regionale en lokale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het Comité van de Regio's kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van regionale of lokale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

David French (CvdR)
Tel.: +32 2 282 2535
david.french@cor.europa.eu

Eerdere perscommuniqués van het CvdR


Side Bar