Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/13/6

Bryssel den 1 februari 2013

Ekonomiska och monetära unionen:
ReK efterlyser ett fullständigt genomförande och demokratisk legitimitet

Regionkommittén anser att det är nödvändigt att förstärka den ekonomiska och monetära unionen (EMU) för att främja hållbar tillväxt, sociala framsteg och ytterligare politisk integration inom EU. Samtidigt betonar regionerna och städerna i en resolution som antogs vid plenarsessionen den 1 februari att man måste se till att den demokratiska legitimiteten säkerställs i samband med utvecklingen av EMU. Detta bör ske genom att Europaparlamentet ges en nyckelroll samt genom att man involverar de nationella parlamenten liksom den lokala och regionala nivån, framför allt regioner med lagstiftningsbefogenheter.

ReK framhåller för stats- och regeringscheferna att regionerna och städerna till fullo ställer sig bakom målet att öka integrationen av den ekonomiska politiken och därför välkomnarförslaget om avtal mellan medlemsstaterna och EU-institutionerna om en förstärkning av genomförandet av strukturella reformer. Avtalen bör ingås separat i varje enskilt fall och åtföljas av ett tillfälligt och riktat stöd. De bör rent generellt involvera de lokala och regionala myndigheterna och säkra det demokratiska ansvarstagandet.

ReK framförde sina varningar några timmar efter det att ett möte hållits mellan Europaparlamentets ledamöter och nationella parlamentsledamöter, där man lyfte fram riskerna i samband med processen med den europeiska planeringsterminen.

När det gäller den integrerade finansiella ramen välkomnar ReK avtalet om en gemensam tillsynsmekanism och betonar behovet av proportionalitet i samband med rapporteringsskyldigheten för att man ska kunna bevara de regionala bankernas roll när det gäller att förse små och medelstora företag samt offentliga investeringsprojekt med kapital.

I fråga om budgetramen betonar man i resolutionen att EMU måste åtföljas av lämpliga budgetregler, och man efterlyser ett snabbt antagande av "tvåpacken". Man måste dock vara ytterst försiktig så att dessa regler inte får negativa konsekvenser för de lokala och regionala myndigheternas finansiella och finanspolitiska autonomi. Dessa myndigheter måste därför medverka på lämpligt sätt i utformningen och genomförandet av reglerna. Kommittén är dessutom övertygad om att en finanspolitisk kapacitet behövs för att stödja ekonomiska reformer i medlemsstaterna och för att man ska lyckas skapa en genuin ekonomisk och monetär union.

Inom ramen för integrationen av den ekonomiska politiken uppmanar kommittén medlemsstaterna att överväga undertecknandet av en "social investeringspakt", som har europluspakten som förebild. Pakten skulle innehålla mål för de sociala investeringar som medlemsstaterna bör göra för att uppnå målen i Europa 2020-strategin på det sociala området samt sysselsättnings- och utbildningsområdet.

Eftersom det finns ett behov av att påskynda utvecklingen på dessa båda områden är de lokala och regionala myndigheterna beredda och villiga att bidra framför allt till utformningen av den framtida ekonomiska styrningen av EU.

Det är också ett av de centrala budskapen i det yttrande om att skapa större samverkanseffekter mellan budgetarna på europeisk, nationell och subnationell nivå som utarbetats av Rhodri Glyn Thomas (UK–EA, ledamot av den walesiska nationalförsamlingen) och som antogs med stor majoritet vid ReK:s plenarsession.

De lokala och regionala myndigheterna ansvarar för två tredjedelar av direktinvesteringarna i Europa och tenderar att fokusera på prioriterade sektorer i Europa 2020-strategin, bland annat ekonomiska frågor, utbildning, miljö, bostadssektorn och offentliga anläggningar. Om EU ska kunna uppnå de mål som fastställts i strategin behövs det större samordning mellan de europeiska, nationella och subnationella budgetarna. Kommittén beklagar därför att den aktuella debatten om EMU är begränsad till de största EU-institutionerna och medlemsstaternas regeringar, trots den inverkan som en starkare centralisering av kontrollen på EU-nivå skulle kunna ha på de budgetmässiga rättigheterna och skyldigheterna på lokal och regional nivå och på decentraliseringen på skatteområdet. Kommittén beklagar också att lokala och regionala myndigheter i EU fortfarande inte effektivt engageras i den europeiska planeringsterminen, vilket framgår av Regionkommitténs tredje övervakningsrapport om Europa 2020-strategin, och upprepar att samverkanseffekter mellan olika budgetprocesser inte kan uppnås utan samverkanseffekter i den politiska beslutsprocessen och övervakningsprocessen. Kommittén betonar betydelsen av en grundläggande uppsättning principer som inbegriper finansiell autonomi, öppenhet, rationalisering av processer och partnerskap.

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater, och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén inom politikområden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Följ oss på Twitter: EU_CoR

För ytterligare information kontakta

Pierluigi Boda

Tfn +32 22822461

Mobil +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Tidigare pressmeddelanden


Side Bar