Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/13/6

Brusel 1. februára 2013

Hospodárska a menová únia:
Výbor regiónov žiada jej plné uplatnenie a demokratickú legitimitu

Výbor regiónov považuje upevnenie hospodárskej a menovej únie (HMÚ) za nevyhnutné na podporu udržateľného rastu, sociálneho pokroku a ďalšej politickej integrácie v EÚ. Regióny a mestá v uznesení prijatom na plenárnom zasadnutí 1. februára zdôrazňujú, že pri rozvoji HMÚ je nevyhnutné zaistiť demokratickú legitimitu. Tento cieľ sa dá dosiahnuť vďaka kľúčovej úlohe Európskeho parlamentu, zapojeniu parlamentov jednotlivých členských štátov a účasti miestnej a regionálnej úrovne, najmä regiónov s legislatívnymi právomocami.

Výbor regiónov sa obracia na hlavy štátov a vlád s ubezpečením, že regióny a mestá v plnej miere podporujú cieľ prehĺbenia integrácie hospodárskej politiky, a preto vítajú návrh na uzavretie zmlúv medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ so zámerom presadzovať uplatňovanie štrukturálnych reforiem. Takéto dohody by sa mali uzatvárať jednotlivo a mala by sa s nimi spájať dočasná a cielená finančná podpora. Musia byť do nich zapojené miestne a regionálne samosprávy, pričom je potrebné zabezpečiť demokratickú zodpovednosť.

Upozornenia Výboru regiónov nasledovali niekoľko hodín po tom, čo sa na stretnutí poslancov Európskeho parlamentu s členmi národných parlamentov poukázalo na tieto hrozby v súvislosti s procesom európskeho semestra.

Pokiaľ ide o integrovaný finančný rámec, Výbor regiónov víta dohodu o jednotnom mechanizme dohľadu a zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť proporcionalitu v ohlasovacej povinnosti, aby sa ochránila úloha regionálnych bánk pri poskytovaní kapitálu malým a stredným podnikom a verejným investičným projektom.

V súvislosti s rozpočtovým rámcom sa vo vyhlásení zdôrazňuje, že HMÚ by mala ísť vedno s riadnymi rozpočtovými pravidlami a vyzýva sa na urýchlené prijatie tzv. balíka dvoch legislatívnych aktov. Treba však postupovať obzvlášť opatrne, aby sa zaistilo, že tieto pravidlá nebudú mať negatívne dôsledky na finančnú a fiškálnu autonómiu miestnych a regionálnych samospráv. Tieto orgány musia byť preto adekvátne zapojené do vytvárania a uplatňovania rozpočtových pravidiel. Výbor regiónov je okrem toho presvedčený, že na podporu hospodárskych reforiem v členských štátoch a vytvorenie skutočnej HMÚ je potrebná fiškálna kapacita.

V súvislosti s integráciou hospodárskej politiky Výbor regiónov vyzýva členské štáty, aby zvážili podpísanie Paktu sociálnych investícií na základe modelu Paktu Euro Plus. Pakt by stanovil ciele pre sociálne investície, ktoré majú členské štáty zrealizovať, aby dosiahli ciele stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti, sociálnej sfére a oblasti vzdelávania.

Vzhľadom na potrebu dosiahnuť pokrok na týchto dvoch frontoch, sú miestne a regionálne samosprávy pripravené a ochotné osobitne prispieť k formovaniu budúcnosti hospodárskeho riadenia EÚ.

Toto je zároveň jedným z hlavných odkazov stanoviska o vytváraní väčšej súčinnosti medzi rozpočtom EÚ, štátnymi rozpočtami a rozpočtami nižších územných celkov, ktoré vypracoval Rhodri Glyn Thomas (UK/EA), člen národného zhromaždenia Walesu, a ktoré bolo na plenárnom zasadnutí výboru prijaté prevažnou väčšinou hlasov.

Miestne a regionálne samosprávy sú zodpovedné za dve tretiny priamych investícií v Európe a zameriavajú sa na hlavné priority stratégie Európa 2020, ako sú ekonomické záležitosti, vzdelávanie, životné prostredie, bývanie a občianska vybavenosť. Ak chce Európa dosiahnuť ciele stanovené v tejto stratégii, je potrebná lepšia koordinácia medzi rozpočtom EÚ, štátnymi rozpočtami a rozpočtami nižších územných celkov. Výbor v tejto súvislosti vyslovuje poľutovanie nad skutočnosťou, že prebiehajúca diskusia o HMÚ sa obmedzuje na hlavné inštitúcie EÚ a vlády členských štátov, napriek vplyvu, ktorý by silnejšia centralizácia kontroly na úrovni EÚ mohla mať na rozpočtové práva a zodpovednosti nižších územných celkov a fiškálnu decentralizáciu. Ľutuje tiež, že sa naďalej nedarí účinne zapojiť miestne a regionálne samosprávy v celej EÚ do európskeho semestra, ako to dokazuje tretia monitorovacia správa Výboru regiónov k stratégii Európa 2020, pričom pripomína, že súčinnosť medzi rozpočtovými postupmi nemožno dosiahnuť bez súčinnosti v procese tvorby politických opatrení a monitorovania. Výbor zdôrazňuje význam základného súboru zásad, medzi ktoré patrí fiškálna autonómia, transparentnosť, zjednodušovanie procesov a partnerstvo.

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore Európskej únie žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu.

Sledujte nás na Twitteri: EU_CoR.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy


Side Bar