Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/13/6

Bruksela, 1 lutego 2013 r.

Unia gospodarcza i walutowa –
KR apeluje o jej pełne wdrożenie i legitymację demokratyczną

Komitet Regionów uważa, że wzmocnienie unii gospodarczej i walutowej (UGW) jest istotne dla trwałego wzrostu gospodarczego, postępu społecznego i dalszej integracji politycznej UE. Jednocześnie w rezolucji przyjętej na sesji plenarnej 1 lutego regiony i miasta podkreślają, że dla rozwoju UGW konieczne jest zapewnienie legitymacji demokratycznej. W tym celu należy oprzeć się na zasadniczej roli Parlamentu Europejskiego, zaangażowaniu parlamentów krajowych i udziale władz lokalnych i regionalnych, a zwłaszcza regionów o kompetencjach ustawodawczych.

KR zwraca się do szefów państw lub rządów, stwierdzając wyraźnie, że regiony i miasta w pełni popierają większe zintegrowanie polityki gospodarczej i tym samym z zadowoleniem przyjmują propozycję zawarcia przez państwa członkowskie i instytucje UE porozumień wymagających wdrożenia reform strukturalnych. Porozumienia należy zawierać w oparciu o indywidualną analizę każdego przypadku i powinno im towarzyszyć tymczasowe i ukierunkowane wsparcie. Muszą być ponadto opracowywane z udziałem władz lokalnych i regionalnych i chronić demokratyczną rozliczalność.

Ostrzeżenia KR-u zostały przedstawione kilka godzin po spotkaniu posłów do Parlamentu Europejskiego z krajowymi parlamentarzystami. Zwrócono wówczas uwagę na te właśnie zagrożenia w związku z europejskim semestrem.

Co się tyczy zintegrowanych ram finansowych, KR przyjmuje z zadowoleniem porozumienie w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego i podkreśla potrzebę zapewnienia proporcjonalności w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych, by banki regionalne nadal dostarczały kapitału dla MŚP oraz na projekty inwestycji publicznych.

Jeżeli chodzi o ramy budżetowe, w rezolucji podkreślono, że UGW muszą towarzyszyć właściwe zasady polityki budżetowej, i zaapelowano o szybkie przyjęcie „dwupaku”. Trzeba postępować nadzwyczaj ostrożnie, aby przepisy te nie miały negatywnego wpływu na niezależność finansową i fiskalną władz lokalnych i regionalnych. Władze te należy zatem odpowiednio włączyć do opracowywania i wdrażania przepisów. KR jest ponadto przekonany, że potrzebny jest mechanizm zdolności fiskalnej nakierowany na wsparcie krajowych reform gospodarczych i urzeczywistnienie prawdziwej UGW.

W kontekście zintegrowania polityki gospodarczej KR apeluje do państw członkowskich, by rozważyły podpisanie paktu na rzecz inwestycji społecznych, opartego na wzorze paktu euro plus. W ten sposób wyznaczono by cele dotyczące inwestycji społecznych, których powinny dokonać państwa członkowskie, aby zrealizować cele strategii „Europa 2020” dotyczące zatrudnienia, spraw społecznych i kształcenia.

Wziąwszy pod uwagę potrzebę przyspieszenia postępów na tych dwóch frontach, władze lokalne i regionalne wyrażają chęć i gotowość, by przyczynić się do ukształtowania przyszłego zarządzania gospodarczego w UE.

Jest to również główne przesłanie opinii w sprawie osiągania większej synergii między budżetami unijnym, krajowym i władz niższego szczebla, sporządzonej przez Rhodriego Glyna Thomasa (UK/EA), członka Zgromadzenia Narodowego Walii, i przyjętej zdecydowaną większością głosów na sesji plenarnej.

Władze lokalne i regionalne odpowiadają za dwie trzecie inwestycji bezpośrednich w Europie, które skupiają się przeważnie w kilku najważniejszych dziedzinach priorytetowych strategii „Europa 2020”, takich jak kwestie gospodarcze, edukacja, ochrona środowiska, gospodarka mieszkaniowa i komunalna. Jeżeli Europa ma osiągnąć cele strategii, konieczna jest ściślejsza koordynacja między budżetami UE, państw członkowskich i władz niższego szczebla. W tym kontekście KR wyraża ubolewanie, że obecna dyskusja o UGW ogranicza się do głównych instytucji UE i rządów państw członkowskich pomimo wpływu, jaki większa centralizacja kontroli na szczeblu UE mogłaby wywrzeć na prawa i obowiązki budżetowe na poziomie niższym niż krajowy oraz na decentralizację fiskalną. Ubolewa również nad faktem, że nadal nie udaje się skutecznie zaangażować władz regionalnych i lokalnych w całej UE w realizację europejskiego semestru, co stwierdzono w 3. sprawozdaniu monitorującym Komitetu Regionów dotyczącym strategii „Europa 2020”. Potwierdza tym samym, że nie można osiągnąć synergii między procesami budżetowymi bez synergii w ramach procesów podejmowania decyzji politycznych i monitorowania. Komitet podkreśla znaczenie podstawowego zbioru zasad, w tym autonomii fiskalnej, przejrzystości, optymalizacji procesów i partnerstwa.

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela:

Pierluigi Boda

tel. +32 2 282 2461

tel. kom. +32 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar