Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/13/6

Brussel, 1 februari 2013

Economische en Monetaire Unie:
CvdR pleit voor volledige uitvoering en democratische legitimiteit

Het Comité van de Regio's acht versterking van de Economische en Monetaire Unie (EMU) essentieel voor meer duurzame groei, sociale vooruitgang en verdere politieke integratie binnen de EU. In de tijdens de zitting van 1 februari goedgekeurde resolutie benadrukken regio's en steden dat democratische legitimiteit bij de opbouw van de EMU gegarandeerd moet worden. Dit is mogelijk via de centrale rol van het Europees Parlement, de inbreng van de nationale parlementen en de deelname van de lokale en regionale niveaus, met name van de regio's met wetgevende bevoegdheid.

Het CvdR wil de staatshoofden en regeringsleiders duidelijk maken dat de regio's en steden de verdere beleidsintegratie volledig onderschrijven. Daarom zijn zij ingenomen met het voorstel voor contracten tussen lidstaten en de EU-instellingen die de uitvoering van structurele hervormingen opleggen. Zulke overeenkomsten zouden per geval gesloten moeten worden en gepaard moeten gaan met tijdelijke en gerichte financiële steun. Over het algemeen moeten de lokale en regionale overheden hierbij betrokken zijn en moet democratische verantwoording zijn gewaarborgd.

De waarschuwing van het CvdR komt enkele uren na een vergadering van leden van het Europees Parlement en van nationale parlementen, waarin het accent juist op deze risico's lag in verband met het Europees Semester.

Ten aanzien van het geïntegreerde financiële kader is het CvdR verheugd over de overeenkomst over een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme. Van belang is dat er evenredige verplichtingen voor de rapportage komen om de rol te handhaven van regionale banken voor kapitaalverstrekking voor het mkb en projecten voor overheidsinvesteringen.

Voor het begrotingskader benadrukt de resolutie dat de EMU moet worden voorzien van solide begrotingsregels; er wordt gepleit voor snelle goedkeuring van het "two-pack". Grote voorzichtigheid is echter geboden om te bereiken dat deze regels niet negatief uitpakken voor de financiële en begrotingsautonomie van lokale en regionale overheden. Daarom moeten deze overheden naar behoren betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van de regels. Voorts is het CvdR ervan overtuigd dat begrotingscapaciteit nodig is ter ondersteuning van de economische hervormingen in de lidstaten en om een echte EMU tot stand te brengen.

Voor de integratie van het economisch beleid roept het Comité de lidstaten op om het "Sociale investeringspact" te ondertekenen, dat gebaseerd is op het model voor het "Euro Plus Pact". Dit bevat doelstellingen voor sociale investeringen die de lidstaten moeten doen om te voldoen aan de werkgelegenheids-, sociale en onderwijsdoelstellingen van de Europa 2020-strategie.

Omdat er op deze beide fronten vooruitgang moet worden geboekt, zijn lokale en regionale overheden bereid om bij te dragen, met name aan de opzet van het toekomstige economische bestuur van de EU.

Dit is ook één van de aanbevelingen in het advies over het creëren van meer synergie tussen de EU-, nationale en subnationale begrotingen van de hand van Rhodri Glyn Thomas (VK/EA), lid van de nationale assemblee van Wales. Het advies is met ruime meerderheid tijdens de CvdR-zitting goedgekeurd.

Lokale en regionale overheden zijn verantwoordelijk voor tweederde van de rechtstreekse investeringen in Europa en richten zich meestal op prioritaire sectoren van de Europa 2020-strategie, zoals economische zaken, onderwijs, milieu, huisvesting en gemeeschapsvoorzieningen. Als Europa de doelstellingen van de strategie wil bereiken, dan is sterkere coördinatie tussen de EU-, de nationale en subnationale begroting geboden. In dit verband betreurt het Comité het dat de huidige discussie over de EMU beperkt is tot de belangrijkste EU-instellingen en regeringen van de lidstaten, ondanks de invloed die sterkere concentralie van controles op EU-niveau zou kunnen hebben op de begrotingsrechten en –verantwoordelijkheden op subnationaal niveau en op begrotingsdecentralisatie. Het betreurt ook, zoals blijkt uit het 3e Monitoringverslag van het CvdR over Europa 2020, dat het niet wil lukken om de lokale en regionale overheden in de EU daadwerkelijk te betrekken bij het Europees Semester; het herhaalt dat synergie tussen begrotingsprocessen niet mogelijk is zonder synergie tussen beleidsvorming en monitoring. Het Comité benadrukt het belang van een aantal uitgangspunten, waaronder begrotingsautonomie, transparantie, stroomlijning van processen en partnerschap.

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons Twitter: EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

GSM: +32 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar