Navigation path

Left navigation

Additional tools

Spaudos pranešimas

ES regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja

COR/13/6

2013 m. vasario 1 d., Briuselis

Ekonominė ir pinigų sąjunga:
Regionų komitetas ragina ją įgyvendinti ir užtikrinti jos demokratinį legitimumą

Regionų komiteto nuomone, labai svarbu stiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą, kad būtų skatinamas tvarus augimas, socialinė pažanga ir tolesnė politinė integracija ES. Be to, vasario 1 d. plenarinėje sesijoje priimtoje rezoliucijoje regionai ir miestai pabrėžia, jog kuriant ekonominę ir pinigų sąjungą turi būti užtikrintas jos demokratinis legitimumas. Šiame procese pagrindinį vaidmenį atliktų Europos Parlamentas, taip pat turėtų būti įtraukti nacionaliniai parlamentai ir užtikrintas dalyvavimas vietos bei regionų, ypač regionų, turinčių teisėkūros galių, lygmenimis.

Regionų komitetas kreipiasi į valstybių ar vyriausybių vadovus aiškiai pareikšdamas, kad regionai ir miestai visiškai pritaria siekiui intensyvinti ekonominės politikos integraciją ir todėl pritaria pasiūlymui sudaryti valstybių narių ir ES institucijų sutartis tam, kad būtų užtikrintas struktūrinių reformų įgyvendinimas. Tokie susitarimai turėtų būti sudaromi kiekvienu konkrečiu atveju, juos sudarius turėtų būti teikiama laikina ir tikslinė finansinė parama, o svarbiausia jie turi įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas ir užtikrinti demokratinę atskaitomybę.

Regionų komitetas išsakė šias pastabas praėjus keletui valandų po to, kai Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų narių susitikime buvo akcentuotas tas pats pavojus, gersiantis Europos semestro procesui.

Kalbant apie integruotą finansinę programą, Regionų komitetas palankiai vertina susitarimą dėl Bendro priežiūros mechanizmo ir pabrėžia, jog ataskaitoms būtina taikyti proporcingumo principą, kad būtų išsaugotas regioninių bankų vaidmuo aprūpinant kapitalu MVĮ ir viešųjų investicijų projektus.

Biudžetinio pagrindo atžvilgiu rezoliucijoje pabrėžiama, kad ekonominė ir pinigų sąjunga neįsivaizduojama be tinkamų biudžetinių taisyklių, ir ragina skubiai priimti „dviejų dokumentų rinkinį“. Tačiau Komitetas pabrėžia, kad reikia imtis ypatingo atsargumo priemonių, kad šios taisyklės nedarytų neigiamo poveikio vietos ir regionų valdžios institucijų finansinei ir fiskalinei autonomijai. Todėl šios valdžios institucijos turi būti įtrauktos į šių taisyklių rengimą ir įgyvendinimą. Be to, Regionų komitetas yra įsitikinęs, kad siekiant paremti eknomikos reformas valstybėse narėse ir sukurti tikrai veikiančią ekonominę ir pinigų sąjungą reikalingi finansiniai pajėgumai.

Ekonominės politikos integracijos atžvilgiu Komitetas ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę pasirašyti „socialinių investicijų paktą“, pagrįstą „Euro plius pakto“ modeliu. Taip būtų nustatyti socialinių investicijų tikslai, kuriuos valstybės narės turėtų įvykdyti, kad įgyvendintų strategijoje „Europa 2020“ nustatytus užimtumo, socialinius ir švietimo tikslus;

Atsižvelgiant į tai, kad reikia paspartinti pažangą šiose dviejose srityse, vietos ir regionų valdžios institucijos yra pasirengusios įnešti savo indėlį, visų pirma kuriant būsimo ES ekonomikos valdymo modelį.

Be kita ko, tai buvo viena iš pagrindinių minčių, išsakytų nuomonėje „Didesnės ES, nacionalinių ir subnacionalinių biudžetų sąveikos kūrimas“, kurią parengė Velso nacionalinės asamblėjos narys Rhodri Glyn Thomas (UK / EA) ir kuri didele balsų dauguma buvo priimta Regionų komiteto plenarinėje sesijoje.

Vietos ir regionų valdžios institucijos yra atsakingos už du trečdalius tiesioginių investicijų Europoje ir savo dėmesį sutelkia į pagrindinius prioritetinius strategijos „Europa 2020“ sektorius, tokius kaip ekonomika, švietimas, aplinkos apsauga, būstas ir komunaliniai patogumai. Strategijoje nustatytus tikslus Europa pasieks tik, jei bus glaudžiau koordinuojami ES, nacionaliniai ir subnacionaliniai biudžetai. Todėl Komitetas apgailestauja, kad dabartinėse diskusijose dėl ekonominės ir pinigų sąjungos dalyvauja tik pagrindinės ES institucijos ir valstybių narių vyriausybės, nepaisant to, kokį poveikį subnacionalinio lygmens biudžetinėms teisėms ir atsakomybei bei fiskalinei decentralizacijai galėtų padaryti stipresnė centralizuota kontrolė ES lygiu. Jis taip pat apgailestauja, kad – kaip nurodoma 3-ioje Regionų komiteto „Europa 2020“ stebėsenos atskaitoje – ir toliau nepavyksta įvairių ES vietos ir regionų valdžios institucijų įtraukti į Europos semestrą, ir primena, kad biudžetinių procesų sinergijos nepavyks užtikrinti, jei nebus sukurta politikos formavimo ir stebėsenos procesų sinergija. Komitetas pabrėžia, kad svarbu laikytis pagridinių principų, be kita ko, fiskalinės autonomijos, skaidrumo, procesų supaprastinimo ir partnerystės principų.

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra ES vietos ir regionų savivaldos atstovų asamblėja. Komiteto, kurį sudaro 344 nariai iš visų 27 ES valstybių narių, misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Aplankykite Regionų komiteto interneto svetainę www.cor.europa.eu

Sekite mus Twitter: @EU_CoR

Išsamesnės informacijos teiraukitės:

Pierluigi Boda

Tel.: + 32 2 282 2461

Mob. tel. +32 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Ankstesni pranešimai spaudai


Side Bar