Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sajtóközlemény

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

.

COR/13/6

Brüsszel, 2013. február 1

Gazdasági és monetáris unió:
Az RB a maradéktalan végrehajtás és a demokratikus legitimitás mellett

A Régiók Bizottsága az EU-n belüli fenntartható növekedés, társadalmi haladás előmozdításához és a politikai integráció elmélyítéséhez elengedhetetlennek tartja a gazdasági és monetáris unió (GMU) erősítését. Ezzel egyidejűleg a régiók és a városok egy a február 1-jei plenáris ülésen elfogadott állásfoglalásban hangsúlyozzák, hogy a demokratikus legitimitást garantálni kell a GMU fejlesztése során. Ezt az Európai Parlament kulcsfontosságú szerepének, a nemzeti parlamentek bevonásának, valamint a helyi és a regionális szintek, különösen a jogalkotói hatáskörökkel rendelkező régiók részvételének köszönhetően kellene elérni.

Az RB egyértelművé kívánja tenni az állam- és kormányfők számára, hogy a régiók és a városok teljes mértékben egyetértenek a gazdaságpolitikai integráció intenzívebbé tételének céljával, ennélfogva örömmel fogadják a tagállamok és az uniós intézmények közötti, a strukturális reformok végrehajtását megerősítő szerződésekre vonatkozó javaslatot. Ezeket a megállapodásokat eseti alapon kellene megkötni, ideiglenes és célzott pénzügyi támogatással kiegészítve, és mindenekelőtt kidolgozásukba be kell vonni a helyi és regionális önkormányzatokat, valamint biztosítani kell a demokratikus elszámoltathatóságot.

Az RB felhívása néhány órával azután hangzik el, hogy az európai parlamenti képviselők és a nemzeti parlamenti képviselők közötti találkozó rámutatott ugyanezekre a kockázatokra az európai szemeszter folyamatával kapcsolatban.

Az integrált pénzügyi keretet illetően az RB üdvözli az egységes felügyeleti mechanizmusról szóló megállapodást, és kiemeli, hogy biztosítani kell az arányosságot a jelentéstételi kötelezettségekkel kapcsolatban, hogy megőrizzük a regionális bankok szerepét a kkv-k és az állami beruházási projektek tőkével való ellátásában.

A költségvetési kerettel kapcsolatban az állásfoglalás hangsúlyozza, hogy a GMU-t megfelelő költségvetési szabályoknak kell kísérniük, és kéri a második gazdasági kormányzási csomag gyors elfogadását. Rendkívüli óvatosságot kell azonban tanúsítani annak megelőzésére, hogy ezek a szabályok káros következményekkel járjanak a helyi és regionális önkormányzatok pénzügyi és fiskális autonómiájára. Ezért ezeket a hatóságokat kellőképpen be kell vonni a szabályok kialakításába és végrehajtásába. Ezenkívül az RB meg van győződve arról, hogy szükség van egy közös fiskális rendszerre a tagállami gazdasági reformok támogatásához, illetve egy valódi GMU megteremtéséhez.

A gazdaságpolitikai integrációval kapcsolatban az RB arra kéri a tagállamokat, hogy fontolják meg egy „szociális beruházási megállapodás” aláírását, amely az Euró Plusz Paktum mintájára jönne létre. Ez meghatározná azokat a szociális beruházásokkal kapcsolatos célokat, amelyek révén a tagállamok elérhetik az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási, társadalmi és oktatási célkitűzéseit.

Mivel fel kell gyorsítani az előrelépéseket ezen a két fronton, a helyi és regionális önkormányzatok készek és hajlandók arra, hogy megtegyék hozzájárulásukat, elsősorban az EU jövőbeli gazdasági kormányzásának kialakítása terén.

Ez az egyik fő üzenete a „Nagyobb szinergiák kialakítása az uniós, nemzeti és szubnacionális költségvetések között” című véleménynek is, melyet Rhodri Glyn Thomas (UK/EA), a Walesi Nemzetgyűlés tagja dolgozott ki, és amelyet nagy többséggel fogadott el az RB plenáris ülése.

A helyi és regionális önkormányzatok felelősek a közvetlen befektetések kétharmadáért Európában, és figyelmüket általában az Európa 2020 stratégia olyan kulcsfontosságú ágazataira összpontosítják, mint a gazdasági ügyek, az oktatás, a környezetvédelem, a lakhatás és a kommunális szolgáltatások. Ha Európa el akarja érni a stratégia keretében kitűzött célokat, szorosabb koordinációra lesz szükség az uniós, a nemzeti és a szubnacionális költségvetések között. Ebben az összefüggésben az EGSZB sajnálja, hogy a GMU-ról szóló jelenlegi vita a főbb uniós intézményekre és a tagállamok kormányaira korlátozódik, annak ellenére, hogy az ellenőrzések uniós szintű központosításának megerősítése hatást gyakorolhat a szubnacionális szintű költségvetési jogokra és kötelességekre, illetve a fiskális decentralizációra is. Sajnálja továbbá azt is, hogy – ahogy a Régiók Bizottságának az Európa 2020 stratégiáról szóló harmadik jelentéséből is kitűnik – továbbra sem sikerült ténylegesen bevonni az EU helyi és regionális önkormányzatait az európai szemeszterbe. Felhívja a figyelmet arra, hogy a költségvetési folyamatok között csak akkor lehet szinergiát kialakítani, ha a döntéshozatali és nyomonkövetési folyamatokban is megfigyelhető a szinergia. Végül az RB kiemeli egy sor alapelv, köztük az adóügyi autonómia, az átláthatóság, a folyamatracionalizálás és a partnerség jelentőségét.

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. A 27 európai uniós tagállamból delegált 344 tagnak az a küldetése, hogy az általuk képviselt regionális és helyi önkormányzatokat, valamint közösségeket bevonják az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassák őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy ha úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, illetve nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

Látogasson el az RB weboldalára: www.cor.europa.eu

A Twitteren is megtalál bennünket: EU_CoR

További információkért kérjük, forduljon kollégáinkhoz:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Korábbi sajtóközlemények


Side Bar