Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/13/6

Bryssel 1. helmikuuta 2013

Talous- ja rahaliitto (EMU):
Alueiden komitea kehottaa toteuttamaan EMUn kaikilta osin ja huolehtimaan sen demokraattisesta oikeutuksesta

Alueiden komitean (AK) mukaan talous- ja rahaliiton vahvistaminen on välttämättömänä, jotta kestävää kasvua, sosiaalista edistystä ja poliittisen yhdentymisen jatkumista EU:ssa voidaan edistää. Komitean täysistunnossa 1. helmikuuta 2013 hyväksytyssä päätöslauselmassa korostetaan kuitenkin myös, että EMUa kehitettäessä on varmistettava toimenpiteiden demokraattinen legitiimiys. Tämän tulisi tapahtua osoittamalla Euroopan parlamentille keskeinen rooli, kutsumalla kansalliset parlamentit mukaan ja antamalla alue- ja paikallistasolle, erityisesti lainsäädäntävaltaa käyttäville alueille, mahdollisuus osallistua toimintaan.

AK osoittaa päätöslauselmansa valtion- ja hallitusten päämiehille ja tekee selväksi, että alueet ja kunnat kannattavat täysin tavoitetta tehostaa talouspoliittista yhdentymistä ja suhtautuvat siis myönteisesti ehdotukseen jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten välisistä sopimuksista, joiden pohjalta rakenneuudistusten toteuttamista valvotaan. Tällaisia sopimuksia olisi tehtävä tapauskohtaisesti, ja niitä olisi tuettava väliaikaisella ja kohdennetulla rahoituksella. Ennen kaikkea niissä on kuitenkin oltava mukana alue- ja paikallisviranomaisten edustajia ja niiden yhteydessä on huolehdittava demokraattisen vastuuvelvollisuuden toteutumisesta.

AK esitti varoituksensa vain muutama tunti sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenet olivat kokouksessaan korostaneet juuri samoja riskejä talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson suhteen.

AK on yhdennetyn rahoituskehyksen osalta tyytyväinen siihen, että yhteisestä valvontamekanismista on päästy sopuun. Komitea korostaa kuitenkin tarvetta suhteuttaa raportointivelvoitteita, jotta alueelliset pankit voivat jatkossakin toimia pk-yrityksissä ja julkisissa investointihankkeissa tarvittavan pääoman tarjoajina.

Yhdennettyä finanssipoliittista kehystä tarkasteltaessa AK:n päätöslauselmassa tähdennetään, että talous- ja rahaliittoon tarvitaan asianmukaiset finanssipoliittiset säännöt, ja kehotetaan hyväksymään nopeasti budjettikurin tiukentamista koskeva lainsäädäntöpaketti (ns. two-pack). On kuitenkin pyrittävä varmistamaan äärimmäisen huolellisesti, ettei näistä säännöistä aiheudu haittaa alue- ja paikallisviranomaisten taloudelliselle ja rahoitukselliselle itsemääräämisoikeudelle. Tämän vuoksi alue- ja paikallisviranomaiset on otettava asianmukaisella tavalla mukaan sääntöjen muotoiluun ja täytäntöönpanoon. Lisäksi AK on vakuuttunut siitä, että yhteinen rahoituskapasiteetti on välttämätön jäsenvaltioiden talousuudistusten tukemiseksi ja aidon talous- ja rahaliiton luomiseksi.

Talouspoliittisen yhdentymisen osalta komitea kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan sosiaalisen investointisopimuksen solmimista Euro Plus ‑sopimuksen mukaisen mallin pohjalta. Investointisopimuksessa asetettaisiin tavoitteet sosiaalisille investoinneille, joita jäsenvaltioiden tulee tehdä Eurooppa 2020 ‑strategian työllisyys-, sosiaali- ja koulutustavoitteiden saavuttamiseksi.

Koska etenemistä näillä kahdella rintamalla on syytä vauhdittaa, alue- ja paikallisviranomaiset ovat valmiita ja halukkaita kantamaan kortensa kekoon ja osallistumaan erityisesti EU:n tulevan talouden­ohjausjärjestelmän muotoiluun.

Tämä on myös EU:n, jäsenvaltioiden ja valtiotasoa alempien hallintotasojen talousarviovarojen yhteisvaikutusten lisäämistä käsittelevän lausunnon keskeisiä viestejä. Lausunnon on valmistellut Walesin edustajakokouksen jäsen Rhodri Glyn Thomas (UK, EA), ja se hyväksyttiin AK:n täysistunnossa suurella äänten enemmistöllä.

Alue- ja paikallisviranomaiset vastaavat kahdesta kolmasosasta EU:ssa tehtävistä suorista investoinneista ja keskittyvät toimissaan Eurooppa 2020 ‑strategian keskeisiin painopistealoihin, kuten elinkeinoelämään, koulutukseen, ympäristöasioihin, asumiseen ja yhdyskuntapalveluihin. Strategian mukaisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää EU:n, jäsenvaltioiden ja valtiotasoa alempien hallintotasojen talousarvioiden nykyistä tiiviimpää koordinointia. AK pahoitteleekin sitä, että tämänhetkinen keskustelu talous- ja rahaliitosta on rajoittunut vain tärkeimpiin EU:n toimielimiin ja jäsenvaltioiden tasolle, vaikka valvonnan keskittämisellä EU:n tasolle saattaa olla vaikutusta alempien hallintotasojen budjettivaltaan ja ‑vastuuseen sekä julkistalouden hajauttamiseen. Komitea pahoittelee myös, etteivät EU:n alue- ja paikallisviranomaiset käytännössä edelleenkään pääse osallistumaan talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon, kuten alueiden komitean kolmannesta Eurooppa 2020 -seurantaraportista ilmenee. AK muistuttaa jälleen, ettei talousarviomenettelyjen välillä voida saada aikaan yhteisvaikutuksia ilman synergiaa politiikan muotoilussa ja valvontaprosessissa. Lisäksi komitea korostaa, että on tärkeää sopia seuraavien perusperiaatteiden noudattamisesta: taloudellinen autonomia, avoimuus, menettelyjen virtaviivaistaminen ja kumppanuus.

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa niille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Tutustu AK:n verkkosivuihin: www.cor.europa.eu

Seuraa komiteaa Twitterissä: EU_CoR

Lisätietoja:

Pierluigi Boda

P. +32 22822461

Matkap. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Aiempiin lehdistötiedotteisiin


Side Bar