Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ανακοίνωση Τύπου

Η Συνέλευση των Τοπικών και Περιφερειακών Εκπροσώπων της ΕΕ

COR/13/6

Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2013

Οικονομική και Νομισματική Ένωση:
Η ΕτΠ απευθύνει έκκληση για πλήρη εφαρμογή και δημοκρατική νομιμότητα

Η Επιτροπή των Περιφερειών θεωρεί ότι η ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) είναι ζωτικής σημασίας για την ενδυνάμωση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής προόδου και της περαιτέρω πολιτικής ολοκλήρωσης στο εσωτερικό της ΕΕ. Ταυτόχρονα –σε ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη σύνοδο ολομέλειας την 1η Φεβρουαρίου 2013– οι περιφέρειες και οι δήμοι τονίζουν ότι, κατά την υλοποίηση της ΟΝΕ, απαιτείται η διασφάλιση της δημοκρατικής νομιμότητας με την ανάληψη πρωτεύοντος ρόλου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και με τη συμμετοχή τόσο των εθνικών κοινοβουλίων όσο και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, ιδίως στις περιφέρειες που διαθέτουν νομοθετικές εξουσίες.

Η ΕτΠ απευθύνεται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι οι περιφέρειες και οι δήμοι συμμερίζονται πλήρως τον στόχο περί εντατικοποίησης της ολοκλήρωσης στον τομέα της οικονομικής πολιτικής και επιδοκιμάζουν, ως εκ τούτου, την πρόταση για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με σκοπό την τόνωση της εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι συναφείς συμφωνίες θα πρέπει να συνάπτονται κατά περίπτωση και να συνοδεύονται από παροδική και στοχευμένη οικονομική στήριξη, με παράλληλη διασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών και της δημοκρατικής λογοδοσίας.

Οι προειδοποιήσεις της ΕτΠ διατυπώνονται λίγες ώρες μετά από την πραγματοποίηση συνάντησης μεταξύ μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων κατά την οποία επισημάνθηκαν αυτοί ακριβώς οι κίνδυνοι σχετικά με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Όσον αφορά το ενοποιημένο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο, η ΕτΠ χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για τη σύσταση ενιαίου εποπτικού μηχανισμού και τονίζει την ανάγκη διασφάλισης της αναλογικότητας κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων προκειμένου να διαφυλαχθεί ο ρόλος που διαδραματίζουν οι περιφερειακές τράπεζες για την παροχή κεφαλαίων τόσο στις ΜΜΕ όσο και σε διάφορα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων.

Σχετικά με το δημοσιονομικό πλαίσιο, στο ψήφισμα επισημαίνεται ότι η ΟΝΕ πρέπει να συνοδεύεται από ενδεδειγμένους δημοσιονομικούς κανόνες και συνιστάται η ταχεία έγκριση του διπτύχου. Απαιτείται ωστόσο να επιδειχθεί εξαιρετική σύνεση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες αυτοί δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τη χρηματοοικονομική και δημοσιονομική αυτονομία των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να συμμετέχουν δεόντως στη διαδικασία διαμόρφωσης και εφαρμογής των προαναφερθέντων κανόνων. Επιπλέον, η ΕτΠ εκφράζει την πεποίθηση ότι η δημοσιονομική ικανότητα είναι αναγκαία για την υποστήριξη των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη και για την υλοποίηση μιας πραγματικής ΟΝΕ.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της οικονομικής πολιτικής, η ΕτΠ καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο υπογραφής «Συμφώνου Κοινωνικών Επενδύσεων», κατά το πρότυπο του «Συμφώνου για το Ευρώ+», πράγμα το οποίο θα συνέβαλε στον καθορισμό στόχων για την πραγματοποίηση κοινωνικών επενδύσεων από τα κράτη μέλη, με μέλημα την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά την απασχόληση, τα κοινωνικά ζητήματα και την εκπαίδευση.

Δεδομένου ότι χρειάζεται να επιταχυνθεί η πρόοδος που σημειώνεται σε αυτά τα δύο μέτωπα, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι έτοιμες και πρόθυμες να συμβάλουν ειδικότερα στη διαμόρφωση της μελλοντικής οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό είναι επίσης ένα από τα βασικά μηνύματα της γνωμοδότησης με θέμα «Ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και των προϋπολογισμών του εθνικού και του υποεθνικού επιπέδου», η οποία καταρτίστηκε από τον κ. Rhodri Glyn Thomas (UK/EA), μέλος της Εθνικής Συνέλευσης της Ουαλίας, και εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ.

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι υπεύθυνες για τα δύο τρίτα των άμεσων επενδύσεων στην Ευρώπη και τείνουν να επικεντρώνονται σε τομείς που αποτελούν βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως τα οικονομικά ζητήματα, η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η στέγαση και οι υποδομές κοινής ωφελείας. Για την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται από τη στρατηγική αυτή, η Ευρώπη οφείλει να επιδιώξει τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και των προϋπολογισμών του εθνικού και του υποεθνικού επιπέδου. Εν προκειμένω, η ΕτΠ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η διεξαγωγή της τρέχουσας συζήτησης σχετικά με την ΟΝΕ περιορίζεται στα κυριότερα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, παρά τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η περαιτέρω συγκέντρωση των ελέγχων στο επίπεδο της ΕΕ τόσο για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υποεθνικού επιπέδου στον δημοσιονομικό τομέα όσο και για τη δημοσιονομική αποκέντρωση. Όπως επισημαίνεται στην τρίτη έκθεση παρακολούθησης της ΕτΠ σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η ΕτΠ εκφράζει επίσης τη λύπη της για τη συνεχιζόμενη αποτυχία που διαπιστώνεται σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ όσον αφορά την αποτελεσματική συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και επαναλαμβάνει ότι η επίτευξη συνεργιών στο πλαίσιο των δημοσιονομικών διαδικασιών είναι αδύνατη χωρίς την καθιέρωση συνεργιών κατά τη διαδικασία χάραξης και παρακολούθησης των διαφόρων πολιτικών. Η ΕτΠ εξαίρει τη σημασία που έχει η διαμόρφωση μιας βασικής δέσμης αρχών, μεταξύ των οποίων θεωρεί σκόπιμο να περιλαμβάνεται η δημοσιονομική αυτονομία, η διαφάνεια, η απλοποίηση των διαδικασιών και η συνεργασία.

Η Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η Συνέλευση των εκπροσώπων των περιφερειακών και των τοπικών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της που προέρχονται από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των περιφερειακών και των τοπικών αρχών και των πολιτών που εκπροσωπούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ σε τομείς πολιτικής που αφορούν τις περιφέρειες και τους δήμους. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της, όπως επίσης όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις περιφερειακές και τις τοπικές αρμοδιότητες.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ στην ακόλουθη διεύθυνση: www.cor.europa.eu

Παρακολουθείστε μας στο Twitter: EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

Pierluigi Boda

Τηλ. +32 2 282 2461

Κινητό +32 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου


Side Bar