Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

Bruxelles, den 1. februar 2013

COR/13/6

Bruxelles, den 1. februar 2013

Den Økonomiske og Monetære Union:
Regionsudvalget opfordrer til fuld gennemførelse og demokratisk legitimitet

Regionsudvalget mener, at en styrkelse af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) er afgørende for at sikre bæredygtig vækst, sociale fremskridt og yderligere politisk integration i EU. Samtidig understreger regionerne og byerne i en udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen den 1. februar, at det er nødvendigt at sikre den demokratiske legitimitet, når ØMU'en udvikles. Dette bør opnås med den planlagte centrale rolle for Europa‑Parlamentet, inddragelsen af de nationale parlamenter og inddragelse af de lokale og regionale niveauer, navnlig de regioner, der har lovgivningsbeføjelser.

Regionsudvalget henvender sig til statsoverhovederne og regeringscheferne og gør det klart, at regionerne og byerne fuldt ud deler målet om at intensivere integrationen af de økonomiske politikker og derfor glæder sig over forslaget om kontrakter mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne om styrkelse af gennemførelsen af strukturelle reformer. Sådanne aftaler bør indgås individuelt og omfatte midlertidig og målrettet finansiel støtte, og generelt bør de inddrage de lokale og regionale myndigheder og sikre den demokratiske ansvarlighed.

Regionsudvalgets advarsler kommer et par timer efter, at disse risici i forbindelse med den europæiske semesterproces blev fremhævet på et møde mellem medlemmer af Europa-Parlamentet og nationale parlamentarikere.

Med hensyn til de integrerede finansielle rammer bifalder Regionsudvalget enigheden om en fælles tilsynsmekanisme og fremhæver behovet for proportionalitet i rapporteringsforpligtelserne for at bevare de regionale bankers rolle i tilvejebringelsen af kapital til SMV'er og offentlige investeringsprojekter.

Med hensyn til budgetrammen fremhæves det i resolutionen, at det er nødvendigt at følge op på ØMU'en med passende budgetpolitiske regler, og der udtrykkes støtte til en hurtig vedtagelse af "twopacken". Der skal ikke desto mindre udvises den største forsigtighed for at sikre, at disse regler ikke får negative konsekvenser for de lokale og regionale myndigheders finansielle og skattemæssige autonomi. Derfor bør disse behørigt inddrages i udviklingen og gennemførelsen af disse regler. Regionsudvalget er desuden overbevist om, at en finanspolitisk kapacitet er nødvendig for at støtte økonomiske reformer i medlemsstaterne og realisere en egentlig ØMU.

Med hensyn til integration af de økonomiske politikker, anmoder Regionsudvalget medlemsstaterne om at overveje indgåelsen af en "social investeringspagt", som er baseret på europluspagt-modellen. En sådan pagt skulle opstille en række mål for medlemsstaternes sociale investeringer for at opfylde Europa 2020-strategiens beskæftigelsesmæssige, sociale og uddannelsesmæssige målsætninger.

Da der er behov for at intensivere fremskridtene på disse to områder, er de lokale og regionale myndigheder parate og villige til at yde en indsats navnlig med hensyn til udformningen af den fremtidige økonomiske styring af EU.

Dette er også et af de centrale budskaber i udtalelsen om større synergi mellem EU's, nationale og subnationale budgetter, der er udarbejdet af Rhodri Glyn Thomas (UK/AE), der er medlem af den nationale forsamling for Wales. Udtalelsen blev vedtaget med stort flertal på Regionsudvalgets plenarforsamling.

De lokale og regionale myndigheder er ansvarlige for to tredjedele af de direkte investeringer i Europa, og de har tendens til at fokusere på prioriterede sektorer, der har afgørende betydning for Europa 2020-strategien som økonomiske anliggender, uddannelse, miljø, boliger og offentlige faciliteter. Hvis EU skal nå de mål, der er fastsat i strategien, er det nødvendigt med større koordinering mellem EU's, de nationale og de subnationale budgetter. I denne sammenhæng beklager Regionsudvalget, at den igangværende debat om ØMU'en holdes inden for de vigtigste EU‑institutioner og medlemsstaternes regeringer, på trods af de konsekvenser, som en stærkere centralisering af kontrollen på EU-niveau kan have for de subnationale myndigheders budgetbeføjelser og –ansvar og decentraliseringen på skatteområdet. Regionsudvalget beklager også, at lokale og regionale myndigheder i EU, som dokumenteret i Regionsudvalgets 3. overvågningsrapport om Europa 2020, stadig ikke inddrages i det europæiske semester, og slår igen fast, at uden synergier i den politiske beslutningsproces og overvågningen kan der ikke opnås synergier i budgetprocedurerne. Regionsudvalget understreger betydningen af et sæt af grundlæggende principper omfattende skatteautonomi, gennemsigtighed, strømlining af procedurer og partnerskab.

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside på www.cor.europa.eu

Følg os på Twitter: EU_CoR

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Pierluigi Boda

Tlf. +32 2 282 2461

Mobil +32 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Tidligere pressemeddelelser


Side Bar