Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/13/6

V Bruselu dne 1. února 2013

Hospodářská a měnová unie –
VR vyzývá k důslednému provádění a demokratické legitimitě

Výbor regionů je toho názoru, že posílení Hospodářské a měnové unie (HMU) je zásadní pro podporu udržitelného růstu, sociálního pokroku a další politické integrace v rámci EU. V usnesení přijatém na plenárním zasedání 1. února regiony a města zároveň zdůrazňují, že při rozvíjení HMU je nutné zajistit demokratickou legitimitu. Té by mělo být dosaženo díky klíčové roli Evropského parlamentu, zapojení národních parlamentů a účasti místní a regionální úrovně, zvláště regionů s legislativními pravomocemi.

VR se obrací na představitele států a vlád s jasným poselstvím, že regiony a města se plně ztotožňují s cílem posílení integrace hospodářské politiky, a proto vítají návrh smluv mezi členskými státy a institucemi EU týkajících se prosazování strukturálních reforem. Tato ujednání by měla být přijímána v individuálních případech a podpořena dočasnou a cílenou finanční podporou. Musí být do nich zapojeny místní a regionální orgány a je třeba zaručit demokratickou odpovědnost.

Upozornění VR následovalo několik hodin po schůzi mezi poslanci Evropského parlamentu a poslanci národních parlamentů, kteří v souvislosti s procesem evropského semestru poukázali právě na tato rizika.

Co se týče integrovaného finančního rámce, VR vítá dohodu o jednotném mechanismu dohledu a zdůrazňuje nutnost zaručit proporcionalitu při povinném hlášení s cílem zachovat úlohu regionálních bank při poskytování kapitálu malým a středním podnikům a na veřejné investiční projekty.

Co se týče rozpočtového rámce, usnesení zdůrazňuje, že HMU musí doprovázet náležitá rozpočtová pravidla, a vyzývá k rychlému přijetí balíčku dvou právních aktů – tzv. „two-pack“. Nicméně je třeba nejvyšší obezřetnosti, aby se zaručilo, že tato pravidla nebudou mít negativní důsledky pro finanční a daňovou autonomii místních a regionálních orgánů. Z toho důvodu musí být do přípravy a provádění pravidel tyto orgány odpovídajícím způsobem zapojeny. VR je dále přesvědčen, že na podporu hospodářských reforem v členských státech je nutná rozpočtová kapacita, což platí i pro dokončení skutečné HMU.

V kontextu integrace hospodářské politiky Výbor vyzývá členské státy, aby zvážily přistoupení k Paktu o sociálních investicích založenému na modelu Paktu euro plus. Ten by stanovil cíle pro sociální investice, které mají členské státy učinit, aby splnily cíle strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti, sociální sféry a vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že je v těchto dvou oblastech zapotřebí pokroku, jsou místní a regionální orgány připravené a ochotné přispět především k vytváření budoucí hospodářské správy EU.

To je také jedno z klíčových poselství stanoviska k Dosažení lepší součinnosti mezi rozpočtem EU, státními rozpočty a rozpočty územně správních celků, které vypracoval poslanec Velšského národního shromáždění pan Rhodri Glyn Thomas (UK/EA) a jež bylo přijato velkou většinou hlasů na plenárním shromáždění VR.

Místní a regionální orgány jsou odpovědné za dvě třetiny přímých investic v Evropě a soustřeďují se na klíčové prioritní sektory strategie Evropa 2020, jako jsou hospodářské záležitosti, vzdělávání, životní prostředí, bydlení a veřejná infrastruktura. Má-li Evropa splnit cíle stanovené v této strategii, je nutná lepší koordinace mezi rozpočtem EU, státními rozpočty a rozpočty územně správních celků. V této souvislosti Výbor lituje, že současná diskuse o HMU probíhá pouze v hlavních institucích EU a vládách členských států navzdory tomu, že silná centralizace kontroly na úrovni EU by mohla mít dopad na rozpočtová práva a povinnosti územně správní úrovně a na fiskální decentralizaci. Lituje také, že stále není zajištěno účinné zapojení místních a regionálních orgánů celé EU do evropského semestru, jak vyplývá z třetí monitorovací zprávy Výboru regionů o strategii Evropa 2020, a opakuje, že součinnosti mezi rozpočtovými procesy nelze dosáhnout bez součinnosti v rámci procesů tvorby politik a jejich monitorování. Výbor regionů zdůrazňuje význam základního souboru pravidel zahrnujícího daňovou autonomii, transparentnost, zefektivnění procesů a partnerství.

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteru: @EU_CoR

Další informace poskytnou:

Pierluigi Boda

tel.: +32 2 282 2461

mobil: +32 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy


Side Bar