Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

COR/13/6

Брюксел, 1 февруари 2013 г.

Икономически и паричен съюз:
КР призовава за цялостна реализация и за демократична легитимност

Комитетът на регионите счита, че укрепването на икономическия и паричен съюз (ИПС) е от жизненоважно значение за насърчаването на устойчив растеж, социален прогрес и по-нататъшна политическа интеграция в ЕС. В същото време в резолюция, приета на пленарната сесия на 1 февруари, регионите и градовете подчертават, че в процеса на разработване на ИПС трябва да се осигури демократична легитимност. Това би следвало да се обезпечи чрез ключовата роля на Европейския парламент, ангажирането на националните парламенти и участието на местното и регионалното равнище, по-специално на регионите, имащи законодателни правомощия.

КР отправя призив към държавните глави или правителствените ръководители, като посочва недвусмислено, че регионите и градовете напълно споделят целта за засилване на интеграцията на икономическата политика и, следователно, приветстват предложението за сключване на договори между държавите членки и институциите на ЕС с цел осъществяване на структурни реформи. Такива договори би следвало да се сключват за всяка ситуация поотделно и да се придружават от временна и целева финансова подкрепа. Освен това те като цяло трябва да предвиждат участие на местните и регионалните власти и зачитане на принципите на демократична отчетност.

Тези предупреждения бяха отправени от КР часове след състоялата се среща между членове на Европейския парламент и депутати от националните парламенти, на която бяха очертани същите тези рискове по отношение на европейския семестър.

Що се отнася до интегрираната финансова рамка, КР приветства споразумението за създаване на единен надзорен механизъм и подчертава необходимостта да се осигури пропорционалност по отношение на отчетните задължения, за да се съхрани ролята на регионалните банки като източници на капитал за малките и средните предприятия (МСП) и за публичните инвестиционни проекти.

По отношение на бюджетната рамка в резолюцията се подчертава, че ИПС трябва да бъде придружен от подходящи бюджетни правила и се призовава за бързо приемане на „двойния пакет“. Въпреки това трябва да се действа изключително предпазливо, за да се гарантира, че въвеждането на гореописаните правила няма да има отрицателни последствия за финансовата и фискалната самостоятелност на местните и регионалните власти. Именно затова тези органи на самоуправление трябва да бъдат включени в създаването и прилагането на правилата по един подходящ начин. Освен това КР е убеден, че е необходимо да е налице определен фискален капацитет, който да подкрепи икономическите реформи в държавите членки и да способства за постигането на истински ИПС.

В контекста на интеграцията на икономическата политика, Комитетът призовава държавите членки да обмислят подписването на „социален инвестиционен пакт“, основаващ се на модела на пакта „Европлюс“. В него могат да се заложат социални инвестиционни цели, които държавите членки да се ангажират да изпълнят, за да могат да изпълнят целите, залегнали в стратегията „Европа 2020“ по отношение на заетостта, социалната област и образованието.

Предвид необходимостта да се ускори напредъкът на тези два фронта, местните и регионалните власти са изпълнени с готовност да окажат своя принос, най-вече за оформянето на облика на бъдещото икономическо управление на ЕС.

Това е и едно от основните послания на становището относно създаването на по-големи синергии между бюджета на ЕС, националните и поднационалните бюджети, изготвено от г‑н Rhodri Glyn Thomas (UK/ЕА), депутат от парламента на Уелс, и прието с голямо мнозинство на пленарната сесия на КР.

Местните и регионалните власти отговарят за две трети от преките инвестиции в Европа и поставят най-вече акцент върху приоритетните сектори на стратегията „Европа 2020“, като икономиката, образованието, околната среда, жилищното настаняване и комунално-битовите въпроси. За да постигне Европа целите, залегнали в тази стратегия, е необходима по-силна координация между бюджета на ЕС, националните и поднационалните бюджети. В този контекст Комитетът изразява съжаление, че текущият дебат на тема ИПС е ограничен до основните институции на ЕС и правителствата на държавите членки, независимо от въздействието, което по-голямата централизация на контрола на равнището на ЕС би могло да окаже върху бюджетните права и отговорности на поднационално равнище и върху фискалната децентрализация. Той изразява също така съжаление във връзка с това, че местните и регионалните власти от целия ЕС продължават да не бъдат ефективно и пълноценно включвани в европейския семестър – факт, изтъкнат в публикувания през октомври от Комитета на регионите „Трети мониторингов доклад по стратегията „Европа 2020“ – и повтаря, че синергиите между бюджетните процеси не могат да бъдат постигнати без синергии в рамките на процесите за изготвяне на политиките и за наблюдение; Комитетът подчертава релевантността на един основен набор от принципи, като фискална самостоятелност, прозрачност, рационализиране на процесите и партньорство.

Комитетът на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27‑те държави членки на ЕС е да приобщават представляваните от тях регионални и местни власти и общности към процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета относно политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Можете да следите за новини и в Twitter: EU_CoR

За повече информация, моля, свържете се с:

Pierluigi Boda

Тел.: +32 2 282 2461

Мобилен тел.:+32 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Предишни съобщения за медиите


Side Bar