Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL RO

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/13/5

Bruksela, 1 lutego 2013 r.

KR opowiada się za regionalną pomocą państwa zgodną z polityką spójności wdrażaną po 2014 r.

Należy zapewnić większą zgodność między systemem regionalnej pomocy państwa a polityką spójności UE w okresie 2014–2020, zwłaszcza poprzez włączenie nowej kategorii regionów w okresie przejściowym do stref mogących ubiegać się o pomoc i poprzez podjęcie odpowiednich środków przeciw delokalizacjom. Takie przesłanie wystosował Komitet Regionów w przyjętej na dzisiejszej sesji plenarnej opinii przygotowanej przez przewodniczącego Rady Regionalnej Limousin Jeana-Paula Denanota (FR/PSE).

Przegląd wytycznych dotyczących regionalnej pomocy państwa w okresie 2014–2020 odbywa się w ogólnym kontekście przekształcania i upraszczania europejskich zasad dotyczących pomocy państwa. Regionalna pomoc państwa, która jest przeznaczona dla regionów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w celu wsparcia ich rozwoju gospodarczego, stanowi odstępstwo od zasady zakazu pomocy państwa zawartej w Traktacie.

Zanim KR przyjął stanowisko w tej sprawie, głos zabrał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. konkurencji Joaquín Almunia. Podkreślił on, że w kontekście wychodzenia z kryzysu subwencje publiczne na rzecz inwestycji w regionach najmniej rozwiniętych mogą przynieść rzeczywiste efekty, ale tylko pod warunkiem, że będą odpowiednio przygotowane i ukierunkowane oraz że będą wspierać inwestycje prywatne. Należy zadbać o właściwe wydawanie pieniędzy podatników w okresie, w którym większość budżetów publicznych musi zostać poddana konsolidacji. Przyszłe wytyczne dotyczące regionalnej pomocy państwa pozwolą unowocześnić kontrolę nad subwencjami publicznymi i dostosować je do obecnych zadań, aby poprawić ich jakość i ograniczyć zniekształcenia konkurencji na rynku wewnętrznym.

KR jest pierwszą instytucją, która zajęła stanowisko w sprawie propozycji Komisji. W opinii z inicjatywy własnej, w której uwzględniono niedawną aktualizację propozycji Komisji, KR opowiada się za utrzymaniem regionalnej pomocy państwa, aby tego rodzaju subwencje nadal skutecznie pomagały regionom w nadrabianiu zaległości gospodarczych. „Regionalna pomoc państwa jest cennym narzędziem, zwłaszcza obecnie, w sytuacji kryzysu społeczno-gospodarczego. Przyczynia się do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. Dlatego też zaproponowałem szereg poprawek do projektu Komisji, głównie po to, by ściślej powiązać nowe zasady z propozycjami dotyczącymi przyszłych funduszy strukturalnych” – powiedział sprawozdawca Jean-Paul Denanot.

Oprócz uznania specyfiki regionów w okresie przejściowym KR zwraca się do Komisji, by nie ograniczała możliwości interwencji publicznych na rzecz dużych przedsiębiorstw, gdyż takie restrykcyjne podejście nie jest uzasadnione w okresie kryzysu gospodarczego. Argument ten wysunął między innymi członek parlamentu federacji walońsko-brukselskiej Michel Lebrun (BE/PPE), który mówił o sytuacji w sektorze metalurgicznym i o likwidacji wielu miejsc pracy.

KR popiera natomiast zaproponowaną przez Komisję klauzulę ochronną polegającą na zobowiązaniu dużych przedsiębiorstw do utrzymania inwestycji i stworzonych miejsc pracy na obszarze, na którym przyznana została pomoc. KR proponuje, by na zasadzie spójności z rozporządzeniem ogólnym w sprawie funduszy strukturalnych dodać do tego klauzulę dotyczącą zwrotu pomocy, zgodnie z którą przedsiębiorstwa podlegające procedurze zwrotu w związku z delokalizacją ich działalności nie mogą korzystać z funduszy strukturalnych.

Ponadto, aby lepiej uwzględnić skutki kryzysu, członkowie KR-u wzywają Komisję do jednoczesnego podwyższenia pułapu procentowego pomocy i odsetka ludności objętego pomocą. Co do tej ostatniej sprawy, KR wyraża zadowolenie, że Komisja wycofała się ze swej propozycji i postanowiła zachować poziom 45% ludności UE objętej systemem (wobec początkowo przewidzianych 42%), Do głównych postulatów KR-u należy też podniesienie progów de minimis (poniżej których pomoc państwa jest traktowana jako zgodna z rynkiem wewnętrznym) z 200 tys. euro do 500 tys. euro, utrzymanie specjalnego statusu regionów najbardziej oddalonych oraz szczególne traktowanie regionów o trudnych warunkach naturalnych, geograficznych lub społeczno-demograficznych.

Komisja rozpoczęła 14 stycznia br. konsultacje publiczne (dostępne wyłącznie w jęz. angielskim), aby przygotować przegląd wytycznych dotyczących regionalnej pomocy państwa na lata 2014–2020. Konsultacje te pozwolą na włączenie miast i regionów w proces przeglądu wytycznych, tak aby nowe przepisy odpowiadały w jak największym stopniu potrzebom w terenie. Przyjęcie nowych przepisów przez Komisję Europejską przewidziane jest w maju 2013 r.

Informacje dodatkowe

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia władz samorządowych i reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet Regionów może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeżeli naruszone zostały jego prawa lub jeżeli uznał, że dany akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na strony portalu KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela:

Nathalie Vandelle

tel. +32 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar