Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL PL RO

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/13/5

Brussel, 4 februari 2013

Het CvdR pleit voor samenhang tussen de regionale steunmaatregelen en het cohesiebeleid van na 2014

<>

Er moet voor meer coherentie worden gezorgd tussen de regionale-steunvoorschriften en het cohesiebeleid van de Unie voor de periode 2014-2020. Dat geldt met name ten aanzien van de nieuwe categorie overgangsregio's en maatregelen tegen bedrijfsverplaatsingen. Dat is de belangrijkste boodschap van het advies dat het Comité vanmorgen heeft goedgekeurd (rapporteur: Jean-Paul Denanot (FR/PSE), bestuursvoorzitter van de regio Limousin).

De herziening van die voorschriften voor de periode 2014-2020 situeert zich tegen de achtergrond van de herschikking en vereenvoudiging van de EU-staatssteunvoorschriften. Regionale steun ontsnapt aan het steunverbod van de Verdragen omdat deze bestemd is voor zones in moeilijkheden en bijdraagt tot de economische ontwikkeling van die gebieden.

Alvorens het CvdR overging tot goedkeuring van het advies hield Joaquin Almunia, vice-voorzitter van de Commissie en belast met het mededingingsbeleid, een toespraak over de materie. Hij benadrukte dat om uit de crisis te geraken investeringssteun voor de armste regio's echt een verschil kan maken, maar de desbetreffende maatregelen moeten wel goed in elkaar zitten en juist gericht zijn. Ook moet het vaststaan dat zij particuliere investeringen kunnen dienen. Juist in een periode waarin de meeste overheidsbegrotingen consolidatie behoeven, moet het geld van de belastingbetaler beter worden besteed. Met de komende richtsnoeren voor regionale steun kan de steuncontrole worden gemoderniseerd en kan de steun beter op de huidige behoeften worden afgestemd. Een en ander om de kwaliteit van de steunmaatregelen te verhogen en mededingingsdistorsies op de interne markt te vermijden.

Het CvdR is de eerste instelling die zich over het Commissievoorstel uit. In het initiatiefadvies, waarin rekening is gehouden met de recente bijstelling van het Commissievoorstel, schaart het Comité zich achter regionale steunverlening omdat daarmee regio's doelmatig kunnen worden geholpen om hun economische achterstand in te halen. "Vooral tijdens de huidige economische en sociale crisis is regionale steun een belangrijk instrument voor de bevordering van een harmonieuze en evenwichtige regionale ontwikkeling. Daarom heb ik voorgesteld om het Commissievoorstel op een aantal punten te wijzigen, met name om nauwe samenhang aan te brengen tussen de nieuwe richtsnoeren en de voorstellen voor de Structuurfondsen", aldus rapporteur Jean-Paul Denanot.

Voorts verzoekt het CvdR de Commissie om oog te hebben voor het specifieke karakter van overgangsregio's en de steunmogelijkheden niet tot het grootbedrijf te beperken, want die beperking is tijdens de huidige economische crisis ongerechtvaardigd. Dit argument werd met name naar voren gebracht door Michel Lebrun (BE/EVP), lid van het parlement van de Waals-Brusselse federatie, waarbij hij wees op het huidige banenverlies in de staalsector. Wel steunt het Comité de door de Commissie voorgestelde uitzonderingsbepaling waarbij grote ondernemingen worden verplicht om investeringen en banen te handhaven in de regio's waar de steun is uitgekeerd. Daarnaast stelt het Comité omwille van de samenhang met de Algemene verordening inzake de Structuurfondsen een terugbetalingsclausule voor krachtens dewelke bedrijven die naar aanleiding van delokalisering in een terugbetalingsprocedure zijn betrokken geen steun uit de Structuurfondsen mogen ontvangen.

Ten einde de impact van de crisis beter aan te kunnen pakken, verzoekt het CvdR de Commissie verder om de maxima voor regionale steun en voor de bevolkingspercentages dienaangaande op te trekken. Wat die percentages betreft, is het Comité ermee ingenomen dat de Commissie toch vasthoudt aan 45% (i.p.v. de oorspronkelijk voorgestelde 42%).

Voorts vraagt het Comité vooral ook dat de gelding van de de minimis-regel (d.w.z. een plafond waaronder steun van rechtswege als verenigbaar met de interne markt wordt gekwalificeerd) wordt opgetrokken van 200 000 tot 500 000 €, dat ultraperifere regio's hun speciale status behouden en dat er speciale maatregelen komen voor regio's met natuurlijke, geografische of sociaal-demografische handicaps.

De Commissie heeft op 14 januari jl. een openbare raadpleging opgestart (uitsluitend in het Engels beschikbaar) om de herziening van de richtsnoeren 2014-2020 voor te bereiden. De steden en regio's kunnen daaraan deelnemen zodat de nieuwe versie zo goed mogelijk aan hun behoeften voldoet. De goedkeuring ervan is gepland voor mei 2013.

Bijkomende informatie

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nathalie Vandelle

Tel. +32 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar