Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PL RO

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

COR/13/5

Βρυξέλλες, 1η Φεβρουαρίου 2013

Η ΕτΠ τάσσεται υπέρ των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα στο πνεύμα της πολιτικής συνοχής μετά το 2014

Είναι αναγκαία η καλύτερη σύνδεση του μηχανισμού των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα με την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, κυρίως συμπεριλαμβάνοντας τη νέα κατηγορία των περιφερειών σε μετάβαση στις επιλέξιμες ζώνες και λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα κατά της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θέλει να στείλει η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), υιοθετώντας σήμερα στην πρωινή συνεδρία της συνόδου ολομέλειας τη γνωμοδότηση του κ. Jean-Paul Denanot (FR/PSE), περιφερειάρχη Λιμουζέν.

Η αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 αποτελεί μέρος της διαδικασίας αναδιατύπωσης και απλοποίησης των ενωσιακών κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις. Οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα προορίζονται για περιοχές σε δυσχερή θέση, συμβάλλουν στην οικονομική τους ανάπτυξη και, συνεπώς, δεν ισχύει σε αυτήν την περίπτωση η προβλεπόμενη από τις Συνθήκες αρχή της απαγόρευσης χορήγησης κρατικών ενισχύσεων.

Πριν εκθέσει η ΕτΠ τις απόψεις της επί του θέματος, ο κ. Joaquín Almunia, αρμόδιος σε θέματα ανταγωνισμού Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέλυσε τις θέσεις του οργάνου του ενώπιον των μελών της ΕτΠ. Ο κ. Almunia υπογράμμισε τα εξής: «Στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την απεμπλοκή από την κρίση, οι κρατικές ενισχύσεις υπέρ των επενδύσεων προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές μπορούν να κάνουν τη διαφορά, αρκεί να έχουν τη σωστή δομή, τους κατάλληλους αποδέκτες και να μπορούν να στηρίζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις. Σε μια περίοδο υποχρεωτικής διόρθωσης των προϋπολογισμών των περισσότερων κρατών μελών, τα χρήματα των φορολογούμενων πρέπει να τυγχάνουν ακόμα πιο συνετής διαχείρισης. Χάρη στις μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα εκτιμούμε ότι θα εκσυγχρονιστεί ο έλεγχός μας στις κρατικές ενισχύσεις και θα δοθεί απάντηση στις σημερινές προκλήσεις με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και τον περιορισμό των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.»

Η ΕτΠ αποτελεί το πρώτο θεσμικό όργανο της ΕΕ που διατυπώνει επισήμως τις απόψεις του σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της –στην οποία λαμβάνεται υπόψη η εν λόγω πρόσφατη πρόταση– η ΕτΠ τάσσεται υπέρ του μηχανισμού των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα έτσι ώστε αυτό το είδος ενίσχυσης να μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει αποτελεσματικά τις περιφέρειες στην προσπάθειά τους να επιτύχουν την οικονομική τους σύγκλιση. «Οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα συνιστούν πολύτιμα εργαλεία –ιδίως εν μέσω της σημερινής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης– τα οποία συμβάλλουν στην αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας. Γι’ αυτόν τον λόγο, εισηγήθηκα αρκετές τροποποιήσεις επί του σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κύριο μέλημα τη μεγαλύτερη σύνδεση των νέων κανόνων με τις προτάσεις για τα μελλοντικά διαρθρωτικά ταμεία», δήλωσε ο εισηγητής της ΕτΠ κ. Jean-Paul Denanot.

Πέραν της αναγνώρισης της ιδιαιτερότητας των περιφερειών σε μεταβατική φάση, η ΕτΠ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην περιορίσει τις δυνατότητες χορήγησης κρατικών ενισχύσεων υπέρ των μεγάλων εταιρειών, καθότι θεωρεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι για την επιβολή τους σε καιρούς οικονομικής κρίσης. Το επιχείρημα αυτό επικαλέστηκε κυρίως ο κ. Michel Lebrun (BE/PPE), μέλος του ομόσπονδου Κοινοβουλίου Βαλονίας-Βρυξελλών, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της σιδηρουργίας και στις πολλές θέσεις εργασίας που χάθηκαν. Ωστόσο, η ΕτΠ υποστηρίζει τη ρήτρα διασφάλισης που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βάσει της οποίας θα υποχρεούνται οι μεγάλες εταιρείες να διατηρούν τις επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στην περιοχή στην οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση. Ως προς τούτο, και σε συνάρτηση με τον γενικό κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία, η ΕτΠ προτείνει να προστεθεί μία ρήτρα ανάκτησης των ενισχύσεων που θα έχουν καταβληθεί, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλονται σε διαδικασία ανάκτησης εξαιτίας της μετεγκατάστασής τους δεν θα μπορούν να διεκδικούν πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Συν τοις άλλοις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι συνέπειες της κρίσης, τα μέλη της ΕτΠ ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει τόσο τα ανώτατα όρια των ποσοστών των ενισχύσεων όσο και το ποσοστό του πληθυσμού που αυτές οι ενισχύσεις θα καλύπτουν. Όσον αφορά το δεύτερο αίτημα, η ΕτΠ εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακάλεσε τελικά την πρότασή της και αποφάσισε να διατηρήσει το ποσοστό στο 45% του πληθυσμού της ΕΕ που θα καλύπτεται από τις ενισχύσεις (αντί του 42% που είχε αρχικά εισηγηθεί).

Επίσης, η ΕτΠ υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθούν τα κατώτατα όρια των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (το όριο κάτω από το οποίο οι κρατικές ενισχύσεις θεωρούνται συμβατές με την εσωτερική αγορά) από τα 200.000 ευρώ στα 500.000 ευρώ, να διατηρηθεί το ειδικό καθεστώς των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και να επιφυλάσσεται ειδική μεταχείριση στις περιοχές με φυσικά, γεωγραφικά ή κοινωνικό-δημογραφικά μειονεκτήματα.

Στις 14 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια δημόσια ακρόαση (διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά) με σκοπό να προετοιμάσει την επανεξέταση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα της περιόδου 2014-2020. Αυτή η δημόσια ακρόαση θα επιτρέψει τη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών στη διαδικασία αναθεώρησης, έτσι ώστε ο νέος αυτός μηχανισμός να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της κάθε περιοχής. Η υιοθέτηση του σχετικού κανονισμού έχει προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Μάιο.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Παρακολουθείστε μας στο Twitter: @EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

Nathalie Vandelle

Tél. +32 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου


Side Bar