Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/13/57

Brusel 1. júla 2013

Európske mestá a regióny zhodnotia dohodu o SPP na plenárnom zasadnutí VR 3. ‑ 4. júla v Bruseli

  • predseda VR Varcárcel a komisár Cioloş budú viesť diskusiu o dohode o SPP

  • pristúpenie k EÚ: výbor privíta novú chorvátsku delegáciu

  • diskutovať sa bude o trhu s energiou a cieľoch EÚ týkajúcich sa odpadu

Na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov, ktoré sa uskutoční 3. ‑ 4. júla, privíta predseda VR Ramón Luis Valcárcel Siso komisára pre poľnohospodárstvo Daciana Cioloşa a bude sa venovať vplyvom dohody o spoločnej poľnohospodárskej politike, ku ktorej sa pred niekoľkými dňami dospelo v Bruseli. Výsledky intenzívnych rokovaní budú mať v období rokov 2014 – 2020 značné dôsledky pre európske vidiecke regióny, pretože finančné prostriedky určené na SPP predstavujú 38 % celkového nového rozpočtu EÚ na rok 2014.

Súčasťou plenárneho zasadnutia bude aj slávnostné vyhlásenie nositeľov ocenenia Podnikateľský región roka 2013, ktoré VR udeľuje trom najlepším regionálnym stratégiám na rozvoj podnikania. Uznesenie o dokončení hospodárskej a menovej únie sa bude zaoberať nedoriešenými otázkami hospodárskeho riadenia, zatiaľ čo návrhom Komisie, ktoré sa týkajú situácie cezhraničných pracovníkov EÚ, ako aj posúdenia územného vplyvu, sa budú venovať stanoviská, ktoré vypracoval predseda skupiny SES vo VR a predseda vlády nemecky hovoriaceho spoločenstva v Belgicku Karl-Heinz Lambertz a predseda skupiny EĽS vo VR a štátny tajomník a zástupca spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko pri spolkovej vláde Michael Schneider.

Ďalšie body programu plenárneho zasadnutia:

Energetika a životné prostredie

V reakcii na plánované ďalšie otvorenie trhu EÚ s energiami bude predložené na prijatie stanovisko na tému „V záujme lepšieho fungovania vnútorného trhu s energiou“, ktoré vypracoval člen výkonnej rady provincie Groningen P.G. de Vey Mestdagh (NL/ALDE). Podľa neho sa energetický trh môže stať „integrovanejším, konkurencieschopnejším a pružnejším“ len vtedy, ak budú lepšie zapojené miestne a regionálne orgány. Na plenárnom zasadnutí sa zúčastní aj člen parlamentu francúzsky hovoriaceho spoločenstva v Belgicku Michel Lebrun (BE/EĽS), ktorý sa zapojí do diskusie o svojom stanovisku na tému „Revízia hlavných cieľov Európskej únie v oblasti odpadového hospodárstva“. Stanovisko vyzýva na zavedenie jednotnej metódy na výpočet a definovanie odpadu a navrhuje stanovenie prísnejších cieľov pre odpadové hospodárstvo a recykláciu.

Akčný plán pre elektronické zdravotníctvo

Riešenia týkajúce sa elektronického zdravotníctva môžu prispieť k účinnejšiemu využívaniu zdrojov, šetreniu času a zníženiu byrokracie, a tým k zlepšeniu kvality starostlivosti o pacientov. Člen flámskeho parlamentu a spravodajca VR Johan Sauwens (BE/EĽS) sa vo svojom preskúmaní akčného plánu pre elektronické zdravotníctvo na roky 2012 ‑ 2020 venuje potenciálu digitálnych nástrojov a služieb.

Noví chorvátski členovia

Vzhľadom na to, že 1. júla sa Chorvátsko stalo členom EÚ, bude súčasťou plenárneho zasadnutia tiež slávnostné privítanie nových chorvátskych členov VR.

102. plenárne zasadnutie sa uskutoční 3. a 4. júla v priestoroch Európskeho parlamentu (miestnosť JAN 2Q2) v Bruseli. Diskusie môžete sledovať v priamom prenose na internetovej stránke www.cor.europa.eu.

Ďalšie informácie:

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho členov pochádzajúcich z 28 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteri: @EU_CoR

Bližšie informácie Vám poskytnú:

Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

Mobile: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel: +32 2 282 2535

Mobile: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel: +32 2 282 2499

Mobile: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy


Side Bar