Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych UE

COR/13/57

Bruksela, 1 lipca 2013 r.

Europejskie regiony i miasta oceniają wspólną politykę rolną
na sesji plenarnej KR-u w dniach 3–4 lipca br. w Brukseli

  • Przewodniczący KR-u Valcárcel Siso i komisarz Cioloş prowadzą debatę nad porozumieniem w sprawie WPR

  • Przystąpienie do UE: Komitet wita nową delegację chorwacką

  • Cele unijnej gospodarki odpadami i rynku energetycznego do omówienia

Podczas sesji plenarnej KR-u w dniach 3–4 lipca 2013 r. przewodniczący KR-u Ramón Luis Valcárcel Siso powita komisarza ds. rolnictwa Daciana Cioloşa i rozważy skutki porozumienia w sprawie wspólnej polityki rolnej (WPR), które zawarto w Brukseli kilka dni temu. Jako że już w 2014 r. finansowanie WPR wyniesie 38% całego nowego budżetu UE, wyniki tych intensywnych negocjacji przyniosą istotne skutki dla europejskich regionów wiejskich w latach 2014–2020.

Podczas sesji plenarnej odbędzie się również ceremonia wręczenia nagrody Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości za rok 2013, przyznawanej przez KR trzem najlepszym regionalnym strategiom rozwoju przedsiębiorczości. W rezolucji w sprawie pełnej realizacji unii gospodarczej i walutowej omówione zostaną nierozwiązane kwestie zarządzania gospodarką, zaś sytuacja unijnych pracowników transgranicznych oraz ocena terytorialnych skutków ustawodawczych wniosków Komisji Europejskiej będą rozpatrywane w opiniach przygotowanych odpowiednio przez przewodniczącego Grupy PSE KR-u Karla-Heinza Lambertza, premiera Belgijskiej Wspólnoty Niemieckojęzycznej, oraz przewodniczącego Grupy PPE KR-u Michaela Schneidera, sekretarza stanu i przedstawiciela kraju związkowego Saksonia-Anhalt przy rządzie federalnym Niemiec.

W porządku obrad sesji znajdą się też:

Energia i środowisko

W odpowiedzi na plany dalszego otwarcia unijnego rynku energii zostanie przedłożona do przyjęcia opinia w sprawie uruchomienia wewnętrznego rynku energii, sporządzona przez Pieta G. de Veya Mestdagha (NL/ALDE), członka rady wykonawczej prowincji Groningen. Stwierdza się w niej, że rynek energii stanie się bardziej zintegrowany, konkurencyjny i elastyczny pod warunkiem silniejszego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych. Podczas sesji plenarnej omawiana będzie również opinia Michela Lebruna (BE/EPP), posła do Parlamentu Wspólnoty Francuskiej, w sprawie przeglądu najważniejszych celów UE dotyczących odpadów. Wzywa się w niej do wprowadzenia jednolitej zasady obliczania ilości odpadów i określania ich rodzajów oraz proponuje się wprowadzenie bardziej rygorystycznych wartości docelowych w dziedzinie gospodarki odpadami i recyklingu.

Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Rozwiązania w zakresie e-zdrowia mogą przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania zasobów, ograniczenia czasu i zmniejszenia biurokracji, co poprawi jakość opieki nad pacjentami. Sprawozdawca KR-u Johan SAUWENS (BE/PPE), poseł do Parlamentu Flandrii, prowadzi rozważania w sprawie potencjału narzędzi i usług cyfrowych w ocenie Planu działania w dziedzinie e‑zdrowia na lata 2014–2020.

Nowi członkowie z Chorwacji

Jako że 1 lipca Chorwacja przystąpiła do UE, podczas sesji plenarnej odbędzie się specjalna uroczystość powitania nowych chorwackich członków KR-u w Komitecie.

102. sesja plenarna odbędzie się w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli (sala JAN 2Q2) w dniach 3–4 lipca br. Debaty będzie można śledzić na żywo na stronie www.cor.europa.eu.

Więcej informacji:

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego członkowie ze wszystkich 28 państw członkowskich UE realizują misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udzielają:

Pierluigi Boda

tel. +32 2 282 2461

tel. kom. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

tel. +32 2 282 2535

tel. kom. +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

tel. +32 2 282 2499

tel. kom. +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe

Your personal data are processed in accordance with the requirements of Regulation (CE) 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by EU institutions and bodies. You may, upon request, obtain the details of your personal data, rectify any inaccurate or incomplete personal data, or ask for your data to be removed from our mailing list.

Should you have any queries concerning the processing of your personal data, please address them to PresseCdr@cor.europa.eu. You can also send an email to the CoR Data protection officer data.protection@cor.europa.eu. As regards the processing of your personal data, you have a right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/.


Side Bar