Navigation path

Left navigation

Additional tools

Perscommuniqué

De EU-Assemblee van Regionale en Lokale afgevaardigden

COR/13/57

Brussel, 1 juli 2013

Europa's steden en regio's buigen zich op de CvdR-zitting van 3-4 juli te Brussel over het gemeenschappelijk landbouwbeleid

  • Discussie over het GLB-akkoord o.l.v. CvdR-voorzitter Valcárcel en eurocommissaris Cioloş

  • Toetreding tot de EU: Comité heet nieuwe delegatie uit Kroatië welkom

  • De energiemarkt en de afvaldoelstellingen van de EU op de agenda

Tijdens de CvdR-zitting van 3 en 4 juli zal voorzitter Ramón Luis Valcárcel de Europese commissaris voor Landbouw, Dacian Cioloş, welkom heten en met hem van gedachten wisselen over de gevolgen van het enkele dagen geleden te Brussel bereikte akkoord over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Omdat besloten is alleen in 2014 38% van de totale nieuwe EU-begroting te bestemmen voor het GLB, zal de uitkomst van de intensieve onderhandelingen aanzienlijke gevolgen hebben voor de Europese plattelandsregio's in de periode 2014-2020.

Tijdens de zitting zal ook de plechtige toekenning van de titel Europese Ondernemende Regio 2013 plaatsvinden, waarmee het CvdR de drie beste regionale strategieën voor ontwikkeling van het ondernemerschap in het zonnetje wil zetten. Actuele kwesties op het gebied van economische governance zullen aan de orde komen in een resolutie over de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie, terwijl de situatie van grenswerknemers in de EU en de territoriale effectbeoordeling van de voorstellen van de Europese Commissie zullen worden belicht in adviezen, die zijn opgesteld door resp. de voorzitter van de PSE-fractie in het CvdR, Karl-Heinz Lambertz (tevens minister-president van de Duitstalige gemeenschap in België), en de voorzitter van de EVP-fractie in het CvdR, Michael Schneider (tevens staatssecretaris en vertegenwoordiger van de deelstaat Saksen-Anhalt bij de Bondsregering).

Andere punten op de agenda van de zitting

Energie en milieu

Als reactie op de plannen om de energiemarkt in de EU verder open te stellen voor concurrentie is door P.G. de Vey Mestdagh (NL/ALDE), lid van gedeputeerde staten van de provincie Groningen, het advies "De interne energiemarkt doen werken" opgesteld, dat ter goedkeuring aan de voltallige vergadering zal worden voorgelegd. Hierin wordt gesteld dat de energiemarkt alleen "beter geïntegreerd, concurrerender en flexibeler" kan worden als de lokale en regionale overheden er nauwer bij worden betrokken. Tijdens de zitting zal ook het advies over de Herziening van de hoofddoelstellingen van de Europese Unie inzake afval ter goedkeuring worden voorgelegd door Michel Lebrun (BE/EVP), de opsteller ervan (tevens lid van het parlement van de Franstalige gemeenschap in België). Hierin wordt gevraagd om één afvalberekeningsmethode voor de hele EU en voorgesteld om striktere doelstellingen t.a.v. afvalbeheer en recyclage te formuleren.

Actieplan e-gezondheidszorg

Oplossingen in het kader van e-gezondheidszorg kunnen bijdragen tot een efficiëntere benutting van hulpbronnen, tijdsbesparing opleveren en bureaucratische procedures versimpelen, waardoor patiënten een betere zorg kan worden gegarandeerd. Johan Sauwens (BE/EVP), lid van het Vlaams Parlement en rapporteur van het CvdR voor het Actieplan e-gezondheidszorg 2012-2020., gaat in zijn document in op de mogelijkheden van digitale instrumenten en diensten.

Nieuwe Kroatische leden

In aansluiting op Kroatiës toetreding tot de EU op 1 juli zal tijdens de zitting ook een bijzondere plechtigheid ter verwelkoming van de nieuwe Kroatische leden van het CvdR plaatsvinden.

De 102e zitting zal op 3 en 4 juli worden gehouden in het gebouw van het Europees Parlement (zaal JAN 2Q2) te Brussel. De debatten zijn via webstreaming te volgen op www.cor.europa.eu.

Nadere informatie:

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van lokale en regionale afgevaardigden. De CvdR-leden, afkomstig uit alle 28 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van de lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

GSM: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel: +32 2 282 2535

GSM: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel: +32 2 282 2499

GSM: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar