Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/13/57

V Bruselu dne 1. července 2013

Evropská města a regiony na plenárním zasedání VR (3. a 4. července 2013 v Bruselu) zhodnotí dohodu o společné zemědělské politice

  • Předseda VR Valcárcel a komisař Cioloş povedou debatu o dohodě o SZP

  • Přistoupení k EU: Výbor vítá novou chorvatskou delegaci

  • Diskutovat se bude o trhu s energií a cílech EU v oblasti odpadu

Na plenárním zasedání Výboru regionů, které se bude konat ve dnech 3. a 4. července, přivítá předseda VR pan Ramón Luis Valcárcel evropského komisaře pro zemědělství pana Daciana Cioloşe a zamyslí se nad dohodou o společné zemědělské politice (SZP), které bylo před několika dny dosaženo v Bruselu. Vzhledem k tomu, že celkové finanční prostředky vyčleněné na SZP činí až 38 % celého nového rozpočtu EU na rok 2014, výsledky intenzivních jednání budou mít závažné důsledky pro venkovské regiony Evropy v období let 2014–2020.

Na plenárním zasedání bude také slavnostně předáno označení Evropský podnikatelsky zaměřený region pro rok 2013, které VR uděluje třem nejlepším regionálním strategiím pro rozvoj podnikání. Usnesení o dotvoření hospodářské a měnové unie se bude zabývat nedořešenými otázkami správy ekonomických záležitostí a bude předložen také návrh stanoviska pojednávající o situaci přeshraničních pracovníků EU, který vypracoval předseda skupiny SES ve VR, pan Karl-Heinz Lambertz, premiér belgického německy mluvícího společenství, a dále návrh stanoviska zabývající se posuzováním územních dopadů návrhů Komise vypracovaný panem Michaelem Schneiderem, předsedou skupiny ELS ve VR a státním tajemníkem a zplnomocněncem spolkové země Sasko-Anhaltsko při spolkové vládě.

Na programu jednání dále:

Energetika a životní prostředí

K přijetí bude předloženo stanovisko k tématu Zajistit fungování vnitřního trhu s energií z pera pana P.G. de Vey Mestdagh (NL/ALDE), člena výkonné rady provincie Groningen, které reaguje na plány na další otevírání trhu EU s energií. Prosazuje názor, že „integrovanějším, konkurenčnějším a flexibilnějším“ se může trh s energií stát, pouze pokud budou lépe zapojeny místní a regionální orgány. Na plenárním zasedání bude přítomen také pan Michel Lebrun (BE/ELS), poslanec parlamentu belgického francouzsky mluvícího společenství, který se zúčastní rozpravy k jím vypracovanému stanovisku k tématu Přezkum hlavních cílů Evropské unie v oblasti odpadů. Stanovisko vyzývá k zavedení jediné metodiky pro počítání a definici odpadu a navrhuje, aby byly stanoveny přísnější cíle v oblasti nakládání s odpady a jejich recyklace.

Akční plán pro elektronické zdravotnictví

Řešení v oblasti elektronického zdravotnictví mohou přispět k účinnějšímu využívání zdrojů, úspoře času a snížení byrokracie, a potažmo ke zlepšení kvality péče o pacienty. Poslanec Vlámského parlamentu, zpravodaj VR pan Johan Sauwens (BE/ELS), se ve svém přezkumu akčního plánu pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020 zabývá potenciálem digitálních nástrojů a služeb.

Noví chorvatští členové

S ohledem na to, že 1. července k EU přistoupilo Chorvatsko, bude součástí plenárního zasedání také slavnostní přivítání nových chorvatských členů VR.

102. plenární zasedání se uskuteční v Bruselu v Evropském parlamentu (zasedací místnost JAN 2Q2) ve dnech 3. a 4. července. Přímý internetový přenos diskusí bude možné sledovat na adrese www.cor.europa.eu.

Další informace:

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteru: @EU_CoR

Další informace poskytnou:

Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel: +32 2 282 2535

Mobil: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel: +32 2 282 2499

Mobile: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy


Side Bar