Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN IT

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/13/52

Bryssel 12.6.2013

Apu vähävaraisimmille: Euroopan parlamentti yhtyy AK:n ehdotuksiin sekä kehotukseen lisätä rahoitusta yhdellä miljardilla eurolla

Alueiden komitea (AK) ottaa hyvillään vastaan Emer Costellon (IE, S&D) laatiman Euroopan parlamentin mietinnön vähävaraisimmille suunnatusta eurooppalaisen avun rahastosta. Parlamentin hyväksymään lopulliseen tekstiin on sisällytetty Ossi Martikaisen (FI, ALDE) laatimassa, aiemmin huhtikuussa 2013 hyväksytyssä AK:n lausunnossa esitettyjä keskeisiä suosituksia. AK ja EP ovat yhtä mieltä siitä, että Euroopan komission seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi ehdottama 2,5 miljardin euron rahoitus on riittämätön, ja kehottavat lisäämään rahaston määrärahoja yhdellä miljardilla eurolla. EP myös tukee AK:ta tämän vastustaessa ehdotusta siitä, että jäsenvaltioiden osallistuminen rahastoon olisi vapaaehtoista. Rahaston osarahoitusosuus on enintään 85 prosenttia ohjelman kustannuksista.

"Euroopan parlamentin tänään suorittaman äänestyksen tuloksessa otetaan huomioon monet paikallis- ja alueviranomaisten esittämistä vaatimuksista", Martikainen toteaa ja jatkaa, että "tulos on tervetullut ja kuvastaa vähävaraisimpien kansalaisten nykyisin kokemia vaikeita aikoja. Lopullisen äänestystuloksensa myötä Euroopan parlamentti tunnustaa tämän pakottavan tilanteen ja laajentaa rahaston soveltamisalan kattamaan myös kodittomille jaettavat vaatteet ja perushyödykkeet."

Vuosien 2014–2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä käytäviin neuvotteluihin viitaten Martikainen korosti riittävän rahoitustuen tarvetta: "Kehotamme tässä tilanteessa kaikkia monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen osapuolia varmistamaan rahastolle riittävät määrärahat. Talousarviositoumuksen tulisi pysyä vähintään samalla tasolla kuin Euroopan unionin vähävaraisille suunnattuun elintarvikeapuohjelmaan kaudella 2007–2013 varatut määrärahat."

Parlamentin hyväksymässä mietinnössä korostetaan toistuvasti alue- ja paikallisviranomaisten roolia heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten todellisten tarpeiden tunnistamisessa sekä rahastosta rahoitettavien toimien suunnittelussa ja täytäntöönpanossa, jotta voidaan varmistaa synergiaedut ja koordinointi muiden sosiaalipoliittisten toimien ja strategioiden kanssa. Tältä osin AK:n suositukset on täysin sisällytetty parlamentin mietintöön, ja kuntien ja alueiden tehtävät puutteen torjunnassa tunnustetaan asianmukaisesti.

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Tutustu AK:n verkkosivuihin: www.cor.europa.eu

Seuraa komiteaa Twitterissä: @EU_CoR

Lisätietoja:

Pierluigi Boda

P. +32 22822461

Matkap. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Aiemmat lehdistötiedotteet


Side Bar