Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL RO

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/13/49

Bruksela, 31 maja 2013 r.

Przedstawiciele regionów i miast żądają reformy systemu szkoleń dla młodych ludzi i środków na inicjatywę na rzecz ich zatrudniania

Zwalczanie niedopuszczalnie wysokiego bezrobocia wśród młodzieży jest jednym z priorytetów miast i regionów UE. Na majowej sesji plenarnej Komitet Regionów jednomyślnie przyjął opinię przewodniczącego regionu Toskania Enrica Rossiego (IT/PSE) w sprawie pakietu dotyczącego zatrudnienia młodzieży. Komitet poparł w niej wysiłki Komisji zmierzające do zharmonizowania i ulepszenia postanowień dotyczących staży, przyuczania do zawodu i praktyk zawodowych. KR przestrzegł również państwa członkowskie przed zbyt skąpym finansowaniem inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Inicjatywę tę w dniach 7–8 lutego zapoczątkowała Rada Europejska, wygospodarowując 6 mld euro z unijnego budżetu. Regiony i miasta apelują o umocnienie tej inicjatywy, tak aby jej realizację rozpocząć już w 2013 r.

„Najważniejsze pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, to jak wprowadzić młodych Europejczyków na rynek pracy” – stwierdził Enrico Rossi, dodając: „Jak zaproponował komisarz UE László Andor, rozwiązaniem jest między innymi zapewnienie możliwości odbycia stażu i przyuczenia do zawodu, zwłaszcza tym młodym ludziom, którzy się nie kształcą, nie pracują i nie szkolą”. Ponieważ regiony i miasta dobrze znają swe lokalne potrzeby i wyzwania, odgrywają one kluczową rolę we wdrażaniu nowej inicjatywy, począwszy od programów gwarancji dla młodzieży, które zapewniają młodzieży wysokiej jakości zatrudnienie, ustawiczne kształcenie, przyuczenie do zawodu lub umowę o pracę w ciągu 4 miesięcy od opuszczenia szkoły. Zdaniem Enrica Rossiego: „Gwarancję tę należy postrzegać jako prawo wszystkich młodych obywateli UE”. Optymistyczne jest to, że w kilku regionach realizuje się już projekty pilotażowe. Enrico Rossi stwierdził: „W Toskanii program gwarancji jest bardzo skuteczny, wziąwszy pod uwagę, że 40% młodych pracowników zaoferowano miejsce pracy zaraz po stażu”. KR nalega, by gwarancjami dla młodzieży objęto młodych ludzi do 30. roku życia (zamiast do 25.), w tym osoby z wykształceniem wyższym. KR przyznaje jednak, że przyjęcie programu będzie bardzo kosztowne i wręcz niemożliwe w kilku państwach członkowskich, jeżeli nie będą one mogły liczyć na odpowiednie dofinansowanie z UE.

Enrico Rossi nie tylko podkreślił kluczowe znaczenie polityki spójności w latach 2014–2020, lecz również dowodził, że niezbędna jest ściślejsza synergia między wszystkimi inicjatywami UE, szczególnie między „Programem na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”, inicjatywą „Mobilna młodzież”, „Unią innowacji” oraz Europejską agendą cyfrową. KR odnotował, że najlepsze wyniki pod względem zatrudnienia młodzieży osiągnięto w tych krajach, w których młodzi ludzie mają możliwość podjęcia wysokiej jakości staży i które mają dobrze rozwinięty system przyuczania do zawodu stanowiący integralną część systemu kształcenia i pośrednictwa pracy. Wezwał wszystkie szczeble władzy, by usprawniły działanie służb zatrudnienia i biur pracy. Zaapelował do Komisji, by zaproponowała minimalne normy jakości przyuczania do zawodu na szczeblu europejskim, dzięki czemu zdobyte umiejętności mogłyby być uznawane w całej Europie. Ze względu na to, że w wielu państwach członkowskich nieprawidłowo korzysta się ze staży, które stają się okazją do nadużyć i do pozyskania taniej lub wręcz bezpłatnej siły roboczej, KR przypomniał o potrzebie wprowadzenia kontroli w celu ochrony młodych ludzi i jakości programów szkoleniowych.

Co się tyczy mobilności, KR zaapelował o unowocześnienie sieci EURES i postulował, by regiony miały możliwość przeznaczenia środków – albo z Europejskiego Funduszu Społecznego, albo z funduszy krajowych lub regionalnych – na propagowanie programów mobilności dla wszystkich młodych Europejczyków, na równych warunkach, niezależnie od miejsca zamieszkania. Programy te zostałyby zainicjowane jako uzupełnienie unijnych programów kształcenia.

Przedsiębiorczość odgrywa zasadniczą rolę w strategii proponowanej przez regiony i miasta w celu zwiększenia zatrudnienia młodzieży. Z tej perspektywy KR podkreśla, że instrumenty finansowe w ramach nowych wieloletnich ram finansowych mogą się przyczynić do ułatwienia młodym przedsiębiorcom dostępu do kredytu i do tworzenia nowych przedsiębiorstw.

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków z wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udzielają:

Pierluigi Boda

tel.: +32 (0)2 282 2461

tel. komórkowy: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar