Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL PL RO

Perscommuniqué

De EU-Assemblee van Regionale en Lokale afgevaardigden

COR/13/49

Brussel, 31.05.13

Regio's en steden dringen aan op een herziening van opleidingsprogramma's voor jongeren en op meer middelen voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

De aanpak van de onaanvaardbaar hoge jeugdwerkloosheidscijfers is een topprioriteit van de Europese regio's en steden. In het advies over het Werkgelegenheidspakket voor jongeren, dat door de voorzitter van de Toscaanse regioraad, Enrico Rossi (IT/PSE), werd opgesteld en tijdens de meizitting met algemene stemmen werd goedgekeurd, steunt het Comité van de Regio's de Commissie in haar inspanningen om de voorzieningen voor leercontracten, opleidingsplaatsen en praktijkstages te verbeteren. Het CvdR waarschuwt de lidstaten voorts niet het risico te nemen onvoldoende middelen uit te trekken voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, dat tijdens de Europese Raad van 7 en 8 februari is gelanceerd en waarvoor 6 miljard euro op de EU-begroting is geboekt. Regio's en steden pleiten ervoor het initiatief reeds in 2013 meer kracht bij te zetten en voor het voetlicht te brengen.

"De hamvraag is hoe we jonge Europeanen aan werk kunnen helpen. Een van de oplossingen ligt in het voorzien in passende mogelijkheden voor stages en leercontracten. Daarbij moet bijzondere aandacht uitgaan naar jongeren die geen onderwijs of opleiding volgen en geen werk hebben, zoals ook eurocommissaris Andor voorstelt", aldus de heer Rossi. Daar regio's en steden een duidelijk beeld hebben van de lokale behoeften en uitdagingen, spelen zij een cruciale rol in de tenuitvoerlegging van het nieuwe initiatief, te beginnen met de jongerengarantieregelingen die jongeren binnen vier maanden nadat zij van school zijn gegaan, een baan van goede kwaliteit, bijscholing, een leerlingplaats of een stage moeten garanderen. Volgens Rossi moet deze garantie als een recht voor alle jonge EU-burgers worden beschouwd. "Er zijn bemoedigende tekenen daar in verschillende regio's reeds proefprojecten zijn gerealiseerd. In Toscane is de garantieregeling erg doeltreffend gebleken daar 40% van de jongeren onmiddellijk na hun stage een baan aangeboden heeft gekregen", aldus Rossi. Het CvdR pleit ervoor de jongerengaranties uit te breiden zodat jongeren tot de leeftijd van 30 (en niet tot slechts 25), met inbegrip van universitair geschoolden, in aanmerking kunnen komen. Het erkent evenwel dat de tenuitvoerlegging van de regeling erg duur en in sommige lidstaten slechts haalbaar zal zijn indien zij op passende EU-financiering kan rekenen.

Rossi onderstreept de cruciale rol van het cohesiebeleid in de periode 2014-2020 en pleit voor meer synergie tussen alle EU-initiatieven, met name de "Agenda voor nieuwe vaardigheiden en banen", "Jeugd in beweging", de "Innovatie-Unie" en de Europese Digitale Agenda. Het CvdR stelt vast dat de beste resultaten qua jeugdwerkgelegenheid worden neergezet in landen waar jongeren de kans krijgen deel te nemen aan kwaliteitsstages en waar leerlingstelsels integrerend deel uitmaken van een systeem van opleiding en arbeidsbemiddeling. Het roept alle bestuursniveaus op de diensten voor arbeidsvoorziening en beroepsoriëntatie te verbeteren. Voorts vraagt het de Commissie minimale Europese kwaliteitsnormen voor leerlingplaatsen te formuleren, zodat opgedane vaardigheden overal in Europa worden erkend. Daar in tal van lidstaten stages op een verkeerde manier worden benut en stagiairs soms worden misbruikt als goedkope of zelfs gratis arbeidskrachten, dringt het CvdR er nogmaals op aan te voorzien in controles om jongeren te beschermen en de kwaliteit van de opleidingsprogramma's te garanderen.

Wat mobiliteit betreft, pleit het CvdR voor modernisering van het EURES-netwerk en zou het graag zien dat regio's de mogelijkheid krijgen om middelen via het Europees Sociaal Fonds of via nationale en/of regionale fondsen uit te trekken om mobiliteitsregelingen voor alle jonge Europeanen, ongeacht waar ze wonen, te ondersteunen. Deze regelingen zouden er komen in aanvulling op de bestaande EU-opleidingsprogramma's.

Ondernemerschap speelt een cruciale rol in de strategie die regio's en steden voorstellen om jeugdwerkgelegenheid te stimuleren. In dit verband wijst het CvdR erop dat financiële instrumenten onder het nieuw meerjarig financieel kader ertoe kunnen bijdragen dat jonge ondernemers en innovatieve starters gemakkelijker toegang krijgen tot krediet.

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van lokale en regionale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0) 2.282 2461

GSM: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar