Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PL RO

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

COR/13/49

Βρυξέλλες, 31/05/2013

Δήμοι και περιφέρειες: Η μεταρρύθμιση των προγραμμάτων κατάρτισης των νέων και η δέσμευση επαρκών όρων υπέρ της «Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων»

Η αντιμετώπιση των απαράδεκτα υψηλών ποσοστών της ανεργίας των νέων αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ. Στη γνωμοδότηση με θέμα τη «Δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων» και εισηγητή τον κ. Enrico Rossi (IT/PES) περιφερειάρχη Τοσκάνης, η οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα στην πρόσφατη σύνοδο ολομέλειας του Μαΐου, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εναρμονίσει και να βελτιώσει τις διατάξεις που ρυθμίζουν την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία σε μια επιχείρηση. Στο εν λόγω έγγραφο η ΕτΠ προειδοποιεί τα κράτη μέλη ότι πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να είναι επαρκής η χρηματοδότηση της «Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων», την οποία ενεργοποίησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 7-8 Φεβρουαρίου 2013, δεσμεύοντας 6 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν την ενίσχυση και την προαγωγή της πρωτοβουλίας, αρχής γενομένης ήδη από το τρέχον έτος.

«Το βασικό ερώτημα στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε είναι πώς μπορούμε να εντάξουμε τους νέους Ευρωπαίους στο επαγγελματικό γίγνεσθαι», επισημαίνει ο κ. Rossi και συμπληρώνει: «η λύση συνίσταται στην παροχή των κατάλληλων ευκαιριών μαθητείας και πρακτικής άσκησης κυρίως σε όσους νέους δεν συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και δεν έχουν εργασία, όπως πρότεινε και ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος, κ. Andor». Οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν σαφή εικόνα των αναγκών και των προβλημάτων κάθε τόπου και άρα μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της νέας αυτής πρωτοβουλίας, αρχής γενομένης από τα σχέδια εγγυήσεων για τους νέους, μέσω των οποίων παρέχονται στη νεολαία εχέγγυα για την εξεύρεση ποιοτικής εργασίας, συνεχούς κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή επαγγελματικού συμβολαίου εντός τετραμήνου από την ημερομηνία αποφοίτησης από το σχολείο. Σύμφωνα με τον κ. Rossi, «η εγγύηση αυτή πρέπει να θεωρείται δικαίωμα όλων των νέων Ευρωπαίων». Συμπλήρωσε δε ότι ήδη υπάρχουν ενθαρρυντικά δείγματα από τα πιλοτικά προγράμματα που εφαρμόζονται σε αρκετές περιφέρειες. «Στην Τοσκάνη, τα αποτελέσματα της εγγύησης ήταν άκρως επιτυχημένα δεδομένου ότι το 40% των νέων εργαζομένων είχαν επαγγελματικές προτάσεις ακριβώς μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης.» Η ΕτΠ επιμένει ότι οι εγγυήσεις προς τη νεολαία πρέπει να επεκταθούν μέχρι την ηλικία των 30 ετών (αντί του σημερινού ορίου των 25 ετών) και να αφορούν και τους κατόχους πανεπιστημιακών πτυχίων. Ωστόσο, η ΕτΠ αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση του προγράμματος αυτού θα είναι ιδιαίτερα ακριβή και ανέφικτη σε αρκετά κράτη μέλη, εκτός εάν υπάρξει κατάλληλη ενωσιακή χρηματοδότηση.

Πέραν της ανάδειξης της σημασίας της πολιτικής συνοχής ενόψει της περιόδου2014-2020, ο κ. Rossi σημειώνει ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνέργεια των ενωσιακών πρωτοβουλιών, ιδίως μεταξύ της Ατζέντας για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, της Νεολαίας σε κίνηση, της Ένωσης Καινοτομίας και του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Θεματολογίου. Η ΕτΠ διαπιστώνει ότι τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την απασχόληση των νέων καταγράφονται στις χώρες όπου οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε υψηλής ποιότητας περιόδους πρακτικής άσκησης, όπου υπάρχουν παγιωμένα καθεστώτα μαθητείας ως αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης. Επίσης, καλεί τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης να μεριμνήσουν για την αναβάθμιση των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και των γραφείων ευρέσεως εργασίας. Επίσης, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές μαθητείας σε επίπεδο ΕΕ για λόγους διασφάλισης της αναγνώρισης των δεξιοτήτων ανά την ΕΕ. Δεδομένου ότι σε αρκετά κράτη μέλη γίνεται κατάχρηση των πρακτικών ασκήσεων, οι οποίες εκλαμβάνονται ως πηγή φθηνής ή και δωρεάν εργασίας, η ΕτΠ επαναλαμβάνει ότι πρέπει να διεξάγονται έλεγχοι για την προστασία των νέων και για τη διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων κατάρτισης.

Όσον αφορά την κινητικότητα, η ΕτΠ διατυπώνει το αίτημα του εκσυγχρονισμού του δικτύου EURES και ζητά να δοθεί στις περιφέρειες η δυνατότητα να διαθέτουν χρηματικούς πόρους είτε μέσω του ΕΚΤ είτε μέσω εθνικών και/ ή περιφερειακών ταμείων για την προώθηση ειδικών προγραμμάτων κινητικότητας, προς όφελος όλων των νέων της ΕΕ με ισότιμους όρους, σε όποιον τόπο και αν ζουν. Τα προγράμματα αυτά προτείνεται να δρομολογηθούν συμπληρωματικά προς τα ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕ.

Τέλος, η επιχειρηματικότητα έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία για τη στρατηγική που προκρίνουν οι δήμοι και οι περιφέρειες υπέρ της απασχόλησης των νέων. Υπό αυτήν την έννοια, η ΕτΠ υπογραμμίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου μπορούν να διευκολύνουν τη χορήγηση δανείων στους νέους επιχειρηματίες και στις καινοτόμες νέες επιχειρήσεις.

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Παρακολουθείστε μας στο Twitter: @EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

Pierluigi Boda

σταθ. τηλ: +32 (0)2 282 2461

κιν: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου


Side Bar