Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/13/44

Bryssel den 27 maj 2013

Investera i tid för sysselsättningens och delaktighetens skull: ReK:s plenarförsamling fokuserar på EU:s strukturfonder och ungdomssysselsättningen

  • ReK:s ordförande Ramón Luis Valcárcel Siso och kommissionsledamot Johannes Hahn leder debatt om det framtida genomförandet av EU:s sammanhållningspolitik

  • De kreativa sektorernas roll i skapandet av nya arbetstillfällen och utfasningen av EU:s mjölkkvoter står på dagordningen

  • Europa 2020-konferens om fattigdom och social utestängning den 29 maj

Vid Regionkommitténs plenarsession den 30 maj kommer ReK:s ordförande Ramón Luis Valcárcel Siso tillsammans med Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitik, att se över läget beträffande förhandlingarna om EU:s sammanhållningspolitiska paket för perioden 2014–2020. Detta endagsevenemang kommer att utgöra ett tillfälle att tänka på vad som kan göras för att se till att program som finansieras genom EU:s sammanhållningspolitik inleds snabbt och i tid. Man kommer även att presentera resultatet av en ReK-undersökning om de framsteg som har gjorts i de enskilda medlemsstaterna när det gäller utformningen av de operativa programmen.

Skapandet av tillväxt och sysselsättning kommer att dominera diskussionerna vid plenarsessionen, där ledamöterna även kommer att rösta om ett yttrande om ungdomssysselsättningspaketet (föredragande: Enrico Rossi (IT–PSE), regionpresident i Toskana).

Huvudfrågor:

Kulturella och kreativa sektorer för tillväxt och sysselsättning

Investeringar i kultursektorn är en av ReK:s politiska prioriteringar. Kommittén betraktar denna sektor som en drivkraft för ekonomisk tillväxt och sysselsättning som även bidrar till det sociala välbefinnandet och den sociala delaktigheten. Eftersom de kulturella marknaderna i mycket hög grad är beroende av offentliga utgifter anser ReK att man i den offentliga politiken i möjligaste mån inte bör betrakta dem som lätta mål för ekonomiska nedskärningar. Frågan kommer att diskuteras i samband med presentationen av ett yttrande utarbetat av Anton Rombouts (NL–PPE), borgmästare i 's-Hertogenbosch, om kommissionens strategi för att främja tillväxt och sysselsättning i de kulturella och kreativa sektorerna.

Utfasning av EU:s mjölkkvoter

EU:s system med mjölkkvoter, som infördes 1984, syftade till att avhjälpa problemet med överproduktion. Till följd av förändringar på marknaden förväntas det nu emellertid att kvoterna kommer att avskaffas 2015. René Souchon (FR–PSE), regionpresident i Auvergne, kommer att lägga fram ett utkast till yttrande för antagande, där han ser över kommissionens andra rapport om utvecklingen av marknadssituationen och villkoren för en smidig utfasning av systemet med mjölkkvoter. René Souchon menar att förslagens regionala konsekvenser inte har beaktats i tillräcklig utsträckning. I yttrandet ifrågasätts kommissionens argument för att fullständigt avskaffa mjölkkvoterna och liberalisera mjölkmarknaden och efterlyses en ytterligare analys av konsekvenserna för Europas regioner.

Europa 2020-konferens: Kampen mot fattigdom och social utestängning (den 29 maj i Bryssel)

Dagen före plenarsessionen, den 29 maj, anordnar ReK också en konferens på temat "Kampen mot fattigdom och social utestängning: regionernas och städernas roll". Evenemanget är det fjärde i en serie av sju om Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ. Lokala politiska strategier och bra metoder kommer att diskuteras, tillsammans med lärdomar från framgångsrikt gränsöverskridande samarbete. Bland talarna återfinns ReK:s ordförande Ramón Luis Valcárcel Siso, ReK:s första vice ordförande Mercedes Bresso, Europaparlamentarikern och ordföranden för utskottet för sysselsättning och sociala frågor, Pervenche Berès, och ordföranden för Social Platform, Heather Roy.

Regionkommitténs 101:a plenarsession äger rum torsdagen den 30 maj kl. 14.30–21.00 i Europaparlamentets lokaler i Bryssel. Hela plenarsessionen direktsänds på www.cor.europa.eu.

Mer information:

Delta i debatten: #EU2020 / #CoRplenary

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s samtliga 27 medlemsstater, och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén inom politikområden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Följ oss på Twitter: @EU_CoR

För ytterligare information kontakta våra pressansvariga:

Pierluigi Boda

Tfn +32 (0)2 282 2461

Mobil +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tfn +32 (0)2 282 2535

Mobil +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tfn +32 (0)2 282 2499

Mobil +32 (0)473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tidigare pressmeddelanden


Side Bar