Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/13/44

Brusel 27. mája 2013

Včasné investície do tvorby pracovných miest a začlenenia: plenárne zasadnutie VR sa zameria na štrukturálne fondy EÚ a zamestnanosť mladých

  • predseda VR pán Varcárcel a člen Komisie pán Hahn budú viesť diskusiu o budúcej implementácii politiky súdržnosti EÚ

  • na programe je úloha tvorivých sektorov pri tvorbe pracovných miest a postupné ukončovanie režimu kvót na mlieko v EÚ

  • konferencia o stratégii Európa 2020 o chudobe a sociálnom vylúčení 29. mája

Okrem predsedu VR Ramona Luisa Valcárcela Sisa sa na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov 30. mája zúčastní aj člen Európskej komisie zodpovedný za regionálnu politiku Johannes Hahn a spoločne preskúmajú súčasný stav rokovaní o balíku súdržnosti EÚ na obdobie 2014 – 2020. Toto jednodňové podujatie bude príležitosťou pouvažovať nad tým, čo sa dá urobiť, aby sa zabezpečilo, že programy financované z politiky súdržnosti EÚ sa začnú rýchlo a včas. Bude predstavený aj výsledok prieskumu VR, ktorým sa zhodnotí pokrok v každom členskom štáte v oblasti formovania operačných programov.

Tvorba rastu a pracovných miest bude hlavnou témou plenárnych diskusií s členmi VR hlasujúcimi tiež o stanovisku týkajúcom sa balíka zamestnanosti mladých (spravodajca Enrico Rossi (IT/SES), predseda regiónu Toskánsko).

Hlavnými témami diskusie budú:

Sektory kultúry a tvorivej činnosti v záujme rastu a zamestnanosti

Investície do sektoru kultúry boli označené za jednu z politických priorít VR, ktorú VR považuje za hybnú silu hospodárskeho rastu a zamestnanosti, prispievajúcu k sociálnemu blahobytu a sociálnej inklúzii. Keďže trhy v oblasti kultúry v rozhodujúcej miere závisia od verejných výdavkov, VR namieta, že verejné politiky by, pokiaľ je to možné, nemali byť ľahkou obeťou finančných škrtov. Na túto tému sa bude diskutovať pri rokovaní o návrhu stanoviska Antona Romboutsa (NL/EĽS), primátora mesta 's-Hertogenbosch, na tému „Stratégia Európskej komisie na podporu rastu a zamestnanosti v sektoroch kultúry a tvorivej činnosti“.

Postupné ukončovanie režimu kvót na mlieko v EÚ

Cieľom systému kvót na mlieko v EÚ, ktorý nadobudol účinnosť v roku 1984, bolo riešiť problém nadprodukcie. Vzhľadom na zmeny na trhu sa však očakáva, že tieto kvóty budú v roku 2015 zrušené. René Souchon (FR/SES), predseda regiónu Auvergne, predstaví návrh stanoviska, v ktorom sa preskúmava druhá správa Európskej komisie o vývoji situácie na trhu a stanovujú podmienky na zabezpečenie hladkého postupného ukončovania režimu kvót na mlieko. Pán Souchon namieta, že nebol dostatočne zohľadnený územný a regionálny vplyv týchto návrhov. Spochybňuje argument Komisie pre úplné zrušenie kvót na mlieko a liberalizáciu trhu s mliekom a požaduje ďalšiu analýzu jeho vplyvu na európske regióny.

Konferencia o stratégii Európa 2020: boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (29. mája v Bruseli)

Deň pred plenárnym zasadnutím 29. mája sa bude vo VR konať konferencia na tému „Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: akú úlohu môžu zohrať regióny a mestá?“ Podujatie bude v poradí štvrtým zo siedmich podujatí, ktoré sa týkajú vlajkových iniciatív stratégie Európa 2020. Bude sa diskutovať o prístupoch miestnych politík a skúsenostiach získaných pri úspešnej nadnárodnej spolupráci. Medzi rečníkmi bude predseda VR pán Valcárcel, prvá podpredsedníčka VR Mercedes Bresso, poslankyňa Európskeho parlamentu a predsedníčka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci Pervenche Berès, ako aj predsedníčka sociálnej platformy Heather Roy.

101. plenárne zasadnutie Výboru regiónov sa uskutoční vo štvrtok 30. mája od 14.30 do 21.00 hod. v Európskom parlamente v Bruseli. Celé zasadnutie môžete sledovať v priamom prenose na internetovej stránke www.cor.europa.eu.

Ďalšie informácie:

  • Program plenárneho zasadnutia pre média

  • Program plenárneho zasadnutia

  • Stanoviská predložené na prerokovanie na plenárnom zasadnutí

  • Konferencia o stratégii Európa 2020 – Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: akú úlohu môžu zohrať regióny a mestá?

Zapojte sa do diskusie: #EU2020 / #CoRplenary

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteri: @EU_CoR

Bližšie informácie Vám poskytnú:

Pierluigi Boda

Tel: +32 (0)2 282 2461

Mobile: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel: +32 (0)2 282 2535

Mobile: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel: +32 (0)2 282 2499

Mobile: +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy


Side Bar