Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/13/44

Bruksela, 27 maja 2013 r.

Inwestować na czas, by wesprzeć zatrudnienie i włączenie społeczne:
sesja plenarna KR-u poświęcona funduszom strukturalnym UE
i zatrudnieniu młodzieży

Przewodniczący KR-u Ramón Luis Valcárcel Siso i komisarz Johannes Hahn poprowadzą debatę nt. wdrażania przyszłej polityki spójności

W programie sesji: rola sektorów kreatywnych w tworzeniu miejsc pracy i stopniowe znoszenie kwot mlecznych w UE

Konferencja z cyklu „Europa 2020” nt. ubóstwa i wykluczenia społecznego – 29 maja

Podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów w dniu 30 maja przewodniczący KR-u Ramón Luis Valcárcel Siso wraz z komisarzem ds. polityki regionalnej Johannesem Hahnem dokonają analizy obecnego stanu negocjacji nad pakietem spójnościowym UE na lata 2014–2020. To jednodniowe wydarzenie będzie okazją do zastanowienia się, co można zrobić, by realizacja programów finansowanych w ramach unijnej polityki spójności rozpoczęła się szybko i terminowo. Przedstawione zostaną także wyniki ankiety KR-u dotyczącej postępów poczynionych w poszczególnych państwach członkowskich w zakresie tworzenia programów operacyjnych.

Dyskusje na sesji plenarnej zdominuje temat starań o tworzenie wzrostu gospodarczego i miejsc pracy. Członkowie KR-u będą też głosować nad opinią „Pakiet dotyczący zatrudnienia młodzieży” (sprawozdawca: Enrico ROSSI (IT/PSE), przewodniczący regionu Toskania).

Główne tematy debat:

Sektory kultury i kreatywny na rzecz wzrostu gospodarczego i miejsc pracy

KR uznał inwestycje w sektor kultury za jeden ze swych priorytetów politycznych – zdaniem Komitetu są one motorem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a jednocześnie przyczyniają się do dobrostanu społecznego i włączenia społecznego. Jako że rynek kultury jest w zasadniczym stopniu uzależniony od wydatków publicznych, KR przekonuje, że na ile to możliwe, nie należy dopuścić do tego, by polityka w tym zakresie stała się łatwym celem strategii cięć finansowych. Zagadnienie to zostanie omówione przy okazji prezentacji opinii nt. strategii Komisji Europejskiej dotyczącej wzmacniania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w sektorach kultury i kreatywnym, sporządzonej przez Antona Romboutsa (NL/PPE), burmistrza miasta 's-Hertogenbosch.

Wycofywanie kwot mlecznych w UE

Powodem wprowadzenia systemu kwot mlecznych w 1984 r. była chęć rozwiązania problemu nadprodukcji. Jednakże w związku ze zmianami, jakie zaszły na rynku, obecnie przewiduje się zniesienie kwot w 2015 r. René Souchon (FR/PSE), przewodniczący Rady Regionalnej Owernii, przedłoży do przyjęcia projekt opinii, w której dokonuje analizy drugiego sprawozdania Komisji na temat rozwoju sytuacji na rynku i omawia warunki sprawnego zniesienia systemu kwot mlecznych. Sprawozdawca stwierdza, że nie zwrócono wystarczającej uwagi na terytorialne i regionalne skutki proponowanych rozwiązań. Podaje w wątpliwość argumenty Komisji za całkowitym zniesieniem kwot mlecznych i liberalizacją rynku mleka oraz apeluje o przeprowadzenie dalszej analizy skutków, jakie będzie to miało dla europejskich regionów.

Konferencja z cyklu „Europa 2020” – walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (29 maja, Bruksela)

W przededniu sesji plenarnej, 29 maja, KR zorganizuje także konferencję nt. „Ubóstwo i wykluczenie społeczne – rola regionów i miast”. Będzie to czwarta z cyklu siedmiu konferencji poświęconych inicjatywom przewodnim strategii „Europa 2020”. Omówione zostaną lokalne strategie polityczne i sprawdzone rozwiązania oraz pozytywne doświadczenia związane z udaną współpracą transgraniczną. Wśród prelegentów znajdą się przewodniczący KR-u Ramón Luis Valcárcel Siso, pierwsza wiceprzewodnicząca KR-u Mercedes Bresso, posłanka do Parlamentu Europejskiego i przewodnicząca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Pervenche Berès oraz przewodnicząca Platformy Społecznej Heather Roy.

101. sesja plenarna Komitetu Regionów odbędzie się w czwartek, 30 maja, w godz. 14.30–21.00 w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Cała sesja będzie transmitowana na żywo w internecie na stronie: www.cor.europa.eu.

Dalsze informacje:

Przyłącz się do debaty: #EU2020 / #CoRplenary

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udzielają:

Pierluigi Boda

tel. +32 (0)2 282 2461

tel. kom. +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

tel. +32 (0)2 282 2535

tel. kom. +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

tel. +32 (0)2 282 2499

tel. kom. +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar