Navigation path

Left navigation

Additional tools

Perscommuniqué

De EU-Assemblee van Regionale en Lokale afgevaardigden

COR/13/44

Brussel, 27 mei 2013

Tijdig investeren in banen en sociale inclusie: CvdR-zitting focust op EU‑structuurfondsen en werkgelegenheid voor jongeren

  • CvdR-voorzitter Valcárcel en eurocommissaris Hahn zullen debatteren over de toekomstige tenuitvoerlegging van het EU-cohesiebeleid

  • De rol van de creatieve sector voor de werkgelegenheid en de geleidelijke afschaffing van melkquota op de agenda

  • Europa 2020-conferentie over armoede en sociale uitsluiting op 29 mei

Tijdens de zitting van het Comité van de Regio's op 30 mei aanstaande zal CvdR-voorzitter Ramon Luis Valcárcel Siso zich samen met de Europees commissaris voor regionaal beleid, Johannes Hahn, buigen over de stand van zaken van de onderhandelingen over het EU-cohesiepakket voor de periode 2014-2020. Op deze eendaagse zitting zal worden besproken hoe ervoor kan worden gezorgd dat de door het EU-cohesiebeleid gefinancierde programma's vlot en op tijd beginnen. Ook zullen de resultaten worden gepresenteerd van een CvdR-enquête waarin wordt bekeken in hoeverre de lidstaten vooruitgang hebben geboekt bij de uitwerking van operationele programma's.

Zorgen voor groei en banen is het thema dat de discussies tijdens de zitting zal domineren. Zo zullen de CvdR-leden stemmen over een advies over het werkgelegenheidspakket voor jongeren (rapporteur Enrico Rossi (IT/PSE), voorzitter van het regiobestuur van Toscane).

Belangrijkste onderwerpen op de agenda:

Culturele en creatieve sectoren ten behoeve van groei en banen

Investeren in de culturele sector is aangewezen als een van de beleidsprioriteiten van het CvdR, omdat dit leidt tot economische groei en banen, en tegelijkertijd bijdraagt aan het sociale welzijn en de sociale inclusie. Aangezien de culturele sector sterk afhankelijk is van overheidsuitgaven, betoogt het CvdR dat de overheid de culturele sector niet mag beschouwen als een gemakkelijk doelwit van bezuinigingen, voor zover dat mogelijk is. Deze problematiek zal worden besproken tijdens de behandeling van het advies dat is opgesteld door Anton Rombouts (NL/EVP), burgemeester van 's-Hertogenbosch, over de strategie van de Europese Commissie om de groei en de werkgelegenheid in de culturele en creatieve sectoren te stimuleren.

Geleidelijke afschaffing van de EU-melkquota

De melkquotaregeling van de EU, die in 1984 in werking trad, was bedoeld om het probleem van overproductie op te lossen. Als gevolg van veranderingen op de markt zullen deze quota in 2015 waarschijnlijk worden afgeschaft. René Souchon (FR/PSE), voorzitter van de regioraad van Auvergne, zal een ontwerpadvies presenteren waarin het tweede verslag van de Europese Commissie over de evolutie van de marktsituatie wordt bestudeerd en voorwaarden voor een vlotte geleidelijke afschaffing van de melkquotaregeling worden uiteengezet. De heer Souchon betoogt dat er onvoldoende aandacht is geschonken aan de territoriale en regionale impact van de voorstellen. In het advies worden vraagtekens geplaatst bij de argumenten van de Commissie voor een totale afschaffing van de melkquota en de liberalisering van de zuivelmarkt, en wordt erop aangedrongen de gevolgen voor de Europese regio's te analyseren.

Europa 2020-conferentie: Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (29 mei, Brussel)

Een dag vóór de zitting, op 29 mei, zal in het CvdR een conferentie worden gehouden over Armoede en sociale uitsluiting: welke rol voor regio's en steden? Dit evenement zal de vierde in een reeks van zeven conferenties zijn over de vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020-strategie. Er zal worden gesproken over lokale beleidsbenaderingen, praktijkvoorbeelden van succesvolle transnationale samenwerking en de lessen die daaruit kunnen worden getrokken. Op de sprekerslijst staan onder meer CvdR-voorzitter Valcárcel, de eerste vicevoorzitter van het CvdR, Mercedes Bresso, EP-lid en voorzitter van de commissie Werkgelegenheid en sociale zaken, Pervenche Berès, en de voorzitter van het Sociaal Platform, Heather Roy.

De 101e zitting van het Comité van de Regio's zal worden gehouden op donderdag 30 mei van 14.30 uur tot 21 uur in het gebouw van het Europees Parlement te Brussel. De volledige zitting kan online via een live stream worden gevolgd op www.cor.europa.eu.

Verdere informatie:

Debatteer met ons mee: #EU2020 / #CoRplenary

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van lokale en regionale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pierluigi Boda

Tel: +32 (0)2 282 2461

GSM: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel: +32 (0)2 282 2535

GSM: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel: +32 (0)2 282 2499

GSM: +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar