Navigation path

Left navigation

Additional tools

Paziņojums presei

ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja

COR/13/44

Briselē, 2013. gada 27. Maijā

Laikus veikti ieguldījumi darba vietu un iekļautības veicināšanai. RK plenārsesijas uzmanības centrā —
ES struktūrfondi un jauniešu nodarbinātība

  • RK priekšsēdētāja R. L. Valkarsela un komisāra J. Hāna vadītas debates par turpmāko ES kohēzijas politikas īstenošanu

  • Darba kārtībā — radošo nozaru loma darba vietu izveidē un ES piena kvotu atcelšana

  • 29. maijā — “Eiropa 2020” konference par nabadzību un sociālo atstumtību

Lai aplūkotu pašreizējo stāvokli sarunās par ES kohēzijas tiesību aktiem laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam, Reģionu komitejas plenārsesijā, kas notiks 30. maijā, RK priekšsēdētājam Ramonam Luisam Valkarselam Siso (Ramon Luis Valcárcel Siso) pievienosies Eiropas reģionu politikas komisārs Johanness Hāns (Johannes Hahn). Šis vienas dienas pasākums būs iespēja pārdomāt, kas darāms, lai raiti un bez kavēšanās varētu uzsākt programmas, ko finansē no ES kohēzijas politikas līdzekļiem. Klātesošie tiks iepazīstināti arī ar RK veiktu pētījumu, kurā novērtēts katras dalībvalsts progress darbības programmu izstrādē.

Izaugsmes un darba vietu nodrošināšana būs galvenais temats RK locekļu diskusijās pirms balsošanas par atzinumu, kas veltīts jauniešu nodarbinātības pasākumu kopumam (ziņotājs — Toskānas reģiona priekšsēdētājs Enriko Rosi (Enrico Rossi) (IT/PSE)).

Galvenie debatēs apspriežamie jautājumi:

Kultūras un radošo nozaru devums izaugsmei un nodarbinātībai

Ieguldījumi kultūras nozarē ir atzīti par vienu no RK politiskajām prioritātēm, ko Komiteja uzskata par ekonomikas izaugsmes un darba vietu izveides virzītājspēku, kurš palīdz stiprināt arī sociālo labklājību un iekļautību. Kultūras nozares tirgiem izšķiroši svarīgi ir valstu un pašvaldību piešķirtie līdzekļi, tāpēc RK ir pārliecināta, ka politikas veidošanā ir jādara viss iespējamais, lai šīs nozares netiktu uzskatītas par tādām, kurās visvieglāk ierobežot tēriņus. Šī temata apspriešanas laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar Hertogenbosas pilsētas mēra Antona Rombuta (Anton Rombouts) (NL/PPE) izstrādātu atzinumu par Eiropas Komisijas stratēģiju, kā stimulēt izaugsmi un nodarbinātību kultūras un radošajās nozarēs.

ES piena kvotu atcelšana

ES piena kvotu sistēma, ko ieviesa 1984. gadā, bija domāta pārprodukcijas problēmas risināšanai. Taču tagad tirgū notikušas pārmaiņas, un kvotas 2015. gadā paredzēts atcelt. Overņas reģiona padomes priekšsēdētājs Renē Sušons (René Souchon) (FR/PSE) iepazīstinās ar atzinuma projektu, kurā aplūkots Eiropas Komisijas otrais ziņojums par tirgus stāvokļa attīstību un nosacījumiem piena kvotu sistēmas darbības pakāpeniskai izbeigšanai. R. Sušons norāda, ka nav pietiekami rūpīgi apsvērta priekšlikumu teritoriālā un reģionālā ietekme. Arguments, ar ko Komisija pamato pilnīgu piena kvotu atcelšanu un piena tirgus liberalizāciju, nav īsti pārliecinošs, tāpēc atzinumā aicināts sīkāk izanalizēt sekas, kādas šīm ierosmēm būs Eiropas reģionos.

“Eiropa 2020” konference “Cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību” (29. maijs, Brisele)

29. maijā, dienu pirms plenārsesijas, Reģionu komitejā notiks konference “Cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību. Reģionu un pilsētu nozīme. Šis pasākums būs ceturtais septiņu pasākumu ciklā, kas veltīts stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvām. Tiks diskutēts par vietējā līmeņa pieeju politikas izstrādei un par vietējo paraugpraksi, kā arī tiks analizēta pieredze, kas gūta veiksmīgos pārrobežu sadarbības projektos. Referentu vidū būs RK priekšsēdētājs R. L. Valkarsels, RK priekšsēdētāja pirmā vietniece Mersedesa Breso (Mercedes Bresso), Eiropas Parlamenta deputāte un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja Pervenša Beresa (Pervenche Berès), kā arī Sociālā foruma priekšsēdētāja Hetere Roja (Heather Roy).

Reģionu komitejas 101. plenārsesija ceturtdien, 30. maijā, no plkst. 14:30 līdz plkst. 21.00 notiks Briselē, Eiropas Parlamenta ēkā. Visas sanāksmes videostraumējumu var noskatīties tīmeklī www.cor.europa.eu.

Papildu informācija

Iesaistieties debatēs: #EU2020 / #CoRplenary

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļu, kuri pārstāv visas 27 ES dalībvalstis, uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. Komiteja var arī vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ignorētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras.

Apmeklējiet RK tīmekļa vietni (www.cor.europa.eu)!

Sekojiet mums Twitter: @EU_CoR

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar mūsu preses sekretāriem

Pierluigi Boda

Tel: +32 (0)2 282 2461

Mob. tel.: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel: +32 (0)2 282 2535

Mob. tel.: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel: +32 (0)2 282 2499

Mob. tel.: +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Iepriekšējie paziņojumi presei


Side Bar