Navigation path

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/13/44

Bryssel 27. toukokuuta 2013

Oikea-aikaisia investointeja työllisyyden ja osallisuuden parantamiseksi – rakennerahastot ja nuorten työllisyys aiheina AK:n täysistunnossa

  • AK:n puheenjohtaja Ramón Luis Valcárcel Siso ja komission jäsen Johannes Hahn johtavat keskustelua EU:n koheesiopolitiikan tulevasta täytäntöönpanosta.

  • Täysistunnossa käsitellään myös luovien alojen roolia työpaikkojen luomisessa ja EU:n maitokiintiöiden asteittaista lakkauttamista.

  • Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa käsitellään Eurooppa 2020 ‑konferenssissa 29. toukokuuta.

Alueiden komitean täysistunnossa 30. toukokuuta tarkastellaan vuosina 2014–2020 sovellettavasta EU:n koheesiopaketista käytävien neuvottelujen tämänhetkistä tilannetta AK:n puheenjohtajan Ramon Luis Valcárcel Sison ja Euroopan komission aluepolitiikasta vastaavan jäsenen Johannes Hahnin johdolla. Yksipäiväisessä tilaisuudessa pohditaan, miten voidaan varmistaa, että EU:n koheesiopolitiikkavaroin rahoitetut ohjelmat aloitetaan kitkattomasti ja ajoissa. Tilaisuudessa esitellään myös tulokset AK:n kyselytutkimuksesta, jossa arvioidaan kunkin jäsenvaltion edistymistä toimenpideohjelmien laatimisessa.

Täysistunnon pääaiheena on kasvun ja työllisyyden edistäminen, ja AK:n jäsenet äänestävät myös nuorisotyöllisyyspakettia käsittelevästä lausunnosta (esittelijä Toscanan aluevaltuuston puheenjohtaja Enrico Rossi (IT, PSE)).

Tärkeimmät käsiteltävät aiheet:

Kulttuurialalta ja luovilta toimialoilta kasvua ja työpaikkoja

Kulttuurialaan investoiminen on yksi AK:n poliittisista painopisteistä. AK pitää kulttuuria talouskasvua ja työllisyyttä edistävänä alana, joka parantaa osaltaan myös sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta. Kulttuurialan markkinat ovat riippuvaiset julkisista menoista, ja AK toteaakin, että päätöksentekijöiden tulisi varoa pitämästä niitä helppona säästökohteena. Aihetta käsitellään, kun 's-Hertogenboschin kaupunginjohtaja Anton Rombouts (NL/PPE) esittelee lausuntoluonnoksen Euroopan komission strategiasta edistää kasvua ja työllisyyttä kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla.

EU:n maitokiintiöiden asteittainen lakkauttaminen

Vuonna 1984 käyttöön otetulla EU:n maitokiintiöjärjestelmällä pyrittiin ratkaisemaan liikatuotannon ongelma. Markkinoiden muututtua kiintiöt on tarkoitus poistaa vuonna 2015. Auvergnen aluevaltuuston puheenjohtaja René Souchon (FR, PSE) esittelee hyväksyttäväksi lausuntoluonnoksen, jossa tarkastellaan Euroopan komission toista kertomusta markkinatilanteen kehityksestä ja esitetään edellytyksiä, joilla varmistetaan maitokiintiöjärjestelmän asteittaisen lakkauttamisen sujuvuus. René Souchon katsoo, että ehdotuksen alueellisiin vaikutuksiin ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Lausuntoluonnoksessa kyseenalaistetaan perustelut, joita komissio esittää maitokiintiöiden lopulliselle poistamiselle ja maitoalan markkinoiden vapauttamiselle, ja vaaditaan Euroopan alueisiin kohdistuvien vaikutusten tarkempaa analysointia.

Eurooppa 2020 -konferenssi: köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta (29. toukokuuta, Bryssel)

AK järjestää täysistuntoa edeltävänä päivänä 29. toukokuuta konferenssin aiheesta "Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta: Euroopan alueiden ja kuntien panos". Tapahtuma on neljäs Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeita käsittelevän sarjan seitsemästä kokouksesta. Konferenssissa keskustellaan paikallisista lähestymistavoista ja hyvistä käytänteistä ja esitellään onnistuneesta valtioiden välisestä yhteistyöstä saatuja kokemuksia. Konferenssin puhujia ovat AK:n puheenjohtaja Valcárcel, AK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Mercedes Bresso, Euroopan parlamentin jäsen sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puheenjohtaja Pervenche Berès ja sosiaalialan foorumin (Social Platform) puheenjohtaja Heather Roy.

Alueiden komitean 101. täysistunto pidetään torstaina 30. toukokuuta kello 14.30–21.00 Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä. Koko täysistunto välitetään suorana internetissä osoitteessa www.cor.europa.eu.

Lisätietoa:

Liity keskusteluun: #EU2020 / #CoRplenary

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa niille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Tutustu AK:n verkkosivuihin: www.cor.europa.eu

Seuraa komiteaa Twitterissä: @EU_CoR

Lisätietoja:

Pierluigi Boda

P. +32 22822461

Matkap. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

P. +32 22822535

Matkap. +32 473854759

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

P. +32 22822499

Matkap. +32 473860530

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Aiemmat lehdistötiedotteet


Side Bar