Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

COR/13/44

Brüssel, 27. mai 2013

Õigeaegsed investeeringud töökohtadesse ja kaasamisse: Regioonide Komitee täiskogu keskmes on ELi struktuurifondid ja noorte tööhõive

  • Regioonide Komitee president Ramón Luis Valcárcel Siso ja regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn juhivad arutelu tulevase ühtekuuluvuspoliitika rakendamise üle

  • Päevakorras on loomesektorite roll töökohtade loomisel ja piimakvootide järkjärguline kaotamine

  • Strateegia „Euroopa 2020” konverents vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse teemal 29. mail

Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul 30. mail liitub komitee presidendi Ramón Luis Valcárcel Sisoga Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn, et analüüsida ELi 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspaketi läbirääkimiste hetkeolukorda. Sel ühepäevasel üritusel on võimalik arutada, mida saab teha selleks, et tagada ELi ühtekuuluvuspoliitikast rahastatavate programmide kiire ja õigeaegne käivitamine. Tutvustatakse ka komitee läbiviidud uuringut, milles hinnati iga liikmesriigi edusamme rakendusprogrammide kujundamisel.

Täiskogu istungjärgul on Regioonide Komitee liikmete arutelude keskmes majanduskasv ja töökohad, hääletatakse ka arvamuse „Noorte tööhõivepakett” üle (raportöör: Toscana maavanem Enrico Rossi (IT/PES)).

Peamised aruteluteemad:

Kultuuri- ja loomesektori edendamine majanduskasvu ja töökohtade heaks

Kultuurisektorisse investeerimine on toodud välja Regioonide Komitee ühe poliitilise prioriteedina, nähes selles majanduskasvu ja töökohtade loomise edendajat, mis soodustab ka sotsiaalset heaolu ja sotsiaalset kaasatust. Kuna kultuuriturud sõltuvad suures osas avaliku sektori kulutustest, leiab Regioonide Komitee, et üldises poliitikas ei tohiks selles valdkonnas näha kergeid võimalusi rahaliste kärbete tegemiseks. See küsimus leiab käsitlemist sõnavõtus, milles 's-Hertogenboschi linnapea Anton Rombouts (NL/EPP) tutvustab arvamuse eelnõu Euroopa Komisjoni strateegia kohta kultuuri- ja loomesektori edendamisest majanduskasvu ja töökohtade heaks.

ELi piimakvootide järkjärguline kaotamine

1984. aastal jõustunud ELi piimakvootide süsteemi abil loodeti leida lahendus ületootmise probleemile. Ent turumuutustest tulenevalt on kavas kvoodid 2015. aastal kaotada. Auvergne’i piirkonna volikogu esimees René Souchon (FR/PES) tutvustab vastuvõtmisele tulevat arvamuse eelnõu, milles vaadeldakse Euroopa Komisjoni teist aruannet turuolukorra arengu kohta ja seatakse piimakvootide süsteemi sujuva järkjärgulise kaotamise tingimused. René Souchoni sõnul ei ole piisavalt võetud arvesse ettepanekute territoriaalset ja piirkondlikku mõju. Ta vaidlustab komisjoni seisukoha kaotada piimakvoodid täielikult ja liberaliseerida piimaturg ning nõuab täiendavaid analüüse ettepaneku mõju kohta Euroopa piirkondadele.

StrateegiaEuroopa 2020” konverents vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise teemal (29. mai, Brüssel)

Päev enne täiskogu istungjärku ehk 29. mail korraldab Regioonide Komitee konverentsi "Võitlus vaesuse ja tõrjutuse vastu: milline on piirkondade ja linnade roll?".Tegu on neljanda üritusega seitsmeürituselisest sarjast, mis käsitleb strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatusi. Arutatakse kohaliku poliitika lähenemisviise ja häid tavasid, samuti eduka riikidevahelise koostöö käigus õpitut. Sõnavõtjate hulgas on Regioonide Komitee president Ramón Luis Valcárcel Siso, komitee esimene asepresident Mercedes Bresso, Euroopa Parlamendi liige ning tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjoni esimees Pervenche Berès ja sotsiaalplatvormi president Heather Roy.

Regioonide Komitee täiskogu 101. istungjärk toimub neljapäeval, 30. mail kell 14.30–21.00 Euroopa Parlamendi hoones Brüsselis. Kogu istung kantakse Internetis otse üle aadressil www.cor.europa.eu.

Täiendav teave:

Ühinege aruteluga #EU2020 / #CoRplenary

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike esindajate kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondliku ja kohaliku tasandiga.

Külastage Regioonide Komitee veebilehte aadressil: www.cor.europa.eu

Jälgige meid Twitteris: @EU_CoR

Täiendava teabe saamiseks võtke palun ühendust meie pressiesindajatega:

Pierluigi Boda

Tel: +32 (0)2 282 2461

Mobiil: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel: +32 (0)2 282 2535

Mobiil: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel: +32 (0)2 282 2499

Mobiil: +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Varasemad pressiteated


Side Bar