Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

COR/13/44

Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2013

Έγκαιρες επενδύσεις για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και
την κοινωνική ένταξη: επικέντρωση της συνόδου ολομέλειας της ΕτΠ
στα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και στην απασχόληση των νέων

  • Ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Valcárcel και ο Επίτροπος κ. Hahn θα ηγηθούν της συζήτησης σχετικά με τη μελλοντική εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή

  • Ο ρόλος των δημιουργικών τομέων στη δημιουργία απασχόλησης και η σταδιακή κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος της ΕΕ στην ημερήσια διάταξη της συνόδου

  • Διάσκεψη σχετικά με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στις 29 Μαΐου

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών στις 30 Μαΐου, ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Ramon Luis Valcárcel Siso θα προβεί, από κοινού με τον αρμόδιο για την περιφερειακή πολιτική Ευρωπαίο Επίτροπο κ. Johannes Hahn, σε απολογισμό της προόδου των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη δέσμη προτάσεων της ΕΕ για τη συνοχή για την περίοδο 2014-2020. Η μονοήμερη αυτή σύνοδος θα αποτελέσει ευκαιρία να εξεταστεί τι μπορεί να γίνει για να εξασφαλιστεί ότι τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχής της ΕΕ θα αρχίσουν να εφαρμόζονται ταχέως και εγκαίρως. Θα παρουσιαστούν επίσης τα αποτελέσματα μιας έρευνας της ΕτΠ σχετικά με την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε κάθε κράτος μέλος ως προς τη διαμόρφωση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Η οικονομική μεγέθυνση και η απασχόληση θα κυριαρχήσουν στις συζητήσεις της συνόδου με τα μέλη της ΕτΠ, τα οποία θα ψηφίσουν επίσης για μία γνωμοδότηση με τίτλο «Δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων» και εισηγητή τον κ. Enrico Rossi (IT/PES), Πρόεδρο της περιφέρειας της Τοσκάνης.

Τα κυριότερα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση

Οι επενδύσεις στον τομέα του πολιτισμού έχουν αναγνωριστεί ως πολιτικές προτεραιότητες της ΕτΠ, η οποία θεωρεί ότι αποτελούν κινητήρια δύναμη για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην κοινωνική ευημερία και στην κοινωνική ένταξη. Καθώς οι πολιτιστικές αγορές εξαρτώνται καθοριστικά από τις δημόσιες δαπάνες, η ΕτΠ υποστηρίζει ότι οι δημόσιες πολιτικές, στο μέτρο του δυνατού, δεν πρέπει να τις αφήσουν να θεωρηθούν εύκολος στόχος δημοσιονομικών περικοπών. Το θέμα θα συζητηθεί μέσω της παρουσίασης ενός σχεδίου γνωμοδότησης που κατήρτισε ο κ. Anton Rombouts (NL/EPP), δήμαρχος του 's-Hertogenbosch, σχετικά με τη στρατηγική που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να δοθεί ώθηση στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας.

Η σταδιακή κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος της ΕΕ

Το σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος της ΕΕ, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 1984, αποσκοπούσε στη διευθέτηση του προβλήματος της υπερβολικής παραγωγής. Ωστόσο, μετά τις αλλαγές που επήλθαν στις αγορές, αναμένεται τώρα κατάργηση των ποσοστώσεων το 2015. Ο κ. René Souchon (FR/PES), Πρόεδρος της περιφέρειας της Auvergne, θα παρουσιάσει προς υιοθέτηση ένα σχέδιο γνωμοδότησης, στο οποίο εξετάζεται η δεύτερη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς και τους όρους εξασφάλισης μιας ομαλής σταδιακής κατάργησης του συστήματος. Ο κ. Souchon υποστηρίζει ότι δεν έχει δοθεί επαρκής προσοχή στον τοπικό και περιφερειακό αντίκτυπο των προτάσεων. Αμφισβητεί τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ της πλήρους κατάργησης των ποσοστώσεων και της ελευθέρωσης της αγοράς γάλακτος και ζητεί περαιτέρω ανάλυση των συνεπειών στις περιφέρειες της Ευρώπης.

Διάσκεψη σχετικά με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» (29 Μαΐου, Βρυξέλλες)

Την παραμονή της συνόδου ολομέλειας, στις 29 Μαΐου, η ΕτΠ έχει προγραμματίσει επίσης μια διάσκεψη με θέμα «Η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός και ο ρόλος των τοπικών και των περιφερειακών αρχών». Η διάσκεψη αυτή θα είναι η τέταρτη μιας σειράς επτά συνολικά εκδηλώσεων με θέμα τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Θα συζητηθούν τοπικές πολιτικές προσεγγίσεις και ορθές πρακτικές, καθώς και τα διδάγματα που μπορούν να αποκομιστούν από επιτυχημένα παραδείγματα διεθνικής συνεργασίας. Στους ομιλητές συγκαταλέγονται ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Valcárcel, η Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕτΠ κ. Mercedes Bresso, η ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Pervenche Berès και η Πρόεδρος της Κοινωνικής Πλατφόρμας κ. Heather Roy.

Η 101η σύνοδος ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαΐου, από τις 14:30 έως τις 21:00, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες. Η πλήρης σύνοδος θα αναμεταδοθεί ζωντανά από τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ στη διεύθυνση: www.cor.europa.eu.

Περισσότερες πληροφορίες:

Λάβετε μέρος στη συζήτηση: #EU2020 / #CoRplenary

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και, αντίστροφα, η ενημέρωση των πολιτών για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Παρακολουθείστε μας στο Twitter: @EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

Pierluigi Boda

Τηλ.: +32 (0)2 282 2461

Κινητό: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Τηλ.: +32 (0)2 282 2535

Κινητό: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Τηλ.: +32 (0)2 282 2499

Κινητό: +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου


Side Bar