Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/13/44

Bruxelles, den 27. maj 2013

Rettidige investeringer med henblik på at skabe job og inklusion: Regionsudvalgets plenarforsamling vil fokusere på EU's strukturfonde og ungdomsbeskæftigelse

  • Regionsudvalgets formand, Ramón Luis Valcárcel Siso, og EU-kommissær Johannes Hahn vil stå i spidsen for debatten om den fremtidige gennemførelse af EU's samhørighedspolitik

  • På dagsordenen står de kreative sektorers rolle i jobskabelsen og udfasningen af EU's mælkekvoter

  • Europa 2020-konferencen om fattigdom og social udstødelse den 29. maj

På Regionsudvalgets plenarforsamling den 30. maj vil Regionsudvalgets formand, Ramon Luis Valcárcel Siso, få besøg af EU's kommissær for regionalpolitik, Johannes Hahn, for at se på, hvor langt man er kommet i forhandlingerne om EU's samhørighedspakke for perioden 2014-2020. Dette endagsarrangement vil være en lejlighed til at overveje, hvad der kan gøres for at sikre, at programmer, der finansieres af EU's samhørighedspolitik, kommer hurtigt og rettidigt fra start. Resultaterne af Regionsudvalgets undersøgelse af, hvilke fremskridt man har opnået i de enkelte medlemsstater med hensyn til udformning af operationelle programmer, vil også blive fremlagt.

Emnerne vækst- og jobskabelse vil dominere drøftelserne på plenarforsamlingen blandt Regionsudvalgets medlemmer, som også skal stemme om en udtalelse om ungdomsbeskæftigelsespakken (Ordfører Enrico Rossi (IT/PSE), regionalrådsformand i Toscana)

Vigtige emner til debat:

Kulturelle og kreative sektorers bidrag til vækst og beskæftigelse

Investeringer i den kulturelle sektor er blevet indkredset som en af de politiske prioriteter for Regionsudvalget, som ser denne sektor som en drivkraft for økonomisk vækst og beskæftigelse, der samtidig bidrager til socialt velfærd og social integration. Eftersom de kulturelle sektorer i al væsentlig er afhængige af offentlige tilskud, mener Regionsudvalget, at de offentlige politikker så vidt muligt ikke bør fremstille disse som lette ofre for økonomiske nedskæringer. Dette emne vil blive drøftet med fremlæggelsen af en udtalelse, som er udarbejdet af Anton Rombouts (NL/PPE), borgmester i 's‑Hertogenbosch, om Kommissionens strategi til fremme af de kulturelle og kreative sektorers bidrag til vækst og beskæftigelse i EU.

Udfasning af EU's mælkekvoter

Formålet med EU's mælkekvoteordning, der trådte i kraft i 1984, var at løse problemet med overproduktion. Som følge af ændringer på markedet forventes kvoterne imidlertid nu at blive afskaffet i 2015. René Souchon (FR/PSE), formand for regionen Auvergne, vil fremlægge et forslag til udtalelse til vedtagelse, som gennemgår Kommissionens anden rapport om udviklingen af markedssituationen og opstiller betingelser for at sikre en gnidningsløs udfasning af mælkekvoteordningen. René Souchon mener ikke, at der er taget tilstrækkeligt hensyn til forslagenes territoriale og regionale indvirkninger. Udtalelsen sætter spørgsmålstegn ved Kommissionens begrundelse for en total afskaffelse af mælkekvoter og liberalisering af mælkemarkedet og opfordrer til en yderligere analyse af konsekvenserne heraf for Europas regioner.

Europa 2020-konferencen om fattigdom og social udstødelse den 29. maj i Bruxelles

En dag før plenarforsamlingen, den 29. maj, vil Regionsudvalget også afholde en konference om "Bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Hvilken rolle kan regioner og byer spille?" Dette arrangement vil være det fjerde i en række af syv, der dækker flagskibsinitiativerne under Europa 2020-strategien. Man vil her drøfte lokale politiske strategier og god praksis samt erfaringer fra vellykket tværnationalt samarbejde. Talerne vil bl.a. være Regionsudvalgets formand, Ramón Luis Valcárcel, Regionsudvalgets første næsteformand, Mercedes Bresso, medlem af Europa-Parlamentet og formand for Udvalget Om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Pervenche Berès, samt formanden for den sociale platform, Heather Roy.

Regionsudvalgets 101. plenarforsamling afholdes torsdag den 30. maj fra kl. 14.30 til 21.00 i Europa-Parlamentets bygning i Bruxelles. Hele mødet kan følges live på: www.cor.europa.eu.

Yderligere oplysninger:

Deltag i debatten: #EU2020 / #CoRplenary

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's politiske forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside på: www.cor.europa.eu

Følg os på Twitter: @EU_CoR

Yderligere oplysninger kan fås hos Regionsudvalgets pressesekretærer:

Pierluigi Boda

Tlf.: +32 (0)2 282 2461

Mobil: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tlf.: +32 (0)2 282 2535

Mobil: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tlf.: +32 (0)2 282 2499

Mobil: +32 (0)473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tidligere pressemeddelelser


Side Bar