Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

COR/13/44

Брюксел, 27 май 2013 г.

Навременни инвестиции за осигуряване на работни места и приобщаване: основна тема на пленарната сесия на КР ще бъдат структурните фондове и младежката заетост

  • Председателят на КР Валкарсел Сисо и еврокомисарят Хан ще ръководят дебат за бъдещото прилагане на политиката на сближаване

  • Дневният ред включва ролята на творческите сектори за създаването на работни места и постепенното премахване на квотите на ЕС за мляко

  • Конференция на 29 май във връзка със стратегията „Европа 2020“ на тема бедността и социалното изключване

На пленарната сесия на Комитета на регионите на 30 май председателят на КР Рамон Луис Валкарсел Сисо и еврокомисарят, отговарящ за регионалната политика, Йоханес Хан ще направят преглед на етапа, на който се намират преговорите по Пакета относно сближаването за периода 2014–2020 г. Еднодневната проява ще даде възможност да се обмисли какво може да се направи, за да се гарантира бързо и навременно стартиране на програмите, финансирани от политиката на сближаване на ЕС. Ще бъдат представени и резултатите от проучване на КР, в което се оценява напредъкът в изготвянето на оперативните програми във всяка държава членка.

Основна тема на разискванията на пленарната сесия ще бъде и осигуряването на растеж и работни места, а членовете на КР ще гласуват по становище относно „Пакет за младежка заетост“ (докладчик Енрико Роси (Италия/ПЕС), президент на регион Тоскана).

Сред основните теми, които ще бъдат обсъдени, са:

Утвърждаване на културния и творческия сектор като източник на растеж и работни места.

Инвестирането в културния сектор беше определено за един от политическите приоритети на КР, тъй като се смята, че той е движеща сила за постигане на икономически растеж и създаване на работни места и същевременно допринася за социалното благосъстояние и социалното включване. Тъй като културните пазари зависят в основна степен от публичните разходи, КР отбелязва, че публичните политики не би следвало да допускат те да бъдат разглеждани като лесна мишена за финансови ограничения. Въпросът ще бъде обсъден при представянето на проектостановище, изготвено от Антон Ромбаутс (Нидерландия/ЕНП), кмет на Хертохенбос, относно стратегията на Европейската комисия за насърчаване на растежа и работните места в културния и творческия сектор.

Постепенно премахване на квотите на ЕС за мляко

Квотната система на ЕС за млякото, която беше въведена през 1984 г., имаше за цел да реши проблема със свръхпроизводството. След настъпилите на пазара промени обаче се очаква квотите да бъдат премахнати през 2015 г. Рене Сушон (Франция/ПЕС), президент на регион Оверн, ще представи за гласуване проектостановище, в което се прави преглед на втория доклад на Европейската комисия относно пазарната динамика и се определят условията за гарантиране на плавно премахване на квотната система за млякото. Г-н Сушон отбелязва, че не се обръща достатъчно внимание на териториалното и регионалното въздействие на предложенията. Той поставя под въпрос аргумента на Комисията в подкрепа на пълното премахване на квотите за мляко и либерализирането на пазара на мляко и призовава за допълнителен анализ на последиците за регионите в Европа.

Конференция във връзка със стратегията „Европа 2020“: Борба с бедността и социалното изключване: каква е ролята на градовете и регионите? (29 май, Брюксел)

На 29 май, ден преди пленарната сесия, КР ще проведе и конференция на тема „Борба с бедността и социалното изключване: каква е ролята на градовете и регионите?“. Това е четвъртата от общо седем конференции, посветени на водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“. Ще бъдат обсъдени местни политически подходи и добри практики, както и поуките от успешното транснационално сътрудничество. Сред ораторите ще бъдат председателят на КР г-н Валкарсел Сисо, първият заместник-председател на КР г‑жа Мерчедес Бресо, г-жа Первенш Берез, член на Европейския парламент и председател на Комисията по заетост и социални въпроси, и председателят на Социалната платформа г‑жа Хедър Рой.

101-вата пленарна сесия на Комитета на регионите ще се проведе на 30 май, четвъртък, от 14,30 ч. до 21,00 ч. в Европейския парламент в Брюксел. Цялата сесия ще бъде предавана на живо на уебсайта www.cor.europa.eu.

За допълнителна информация:

Включете се в дебата: : #EU2020 / #CoRplenary

Комитетът на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави членки на ЕС е да приобщават представляваните от тях регионални и местни власти и общности към процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета относно политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Можете да следите за новини и в Twitter: @EU_CoR

За повече информация можете да се свържете със служителите от пресслужбите:

Pierluigi Boda

Тел.: +32 (0)2 282 2461

Мобилен телефон: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Тел.: +32 (0)2 282 2535

Мобилен телефон: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Тел.: +32 (0)2 282 2499

Мобилен тел.: +32 (0)473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Предишни съобщения за медиите


Side Bar