Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/13/31

Bruksela, 15 kwietnia 2013 r

Dążenia regionów do niezależności należy traktować jako wewnętrzne sprawy państw

W przyjętej 12 kwietnia br. opinii w sprawie decentralizacji w UE oraz roli samorządu lokalnego i regionalnego w kształtowaniu i realizacji polityki UE Komitet Regionów (KR) wyraźnie stwierdza, że wysuwane przez jakiś region żądania autonomii i niezależności należy postrzegać jako wewnętrzne sprawy danego państwa członkowskiego. Zaznacza również, że w sytuacji gdyby region ten ewentualnie uzyskał niezależność i pragnął pozostać w UE, musiałby złożyć wniosek o członkostwo tak samo jak każde inne państwo.

W opinii, przyjętej znaczną większością głosów, członkowie KR-u podkreślili, że ani UE, ani KR nie powinny ingerować w sprawy wewnętrznej organizacji związane z ustrojem konstytucyjnym poszczególnych państw członkowskich, włączając w to rozwój tendencji w kierunku autonomii jakiegoś regionu.

Ważnym i długo dyskutowanym punktem debaty była również kwestia przystąpienia do UE regionu, który uzyskał niezależność. Członkowie KR-u zgodzili się, że takie nowe suwerenne państwo pragnące przystąpić do UE powinno mieć obowiązek przedstawienia oficjalnej kandydatury Radzie i przestrzegania procedury akcesyjnej określonej w traktatach UE, podobnie jak każdy inny kraj ubiegający się o członkostwo w UE.

Jeśli chodzi o decentralizację, w opinii wyraża się ubolewanie, że odkąd pogorszyła się sytuacja gospodarcza i finansowa, daje się zauważyć tendencję do rosnącej centralizacji. W tym względzie sprawozdawca opinii Franz Schausberger (AT/PPE), przedstawiciel kraju związkowego Salzburg w KR-ze, zauważa: „Niektóre państwa członkowskie traktują kryzys gospodarczy i zadłużeniowy oraz konieczne w całej Europie środki oszczędnościowe jako pretekst do dalszej centralizacji władzy, do decentralizacji bez przyznania odpowiednich środków finansowych, a także do uproszczenia, ograniczenia czy nawet zniesienia struktur szczebla niższego niż krajowy. Stanowczo sprzeciwiam się tej tendencji, która w efekcie prowadzi do osłabienia demokracji na poziomie lokalnym i regionalnym, a opiera się na błędnym założeniu, że usługi publiczne będą tańsze, jeżeli przeniesie się je na szczebel centralny”.

W oparciu o wnioski ostatniego sprawozdania Komisji Europejskiej o finansach publicznych w ramach unii gospodarczej i walutowej, ukazujące nasilającą się tendencję do decentralizacji fiskalnej, w opinii zachęca się państwa członkowskie, by w miarę możliwości odchodziły od systemu opartego na transferach na rzecz systemu opartego na środkach własnych, tj. pozyskiwanych autonomicznie z podatków i opłat na szczeblu niższym niż krajowy. KR wzywa Komisję Europejską, by co roku przeprowadzała taką analizę służącą monitorowaniu finansów publicznych na szczeblach niższych niż krajowy.

Dalsze informacje:

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków z wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela:

Nathalie Vandelle

tel. +32 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar