Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT FI EL RO

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/13/30

Bruksela, 15 kwietnia 2013 r.

Przeznaczyć dodatkowe 1 mld EUR z funduszy UE na pomoc najbardziej potrzebującym

Europejskie miasta i regiony twierdzą, że nowy fundusz mający wspierać osoby najbardziej potrzebujące nie będzie miał wystarczających środków. Komisja Europejska zaproponowała, by z całego unijnego budżetu spójności przeznaczyć 2,5 mld EUR na udzielenie niefinansowego wsparcia najbardziej potrzebującym mieszkańcom Europy. Komitet Regionów (KR) przekonuje jednak, że należy przeznaczyć na tę pomoc dodatkowo 1 mld EUR z uwagi na to, że z powodu kryzysu coraz więcej osób żyje w ubóstwie. Ponadto Komitet podkreślił, że wdrażanie programów na rzecz ograniczania ubóstwa wymaga zaangażowania państw członkowskich i władz regionalnych i że w związku z tym UE powinna współfinansować te programy jedynie do wysokości 85%.

Ustanowiony przez Komisję Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym ma przyczynić się do osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o przynajmniej 20 mln do 2020 r. Fundusz zastępuje obecny unijny program pomocy żywnościowej, w ramach którego udostępnia się nadwyżki rolne, by dostarczać żywność, i rozszerza oferowaną pomoc o inne niezbędne dobra, takie jak odzież. Nowy fundusz był tematem opinii opracowanej przez Ossiego Martikainena (FI/ALDE), przewodniczącego rady gminy Lapinlahti, która została jednogłośnie przyjęta na setnej sesji plenarnej KR-w w dniu 11 kwietnia. Sprawozdawca poparł w niej propozycje Komisji, w których uznano rolę władz regionalnych w przekazywaniu pomocy osobom najbardziej potrzebującym, co przyczyni się także do ograniczenia marnotrawstwa ze strony administracji.

Ossi Martikainen podkreślił, jak ważne jest szybkie zawarcie porozumienia i dodał: „Nowy fundusz to pilna i ważna sprawa dla Europy, zwłaszcza w świetle kryzysu gospodarczego, bezrobocia i ryzyka związanego z pogłębiającymi się nierównościami między regionami. Dzięki nowemu funduszowi Unia mogłaby zapewnić wszystkich lokalnym i regionalnym podmiotom środki do tego, by rozwiązać problem niedoboru żywności, bezdomności i ubóstwa dzieci. Organizacje wolontariackie w całej Europie wykonują bardzo wartościową pracę, a ich doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom potrzebującym, a także przeznaczane przez nie w tym celu środki, mają zasadnicze znaczenie. Mam nadzieję, ze Parlament Europejski i Rada podejmą stosowną decyzję wkrótce, by nie trzeba już było dłużej zwlekać z wdrożeniem funduszu”.

Sprawozdawca przekonuje w opinii, powołując się na ocenę poprzedniego programu pomocy żywnościowej, według której niezbędny poziom środków to 680 mln EUR rocznie, że plany ograniczenia wysokości pomocy są krótkowzroczne. Martikainen wezwał do przeznaczenia na pomoc dodatkowego 1 mld EUR z budżetu UE i stwierdził, że zmniejszenie środków jest „niedopuszczalne w sytuacji, gdy ponad 100 mln osób zagrożonych jest ubóstwem i wykluczeniem społecznym.” Także przedstawiciele europejskich miast i regionów przekonują, że niezbędne jest zaangażowanie państw członkowskich i władz regionalnych w zapewnienie skoordynowanego podejścia do ochrony najsłabszych grup w Europie. To z kolei umożliwi najskuteczniejsze wykorzystanie środków. W związku z tym KR sprzeciwia się zaproponowanej przez Komisję zasadzie dobrowolnego uczestnictwa państw członkowskich w programach współfinansowania wykorzystujących środki z Funduszu, gdyż twierdzi, że mogłoby to pozbawić władze lokalne i regionalne dostępu do niezbędnych inwestycji. Zamiast tego proponuje, by UE dostarczała jedynie do 85% środków, i by resztą zapewniały rządy krajowe.

Więcej informacji

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków z wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udzielają:

David French

tel. +32 2 282 24 99

David.french@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar