Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT FI EL PL RO

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/13/30

Brussel, 15/04/2013

Een extra 1 miljard euro aan EU-middelen voor ondersteuning van de meest behoeftigen

De Europese steden en regio's zijn van mening dat de middelen van het nieuwe fonds dat de meest hulpbehoevende burgers moet ondersteunen, tekortschieten. De Europese Commissie heeft voorgesteld om 2,5 miljard euro van het totale EU-cohesiebudget te reserveren voor het verstrekken van niet-financiële bijstand aan de meest behoeftigen in Europa. Het Comité van de Regio's (CvdR) denkt echter dat nog een extra miljard euro nodig is, gelet op de impact van de crisis en het toenemende aantal mensen dat blootstaat aan armoede. Het CvdR benadrukt tevens dat de lidstaten en de regionale overheden moeten worden betrokken bij de uitvoering van armoedebestrijdingmaatregelen, en dat de EU maximaal 85% van de maatregelen moet medefinancieren.

Het door de Commissie voorgestelde Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen moet helpen de EU-doelstelling te verwezenlijken om uiterlijk in 2020 het aantal mensen dat door armoede of sociale uitsluiting wordt bedreigd met ten minste 20 miljoen te verminderen. Het fonds is de opvolger van het bestaande EU-voedselhulpprogramma dat landbouwoverschotten beschikbaar stelt voor voedselhulp, maar breidt het toepassingsgebied uit tot andere essentiële goederen zoals kleding. Dit nieuwe fonds is het onderwerp van het advies van Ossi Martikainen's (FI/ALDE), voorzitter van de gemeenteraad van Lapinlahti, dat met algemene stemmen is goedgekeurd tijdens de 100e CvdR-zitting op 11 april. Martikainen vindt het een goede zaak dat de Commissie de rol van de lokale en regionale overheden erkent bij de verdeling van hulpgoederen aan degenen die hier behoefte aan hebben, waardoor ook de administratieve lasten kunnen worden beperkt.

Martikainen hamert erop dat het zaak is snel overeenstemming te bereiken. "Het nieuwe fonds is een dringende en belangrijke aangelegenheid in Europa, zeker met het oog op de economische crisis, de werkloosheid en het gevaar van een toenemende regionale ongelijkheid. Met het nieuwe fonds kan de EU alle actoren op lokaal en regionaal niveau de middelen geven om voedselgebrek, dakloosheid en kinderarmoede tegen te gaan. Vrijwilligersorganisaties in heel Europa doen zeer goed werk, en hun ervaringen en knowhow op het gebied van hulpverlening is van doorslaggevend belang. Ik hoop dat het Europees Parlement en de Raad snel tot een besluit zullen komen, zodat de uitvoering van het fonds geen verdere vertraging oploopt."

Onder verwijzing naar de evaluatie van het vorige voedselprogramma, waarin staat dat een bedrag van 680 miljoen euro per jaar nodig is, wordt in het advies betoogd dat de plannen om de financiering te verlagen kortzichtig is. Martikainen, die erop aandringt een extra bedrag van 1 miljard euro van de EU-begroting voor het fonds te reserveren, zegt dat een verlaging "simpelweg onaanvaardbaar is wanneer 100 miljoen mensen door armoede of sociale uitsluiting worden bedreigd". Om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten is volgens de Europese steden en regio's een gecoördineerde benadering nodig, en moeten zowel de lidstaten als de regionale overheden worden betrokken bij de bescherming van Europa's meest kwetsbare groepen. Het CvdR kant zich dan ook tegen het Commissievoorstel om de lidstaten op vrijwillige basis te laten deelnemen aan de cofinanciering, aangezien lokale en regionale overheden zich hierdoor de toegang tot onontbeerlijke investeringen ontzegd zouden kunnen zien. In plaats daarvan stelt het voor dat de EU maximaal 85% van het fonds moet financieren, en dat de rest door de nationale regeringen wordt betaald.

Nadere informatie

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van lokale en regionale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

David French

Tel. +32 2 282 24 99

David.french@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar