Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL PL RO

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/13/30

Bryssel 15. huhtikuuta 2013

Miljardi euroa lisää EU-varoja vähävaraisimpien auttamiseksi

Euroopan kuntien ja alueiden näkemyksen mukaan vähävaraisimpien tukemiseksi perustettua rahastoa varten ei ole myönnetty riittäviä määrärahoja. Euroopan komissio on ehdottanut 2,5 miljardin euron osoittamista EU:n koheesiomäärärahojen kokonaissummasta muun kuin rahoitustuen tarjoamiseksi vähävaraisimmille Euroopassa. Alueiden komitean mielestä tarvitaan kuitenkin vielä miljardi euroa lisää, kun otetaan huomioon, että yhä enemmän ihmisiä on kriisin vuoksi alttiina köyhyydelle. AK korostaa niin ikään, että köyhyyden vähentämisohjelmien toteuttaminen edellyttää jäsenvaltioiden ja alueviranomaisten osallistumista, joten EU:n tulisi osallistua niiden rahoitukseen 85 prosentin osuuteen asti.

Komission perustamalla vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastolla pyritään edistämään EU:n tavoitetta vähentää ainakin 20 miljoonalla köyhien, syrjäytyneiden ja köyhyys- tai syrjäytymisuhan alaisina elävien määrää vuoteen 2020 mennessä. Rahasto on EU:n nykyisen, maatalouden ylijäämää elintarvikeapuna jakavan elintarvikeapuohjelman seuraaja, mutta uuden ohjelman soveltamisalaa laajennetaan kattamaan muut olennaiset hyödykkeet, kuten vaatteet. Uutta rahastoa käsitellään Lapinlahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ossi Martikaisen (FI, ALDE) laatimassa lausunnossa, joka hyväksyttiin yksimielisesti AK:n sadannessa täysistunnossa 11. huhtikuuta. Martikainen on tyytyväinen komission ehdotuksiin, joissa tunnustetaan paikallis- ja alueviranomaisten rooli avun jakamisessa vähävaraisimmille, mikä auttaa niin ikään hallinnollisten kustannusten vähentämisessä.

Ossi Martikainen tähdensi olevan tärkeää päästä nopeasti sopimukseen ja totesi: "Uusi rahasto on kiireellinen ja tärkeä asia Euroopassa, erityisesti kun otetaan huomioon talouskriisi, työttömyys ja alueellisen eriarvoisuuden lisääntymisen vaara. Uuden rahaston avulla EU voisi tarjota kaikille paikallis- ja aluetason toimijoille resursseja ruoan puutteen, asunnottomuuden ja lasten köyhyyden torjumiseen. Vapaaehtoisjärjestöt kaikkialla Euroopassa tekevät äärimmäisen arvokasta työtä, ja niiden kokemus ja resurssit avun jakamisessa tarvitseville ovat ratkaisevan tärkeitä. Toivon, että Euroopan parlamentti ja neuvosto tekevät päätöksensä pian, jotta rahaston perustaminen ei enää viivästyisi".

Aiemman elintarvikeapuohjelman arvioinnin mukaan tarvitaan 680 miljoonaa euroa vuodessa. Siihen viitaten lausunnossa todetaan, että suunnitelmat rahoituksen vähentämiseksi ovat lyhytnäköisiä. Martikainen kehotti lisäämään rahoitusta EU:n talousarviosta maksettavilla miljardilla eurolla ja totesi vähennyksen olevan "yksinkertaisesti mahdoton hyväksyä, kun yli 100 miljoonaa ihmistä on köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa". EU:n kunnat ja alueet katsovat myös, että resurssien hyödyntämiseksi mahdollisimman tehokkaasti on ratkaisevan tärkeää omaksua, yhteistyössä jäsenvaltioiden ja alueviranomaisten kanssa, koordinoitu toimintamalli Euroopan haavoittuvimmassa asemassa oleviin nähden. Sen vuoksi alueiden komitea vastustaa komission ehdotusta tehdä jäsenvaltioille vapaaehtoiseksi osallistuminen rahaston osarahoitusjärjestelyihin, sillä näin saatettaisiin evätä paikallis- ja alueviranomaisilta mahdollisuus saada elintärkeää rahoitusta. AK ehdottaa sen sijaan, että EU:n tulisi osallistua rahoitukseen vain 85 prosentin osuuteen asti, ja jäsenvaltioiden tulisi kattaa loppuosa.

Lisätietoa

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa niille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Tutustu AK:n verkkosivuihin: www.cor.europa.eu

Seuraa komiteaa Twitterissä: @EU_CoR

Lisätietoja:

David French

+32 22822499

David.french@cor.europa.eu

Aiempiin lehdistötiedotteisiin


Side Bar