Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/13/29

Bryssel 12/04/2013

ReK diskuterar sina farhågor beträffande budgeten 2014–2020 med Martin Schultz:


"En överenskommelse måste nås före sommaren"

Vid Regionkommitténs 100:e plenarsession presenterade ordförande Ramón Luis Valcárcel Siso de europeiska städernas och regionernas prioriteringar för Europaparlamentets talman Martin Schulz. Ramón Luis Valcárcel Siso sade att det i den nuvarande politiska fasen "är viktigt att nå en överenskommelse om EU:s budget (den fleråriga budgetramen) före sommaren för att garantera en adekvat planering av regionala och lokala investeringar de kommande åren". Kommittén betonade också att den är mycket oroad över de ståndpunkter som några av Europaparlamentets ledamöter har gett uttryck för, nämligen att sammanhållnings­politiken tillhör det förflutna. "Sammanhållning är vårt mest kraftfulla instrument för att sprida innovation, främja energieffektivitet och bekämpa ungdomsarbetslöshet och fattigdom. För många av oss är det ett av de få verktyg vi har kvar för att utforma våra samhällens framtid", påpekade Ramón Luis Valcárcel Siso.

Martin Schultz betonade än en gång vikten av att förse EU med adekvata ekonomiska resurser de kommande sju åren, och han erinrade om det trängande behovet av att ta itu med risken för ett växande strukturellt underskott inom EU: "Om vi inte kommer till rätta med det nuvarande underskottet kommer kommissionen att tvingas föreslå budgetnedskärningar av motsvarande omfattning, mellan 11 och 16 miljarder euro, vilket skulle kunna få allvarliga konsekvenser för våra regioner och städer. De närmaste åren kommer gapet mellan de åtaganden och betalningar som Europeiska rådet föreslår leda till en underskottspolitik som är oacceptabel i Europaparlamentets ögon", sade Martin Schulz. Samtidigt framhöll han att han har goda förhoppningar om att det ska vara möjligt att nå en bra överenskommelse om den fleråriga budgetramen med Europeiska rådet. "Vi uppskattar den här försiktiga optimismen", svarade ordföranden för Regionkommitténs PPE-grupp, Michael Schneider (DE–PPE), samtidigt som han betonade att det fortfarande krävs en kompromiss i god tid om den fleråriga budgetramen, även om de regionala och lokala myndigheterna har påbörjat arbetet med att införa sina investeringsprogram för perioden 2014–2020.

Europaparlamentets och Regionkommitténs kompletterande roller betonades. "Utan Europa­parlamentet skulle Regionkommittén inte kunna göra regionernas och städernas röst lika hörd i EU:s offentliga debatt och i lagstiftningsprocessen. Samtidigt skulle avståndet mellan Bryssel och Strasbourg och medborgarna vara ännu större utan vårt samarbete", påpekade ReK:s ordförande och tillade att valet 2014 kommer att spela en avgörande roll. ReK:s första vice ordförande Mercedes Bresso efterlyste en gemensam satsning på att förebygga att EU-skeptiska krafter når framgångar i nästa val till Europaparlamentet, och hon betonade att tillväxtorienterade politiska strategier måste genomföras vid rätt tidpunkt: "Vi vet allihop att finansiell konsolidering är något som måste göras med tanke på kommande generationer, men vi måste också vara medvetna om att det finns en risk för ökad populism om vi inte ger våra ungdomar möjlighet att hitta ett jobb". I en kommentar om det ökande EU-motståndet betonade Martin Schulz att "EU-tanken för närvarande är hotad, och vi måste övertyga människor om att det fortvarande är värt att tro på". Han uppmanade ReK att bidra fullt ut "till att rädda EU genom att blåsa nytt liv i dess grundläggande värderingar och att klargöra att Europa inte behöver syssla med allt. När saker och ting kan skötas bättre på lokal och regional nivå måste de återföras till de nivåerna".

Karl-Heinz Lambertz (BE–PSE), ministerpresident i Belgiens tyskspråkiga gemenskap och ordförande för Regionkommitténs PSE-grupp, ansåg att det krävs en nytändning för att uppnå Europa 2020-strategins sociala mål med hjälp av en bindande "social pakt". Beträffande EU-budgeten påpekade Karl-Heinz Lambertz att de systemrelaterade frågorna behöver redas ut: "Vi har inte råd att hålla EU-investeringar ute på fältet gisslan varje år för att nå lågkostnadsuppgörelser i sista minuten". Paul O'Donoghue (IE–ALDE) uttalade sig å ALDE-gruppens vägnar och betonade att "Europas medborgare anser att man bör gå varsammare fram med åtstramningsåtgärderna, och det är ReK:s och Europaparlamentets plikt att utmana de andra institutionernas beslut när de strider mot EU-medborgarnas intressen". Ordföranden för ReK:s EA-grupp, Uno Silberg (EE–EA), framhöll att "Europaparlamentets och Regionkommitténs roll bör vara att utgöra den nödvändiga bron mellan de beslut som fattas på EU-nivå och de vanliga människorna i EU".

Debatten gav också tillfälle att redogöra för inrättandet av gruppen för europeiska konservativa och reformister inom ReK, under ledning av Gordon Keymer, ledamot av Tandridge District Council (Storbritannien).

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s samtliga 27 medlemsstater, och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén inom politikområden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Följ oss på Twitter: @EU_CoR

För ytterligare information kontakta

Pierluigi Boda

Tfn +32 2 282 2461

Mobil +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Tidigare pressmeddelanden


Side Bar