Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Zhromaždenie EU združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/13/29

Brusel 12. apríla 2013

VR súhlasí s obavami Martina Schulza týkajúcimi sa rozpočtu na roky 2014-2020:
„Dohodu treba dosiahnuť ešte pred letom

Predseda Ramon Luis Valcárcel predstavil na 100. plenárnom zasadnutí Výboru regiónov (VR) predsedovi Európskeho parlamentu Martinovi Schulzovi priority európskych miest a regiónov. Pán Valcárcel uviedol, že v súčasnej politickej fáze „sa musí ešte pred letom dosiahnuť dohoda o rozpočte EÚ (viacročnom finančnom rámci), a to s cieľom zabezpečiť primerané plánovanie regionálnych a miestnych investícií na nasledujúce roky”. VR tiež vyjadril vážne obavy, pokiaľ ide o postoj niektorých poslancov Európskeho parlamentu, ktorí tvrdia, že politika súdržnosti je prežitkom. „Súdržnosť je najvýkonnejším nástrojom na šírenie inovácie, podporu energetickej účinnosti, boj proti nezamestnanosti mladých a chudobe. Pre mnohých z nás ide o jeden z mála nástrojov, ktoré ešte na formovanie budúcnosti našich spoločenstiev ostávajú,“ zdôraznil predseda Valcárcel.

Predseda Schulz vyzdvihol, že je dôležité, aby mala Európska únia k dispozícii adekvátne finančné prostriedky na nasledujúcich sedem rokov, a poukázal tiež na naliehavú potrebu zaoberať sa rizikom rastúceho štrukturálneho deficitu EÚ. „Ak nebudeme riešiť súčasný deficit, Komisia bude musieť odporučiť zodpovedajúce rozpočtové škrty (11 až 16 mld. EUR), ktoré budú mať závažný vplyv na naše regióny a mestá. V nasledujúcich rokoch povedie rozdiel medzi záväzkami a platbami navrhovanými Európskou radou k deficitnej politike, ktorá je pre Parlament neprijateľná,“ upozornil predseda Schulz. Zároveň vyjadril presvedčenie, že je možné dosiahnuť uspokojivú dohodu o viacročnom finančnom rámci s Európskou radou. „Oceňujeme tento opatrný optimizmus,“ reagoval predseda skupiny EĽS vo Výbore regiónov, Michael Schneider (DE/EĽS) zdôrazňujúc, že hoci regionálne a miestne orgány začali vyvíjať úsilie o spustenie svojich investičných programov na obdobie rokov 2014 – 2020, čo najskôr treba dosiahnuť kompromis o viacročnom finančnom rámci.

Poukázalo sa tiež na komplementaritu úloh Európskeho parlamentu a Výboru regiónov. „Bez Parlamentu by VR nedokázal tak dôrazne sprostredkovať hlas regiónov a miest vo verejnej diskusii EÚ a v rámci legislatívneho procesu. A bez našej spolupráce by boli Brusel a Štrasburg občanom ešte vzdialenejšie,“ uviedol predseda VR a dodal, že voľby v roku 2014 budú kľúčovou udalosťou. Prvá podpredsedníčka VR Mercedes Bresso vyzvala na spoločné úsilie s cieľom zabrániť úspechu euroskeptických síl v najbližších voľbách do Európskeho parlamentu a naliehala na včasnú implementáciu politík zameraných na rast. „Všetci vieme, že finančná konsolidácia je úlohou nasledujúcich generácií, ale musíme tiež pripustiť, že ak mladým ľuďom neposkytneme možnosť nájsť si zamestnanie, populizmus bude mať šancu prevládnuť.“ V reakcii na silnejúce protieurópske nálady predseda Schulz zdôraznil, že „ideály EÚ sú v súčasnosti ohrozené a my musíme presvedčiť ľudí, že ešte stále sú hodné dôvery“. Vyzval preto VR, aby v plnej miere prispel „k záchrane EÚ oživením svojich základných hodnôt a jasne vysvetlil, že EÚ nemusí robiť všetko. Keď možno robiť veci lepšie na miestnej a regionálnej úrovni, musia sa vrátiť na tieto úrovne.“

Karl-Heinz Lambertz (BE/SES), predseda skupiny SES vo Výbore regiónov, vyjadril potrebu nového stimulu ma dosiahnutie sociálnych cieľov stratégie Európa 2020 prostredníctvom záväzného Sociálneho paktu. Pokiaľ ide o rozpočet EÚ, vyzval na riešenie systémových otázok. „Nemôžeme si dovoliť, aby sa miestne investície EÚ každý rok stávali rukojemníkom nízkonákladových dohôd na uzavretých na poslednú chvíľu,“ povedal predseda vlády nemecky hovoriaceho spoločenstva v Belgicku. Paul O'Donoghue (IE/ALDE) v mene skupiny ALDE zdôraznil, že „európski občania žiadajú o zmiernenie úsporných opatrení a je úlohou VR ako aj Európskeho parlamentu, aby napadli rozhodnutie ostatných inštitúcií, ak idú proti záujmom občanov EÚ“. Podľa predsedu skupiny EA vo VR Una Silberga (EE/EA) „by mali Európsky parlament a Výbor regiónov zohrávať úlohu potrebného prepojenia medzi rozhodnutiami prijatými na úrovni EÚ a bežnými občanmi“.

Diskusia tiež poskytla príležitosť oznámiť založenie skupiny Európski konzervatívci a reformisti vo Výbore regiónov, ktorú predstavil Gordon Keymer, člen rady okresu Tandridge (UK).

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteri: @EU_CoR

Bližšie informácie Vám poskytne:

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Mobil +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy


Side Bar