Navigation path

Left navigation

Additional tools

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale vertegenwoordigers

COR/13/29

Brussel, 12/04/2013

CvdR deelt zorgen met Martin Schulz over begroting 2014-2020:
"Vóór de zomer overeenstemming nodig"

Tijdens de 100e zitting van het Comité van de Regio's (CvdR) zette de voorzitter, Ramon Luis Valcárcel, de prioriteiten van Europa's steden en regio's uiteen voor de voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz. De heer Valcárcel stelde dat in de huidige politieke fase "vóór de zomer een overeenkomst bereikt moet worden over de EU-begroting (meerjarig financieel kader) om adequate planning van regionale en lokale investeringen voor de komende jaren te garanderen". Het CvdR toonde zich ook heel bezorgd over de standpunten van sommige leden van het Europees Parlement, die van mening zijn dat het cohesiebeleid in het verleden is geworteld. "Cohesie is het krachtigste instrument om innovatie te verspreiden, energie-efficiëntie te bevorderen en om jongerenwerkloosheid en armoede te bestrijden. Voor velen van ons is dit één van de weinige instrumenten die zijn overgebleven om de toekomst van onze gemeenschappen vorm te geven", benadrukte de heer Valcárcel.

Voorzitter Schulz wees nog eens op het belang om de Europese Unie voor de komende zeven jaar passende financiële middelen te verschaffen, alsook op de noodzaak om snel iets te doen aan het risico van een oplopend structureel tekort van de EU: "Als we het huidige tekort niet aanpakken, dan moet de Commissie overeenkomstige bezuinigingen aanbevelen, van 11 à 16 miljard euro, die ernstige gevolgen zouden hebben voor de regio's en de steden. De komende jaren zou de door de Europese Raad voorgestelde kloof tussen verplichtingen en betalingen uitmonden in een beleid met voor het Parlement onaanvaardbare tekorten" aldus voorzitter Schulz. Tegelijkertijd sprak hij zijn vertrouwen uit in een goede overeenkomst over het MFK met de Europese Raad. "We waarderen dit voorzichtige optimisme" antwoordde de voorzitter van de EVP-fractie in het Comité van de Regio's, Michael Schneider (DE/EVP), die benadrukt dat een tijdig compromis over het MFK geboden is, hoewel de regionale en lokale overheden al begonnen zijn aan de invulling van hun investeringsprogramma's voor 2014-2020.

Er werd ingegaan op de onderling aanvullende rollen van het Europees Parlement en het Comité van de Regio's. "Zonder het Parlement zou het CvdR er niet in slagen om de stem van regio's en steden zo luid te laten klinken in publieke EU-debatten en in het wetgevingsproces. Maar zonder onze medewerking zouden Brussel en Straatsburg nog verder van de burger af staan", aldus de CvdR-voorzitter, die er daarnaast op wees dat de verkiezingen van 2014 van cruciale betekenis zullen zijn. Mercedes Bresso, eerste vicevoorzitster van het CvdR, riep op tot eendracht om de eurosceptici bij de volgende Europese verkiezingen de voet dwars te zetten en drong aan op snelle uitvoering van op economische groei gericht beleid. "We weten allemaal dat financiële consolidatie een verplichting is tegenover de komende generaties, maar we moeten ook begrijpen dat populisme om zich heen zal grijpen als we jongeren geen kans geven om een baan te vinden." Over de toenemende anti-EU-stemming merkte Martin Schulz op: "Het EU-ideaal verkeert in zwaar weer, en we moeten de mensen ervan overtuigen dat het nog altijd een waardevol ideaal is." Hij riep het CvdR op er alles aan te doen om "de EU te redden door de waarden die er ten grondslag aan liggen nieuw leven in te blazen en duidelijk te maken dat Europa niet alles hoeft te doen. Als bepaalde dingen beter op lokaal en regionaal niveau kunnen worden geregeld, dan moet dat ook daar gebeuren."

Karl-Heinz Lambertz (BE/PSE), voorzitter van de PSE-fractie in het Comité van de Regio's, maakte zich sterk voor een bindend sociaal pact om de sociale doelstellingen van de Europa 2020-strategie te verwezenlijken. Wat de EU-begroting betreft vond hij dat men greep dient te krijgen op systemische kwesties: "We kunnen het ons niet veroorloven om concrete EU-investeringen jaar na jaar te gijzelen voor afspraken op het laatste moment over lagere kosten, aldus de minister-president van de Duitstalige gemeenschap in België. Namens de ALDE-fractie van het CvdR benadrukte Paul O'Donoghue (IE/ALDE) dat "Europese burgers aandringen op minder bezuinigingsmaatregelen, en het CvdR en het Europees Parlement hebben de plicht om vraagtekens te zetten bij besluiten van andere instellingen als die de belangen van EU-burgers schaden". Volgens Uno Silberg (EE/EA), de voorzitter van de EA-fractie van het CvdR, moeten het Europees Parlement en het Comité van de Regio's "een brugfunctie vervullen tussen EU-besluiten en de burger".

Tijdens de discussie werd ook stilgestaan bij de oprichting van de fractie van Europese conservatieven en hervormers binnen het Comité van de Regio's op initiatief van Gordon Keymer, lid van de districtsraad van Tandridge (VK).

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Neem een kijkje op de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Mobiel +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

C Vorige perscommuniqués


Side Bar