Navigation path

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/13/29

Bryssel 12.4.2013

AK jakaa Martin Schulzin huolen vuosien 2014–2020 talousarviosta:
"Yhteisymmärrykseen on päästävä kesään mennessä"

Alueiden komitean (AK) 100. täysistunnon yhteydessä puheenjohtaja Ramon Luis Valcárcel esitteli Euroopan kuntien ja alueiden ensisijaiset tavoitteet Euroopan parlamentin puhemiehelle Martin Schulzille. Valcárcel sanoi, että nykyisessä poliittisessa tilanteessa "tulevien vuosien alueellisten ja paikallisten investointien asianmukaisen suunnittelun takaamiseksi EU:n talousarviosta (monivuotinen rahoituskehys) on päästävä yhteisymmärrykseen kesään mennessä". AK ilmaisi myös syvän huolensa eräiden Euroopan parlamentin jäsenten esittämistä näkemyksistä, joiden mukaan koheesiopolitiikka on menneisyyden jäänne. "Yhteenkuuluvuus on tehokkain mahdollinen väline innovoinnin lisäämiseen, energiatehokkuuden edistämiseen sekä nuorisotyöttömyyden ja köyhyyden torjumiseen. Monet meistä pitävät sitä yhtenä harvoista jäljellä olevista välineistä, joilla voidaan rakentaa yhteisöjemme tulevaisuutta", Valcárcel painotti.

Puhemies Schulz korosti jälleen, kuinka tärkeää on tarjota Euroopan unionille riittävät taloudelliset resurssit tulevalle seitsenvuotiskaudelle, sekä painotti, että vaara EU:n rakenteellisen alijäämän kasvusta edellyttää kiireellisiä toimia. "Jos emme puutu tämänhetkiseen alijäämään, komission on suositeltava vastaavia, 11–16 miljardin euron suuruisia budjettileikkauksia, joilla olisi vakavia vaikutuksia alueille ja kunnille. Neuvoston ehdotuksessa oleva ero sitoumusten ja maksujen välillä johtaisi tulevina vuosina vajeeseen, jota parlamentti ei voi hyväksyä", Schulz sanoi. Samalla hän kuitenkin totesi suhtautuvansa luottavaisesti siihen, että monivuotisesta rahoituskehyksestä päästään hyvään sopimukseen neuvoston kanssa. Aluiden komitean PPE-ryhmän puheenjohtaja Michael Schneider (DE, PPE) totesi komitean arvostavan tätä varovaista optimismia, mutta painotti, että vaikka alue- ja paikallisviranomaiset ovat aloittaneet toimet investointiohjelmien käynnistämiseksi vuosille 2014–2020, monivuotisesta rahoituskehyksestä olisi päästävä pikaisesti sopimukseen.

Euroopan parlamentin ja alueiden komitean toisiaan täydentävää roolia korostettiin. "Ilman parlamenttia AK ei saisi alueiden ja kuntien ääntä kuulumaan yhtä hyvin EU:n yleisessä keskustelussa ja lainsäädäntöprosessissa. Vastaavasti Bryssel ja Strasbourg olisivat ilman yhteistyötämme yhä etäämpänä kansalaisista", AK:n puheenjohtaja huomautti ja korosti vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien merkitystä. AK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Mercedes Bresso peräänkuulutti yhteisiä toimia, joilla estetään euroskeptisten voimien voittokulku seuraavissa Euroopan parlamentin vaaleissa, sekä kehotti panemaan pikaisesti täytäntöön kasvuun tähtääviä politiikkoja: "Tiedämme, että talouden vakauttaminen on velvollisuutemme tulevia sukupolvia kohtaan. Meidän on kuitenkin tunnustettava, että ellei nuorille tarjota mahdollisuutta työllistyä, populismin yleistyminen on todennäköistä". Myös Schulz kommentoi EU-vastaisuuden lisääntymistä. "EU:n ihanteet ovat tällä hetkellä vaarassa. Meidän on vakuutettava kansalaiset siitä, että niihin kannattaa edelleen uskoa", Schulz painotti. Hän kehotti AK:ta osallistumaan täysipainoisesti "EU:n pelastamiseen elvyttämällä sen perusarvoja ja osoittamalla, että unionin ei tarvitse tehdä kaikkea. Silloin, kun asiat voidaan hoitaa paremmin alue- ja paikallistasolla, näin on myös tehtävä".

Alueiden komitean PSE-ryhmän puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz (BE, PSE) toi esille tarpeen edistää Eurooppa 2020 -strategian sosiaalisten tavoitteiden saavuttamista sitovan yhteiskuntasopimuksen kautta. Belgian saksankielisen yhteisön pääministeri painotti myös, että EU:n talousarvioon liittyvät järjestelmäkysymykset on ratkaistava: "Meillä ei ole varaa jättää joka vuosi EU:n investointeja viime hetken hintahuutokaupan pantiksi". AK:n ALDE-ryhmän edustaja Paul O'Donoghue (IE, ALDE) korosti, että "Euroopan kansalaiset vaativat säästötoimien hillitsemistä, ja AK:n, samoin kuin Euroopan parlamentin, tehtävänä on kyseenalaistaa muiden toimielinten päätöksiä silloin, kun ne ovat EU:n kansalaisten etujen vastaisia". AK:n AE-ryhmän puheenjohtajan Uno Silbergin (EE, AE) mielestä "Euroopan parlamentin ja alueiden komitean on muodostettava tarvittava silta EU:n tasolla tehtyjen päätösten ja tavallisten kansalaisten välille".

Täysistunnon yhteydessä esiteltiin myös alueiden komiteaan muodostettu Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmä, jonka on perustanut Tandridgen hallintopiirivaltuutettu Gordon Keymer (UK).

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Tutustu AK:n verkkosivuihin osoitteessa: www.cor.europa.eu

Seuraa komiteaa Twitterissä: @EU_CoR

Lisätietoja:

Pierluigi Boda

P. +32 2 282 2461

Matkap. +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Aiempiin lehdistötiedotteisiin


Side Bar