Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

COR/13/29

Brüssel, 12.04.2013

Regioonide Komitee jagab Martin Schulzi muret 2014.–2020. aasta eelarve pärast: „Kokkulepet on vaja enne suve”

Regioonide Komitee täiskogu 100. istungjärgu ajal tutvustas president Ramon Luis Valcárcel Siso Euroopa Parlamendi presidendile Martin Schulzile Euroopa linnade ja piirkondade prioriteete. Valcárcel Siso sõnas praeguses poliitilises etapis, et „selleks et tagada kohalike ja piirkondlike investeeringute piisav kavandamine lähiaastatel, tuleb ELi eelarve (mitmeaastase finantsraamistiku) osas kokkuleppele jõuda enne suve”. Samuti väljendas komitee tõsist muret mõnede Euroopa Parlamendi liikmete seisukohtade pärast, kelle arvates on ühtekuuluvuspoliitika mineviku jäänuk. „Ühtekuuluvus on kõige tõhusam olemasolev vahend innovatsiooni levitamiseks, energiatõhususe edendamiseks ning noorte tööpuuduse ja vaesuse vastu võitlemiseks. Paljude jaoks meist on see üks väheseid allesjäänud vahendeid meie kogukondade tuleviku kujundamiseks,” rõhutas Valcárcel Siso.

President Schulz kordas taas, kuivõrd oluline on tagada Euroopa Liidule piisavad rahalised vahendid järgmisel seitsmel aastal, ning rõhutas ka pakilist vajadust tegeleda ELi struktuurse eelarvepuudujäägi suurenemise ohuga. „Kui me ei lahenda praeguse eelarvepuudujäägi küsimust, peab komisjon esitama soovitused samaväärseteks eelarvekärbeteks vahemikus 11–16 miljardit eurot. Sellel oleks tõsine mõju meie piirkondadele ja linnadele. Lähiaastatel viiks lõhe Euroopa Ülemkogu kavandatud kulukohustuste ja maksete vahel puudujäägipoliitikani, mis on parlamendi jaoks vastuvõetamatu,” sõnas Schulz. Samas väljendas ta usku võimalusse jõuda Euroopa Ülemkoguga mitmeaastase finantsraamistiku osas mõistlikule kokkuleppele. „Me hindame seda ettevaatlikku optimismi,” vastas Regioonide Komitee EPP fraktsiooni esimees Michael Schneider (DE/EPP), rõhutades samas, et hoolimata sellest, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on alustanud jõupingutustega oma 2014.–2020. aasta investeerimisprogrammide käivitamiseks, on vajalik jõuda mitmeaastase finantsraamistiku osas õigeaegselt kompromissile.

Rõhutati ka Euroopa Parlamendi ja Regioonide Komitee teineteist täiendavat rolli. „Ilma parlamendita ei ole komiteel piirkondade ja linnade esindamisel ELi avalikus arutelus ja seadusandlikus protsessis nii suurt kõlapinda. Samas jääksid ilma meie koostööta nii Brüssel kui ka Strasbourg kodanikest veelgi kaugemale,” märkis komitee president, lisades, et 2014. aasta valimised on otsustava tähtsusega. Komitee esimene asepresident Mercedes Bresso kutsus üles tegema ühiseid jõupingutusi, et ennetada majanduskasvule suunatud poliitika õigeaegse rakendamise abil euroskeptikute jõudude edu järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel: „Me kõik teame, et rahandusalane konsolideerimine on kohustus tulevaste põlvkondade ees, kuid samas peame ka tunnistama, et kui me ei paku noortele võimalust tööd leida, võidab tõenäoliselt populism”. ELi-vastasuse suurenemist kommenteerides rõhutas Schulz, et „ELi ideaal on praegu ohus ning meil tuleb inimesi veenda, et sellesse tasub veel uskuda”. Ta kutsus komiteed aitama igakülgselt kaasa „ELi päästmisele, taaselustades selle alusväärtusi ning selgitades, et Euroopa Liit ei pea tegema kõike. Kui midagi tehakse paremini kohalikul ja piirkondlikul tasandil, tuleb seda seal ka teha”.

Regioonide Komitee PESi fraktsiooni esimees Karl-Heinz Lambertz (BE/PES) toetas strateegia „Euroopa 2020” sotsiaalvaldkonna eesmärkide saavutamisele uue hoo andmist siduva sotsiaalpakti kaudu. Belgia saksakeelse kogukonna peaminister kutsus seoses ELi eelarvega üles lahendama süsteemsed küsimused: „me ei saa endale lubada, et jätame ELi kohalikud investeeringud igal aastal viimase hetke sooduspakkumiste pantvangiks”. Regioonide Komitee ALDE fraktsiooni nimel sõna võtnud Paul O'Donoghue (IE/ALDE) rõhutas, et „Euroopa kodanikud nõuavad kokkuhoiumeetmete ohjeldamist ning nii Regioonide Komitee kui ka Euroopa Parlamendi üks ülesanne on seada kahtluse alla teiste institutsioonide otsused, kui need lähevad vastuollu ELi kodanike huvidega”. Regioonide Komitee EA fraktsiooni esimehe Uno Silbergi (EE/EA) arvates „peaksid Euroopa Parlament ja Regioonide Komitee moodustama vajaliku silla ELi tasandil langetatud otsuste ja tavakodanike vahel”.

Arutelu andis ka võimaluse tutvustada Regioonide Komitees moodustatud Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni, mida edendab Tandridge'i piirkonna volikogu liige Gordon Keymer (Ühendkuningriik).

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike esindajate kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondliku ja kohaliku tasandiga.

Külastage Regioonide Komitee veebilehte aadressil: www.cor.europa.eu

Jälgige meid Twitteris: @EU_CoR

Täiendav teave:

Pierluigi Boda

Tel +32 2 282 2461

Mobiil +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Varasemad pressiteated


Side Bar