Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/13/29

Bruxelles, den 12. april 2013

Regionsudvalget deler sine bekymringer omkring budgettet for perioden 2014‑2020 med Martin Schulz:
"Det er nødvendigt med en aftale inden sommer"

På Regionsudvalgets 100. plenarforsamling fremlagde formanden, Ramon Luis Valcárcel Siso, EU's byers og regioners prioriteter for Martin Schulz, der er formand for Europa-Parlamentet. Ramon Luis Valcárcel Siso sagde i den nuværende politiske fase: "For at sikre en hensigtsmæssig planlægning af de regionale og lokale investeringer i de kommende år er det nødvendigt, at der nås til enighed om EU-budgettet (de flerårige finansielle rammer) inden sommer". Regionsudvalget udtrykte også sine dybe betænkeligheder over for den holdning, som nogle medlemmer af Europa-Parlamentet havde givet udtryk for, nemlig at samhørighedspolitikken hører fortiden til. "Samhørighed er det mest effektive værktøj, vi råder over til at udbrede innovation, fremme energieffektivitet og bekæmpe ungdomsarbejdsløshed og fattigdom. For mange af os er det et af de få resterende værktøjer til at formgive vores samfund i fremtiden", betonede Ramón Luis Valcárcel Siso.

Formanden for Europa-Parlamentet, Martin Schulz, understregede på ny betydningen af, at EU råder over tilstrækkelige finansielle midler i de næste syv år, og at det haster med at modvirke risikoen for et stigende strukturelt underskud i EU. "Hvis vi ikke finder en løsning på det nuværende underskud, vil Kommissionen være nødsaget til at foreslå nedskæringer på budgettet i samme størrelsesorden, dvs. mellem 11 og 16 mia. EUR, og det vil have alvorlige konsekvenser for vores regioner og byer. I de kommende år vil det gab mellem forpligtelser og betalinger, som Det Europæiske Råd foreslår, kunne føre til en politik baseret på underskud, hvilket Europa‑Parlamentet ikke kan acceptere", sagde Martin Schulz. Han tilkendegav samtidig, at han havde stor tiltro til, at der kan opnås en god aftale med Det Europæiske Råd omkring de flerårige finansielle rammer. "Vi sætter pris på denne forsigtige optimisme", svarede formanden for PPE-gruppen i Regionsudvalget, Michael Schneider (DE/PPE), der samtidig understregede, at selv om de regionale og lokale myndigheder er begyndt at sætte gang i planlægningen af deres investeringsprogrammer for perioden 2014-2020, er det nødvendigt, at der snart foreligger et kompromis omkring de flerårige finansielle rammer.

Europa-Parlamentets og Regionsudvalgets komplementære roller blev fremhævet. "Uden Europa‑Parlamentet ville Regionsudvalget ikke få byernes og regionernes stemme hørt så tydeligt i den offentlige debat i EU og i lovgivningsprocessen. Men uden vores samarbejde ville Bruxelles og Strasbourg være endnu længere væk fra borgerne", betonede Regionsudvalgets formand, der tilføjede, at valget i 2014 vil få meget stor betydning. Regionsudvalgets første næstformand, Mercedes Bresso, opfordrede til en fælles indsats for at forebygge, at EU-skeptikerne får et godt resultat ved det næste valg til Europa-Parlamentet, og hun gjorde sig til fortaler for en hurtig gennemførelse af vækstfremmende politikker: "Vi ved alle, at vi har en pligt over for de kommende generationer til finansiel konsolidering, men vi må også erkende, at hvis vi ikke giver de unge muligheder for at få arbejde, er det sandsynligt, at populismen vil blive dominerende". Med hensyn til den voksende modstand mod EU understregede Martin Schulz, at "lige nu er EU-idealet i fare, og vi er nødt til at overbevise folk om, at det stadig er værd at tro på". Han opfordrede Regionsudvalget til at yde et stort bidrag til "at redde EU ved at stimulere dens grundlæggende værdier og gøre det tydeligt, at EU ikke skal tage sig af alt. Hvis opgaverne kan udføres bedre på det lokale og regionale niveau, skal de tilbage hertil".

Karl-Heinz Lambertz (BE/PSE), formanden for PSE-gruppen i Regionsudvalget, slog til lyd for en bindende social pagt, der kan give ny impuls til arbejdet med at nå de sociale målsætninger i Europa 2020‑strategien. Med hensyn til EU-budgettet opfordrede han til at ændre de overordnede mekanismer: "Vi har ikke råd til, at de konkrete EU-investeringer hvert år afhænger af minimumsaftaler, der indgås i sidste øjeblik", sagde ministerpræsidenten for det tysksprogede fællesskab i Belgien. Paul O'Donoghue (IE/ALDE) understregede på vegne af ALDE-gruppen i Regionsudvalget, at "de europæiske borgere ønsker, at besparelsespolitikkerne indstilles, og det er en del af både Regionsudvalgets og Europa-Parlamentets opgaver at gå imod andre institutioners beslutninger, hvis disse går imod EU-borgernes interesser". Uno Silberg (EE/AE), formand for AE‑gruppen i Regionsudvalget, sagde, at "Europa-Parlamentet og Regionsudvalget bør udfylde den nødvendige rolle som brobygger mellem de forskellige beslutninger, der tages på EU‑niveau, og de almindelige borgere".

Debatten var også en lejlighed til at præsentere den nye gruppe i Regionsudvalget – De Europæiske Konservative og Reformister – som Gordon Keymer, medlem af Tandridge District Council, er drivkraften bag.

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's politiske forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside på www.cor.europa.eu.

Følg os på Twitter: @EU_CoR

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Pierluigi Boda

Tlf. +32 2 282 2461

Mobil +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Tidligere pressemeddelelser


Side Bar