Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/13/29

V Bruselu dne 12. dubna 2013

VR sdělil Martinu Schulzovi své obavy ohledně rozpočtu na období 2014-2020:
Dohody je třeba dosáhnout do léta

Předseda Ramon Luis Valcárcel na 100. plenárním zasedání Výboru regionů (VR) seznámil předsedu Evropského parlamentu Martina Schulze s prioritami evropských měst a regionů. Pan Valcárcel v současné politické fázi uvedl, že „aby bylo možné zajistit adekvátní plánování regionálních a místních investic v příštích letech, musí k dohodě o rozpočtu EU (víceletém finančním rámci) dojít do léta“. VR také vyjádřil vážné znepokojení nad postoji některých poslanců Evropského parlamentu, podle nichž patří politika soudržnosti minulosti. Pan Valcárcel zdůraznil, že „soudržnost je nejmocnějším nástrojem, který máme k dispozici k šíření inovací, prosazování energetické účinnosti i k boji proti nezaměstnanosti a chudobě. Pro řadu z nás je jedním z mála prostředků, které nám k formování budoucnosti našich měst zbývají.“

Pan předseda Schulz zopakoval, že je důležité poskytnout Evropské unii na příštích sedm let dostatečné finanční prostředky, a také že je naléhavě nutné zabývat se nebezpečím rostoucího strukturálního schodku EU: „Pokud nevyřešíme současný schodek, Komise bude muset doporučit odpovídající rozpočtové škrty (mezi 11 a 16 miliardami eur), které by měly závažné dopady na naše regiony a města.“ Uvedl dále, že „v nadcházejících letech by rozdíl mezi závazky a platbami, jak jej navrhuje Evropská rada, vedly k deficitní politice, která je pro Parlament nepřijatelná“. Současně vyjádřil důvěru v to, že je šance, že Parlament a Evropská rada dosáhnou ohledně VFR dobré shody. „Tento opatrný optimismus vítáme,“ reagoval předseda skupiny ELS ve Výboru regionů pan Michael Schneider (DE/ELS). Poukázal přitom na to, že ačkoli regionální a místní orgány se již snaží zahájit své investiční programy na roky 2014–2020, brzký kompromis o VFR je nutný.

Řečníci dále vyzdvihli vzájemně se doplňující úlohy Evropského parlamentu a Výboru regionů: „Bez Parlamentu by VR nedokázal hlas regionů a měst ve veřejné diskusi EU a v rámci legislativního procesu prosazovat natolik důrazně. Bez naší spolupráce by na druhou stranu Brusel a Štrasburk byly občanům ještě vzdálenější,“ upozornil předseda VR. Dodal, že kritickým okamžikem budou volby v roce 2014. První místopředsedkyně VR paní Mercedes Bresso vybídla ke společnému úsilí, abychom v příštích evropských volbách zabránili úspěchu euroskeptických sil, a vznesla požadavek, aby byly bezodkladně realizovány politiky zaměřené na růst: „Všichni víme, že finanční konsolidace je naší povinností vůči budoucím generacím. Musíme si však také uvědomit, že když mladým lidem nedáme šanci najít si práci, převládne tu pravděpodobně populismus.“ Pan Schulz se vyjádřil k tématu vzestupu protievropských nálad, přičemž zdůraznil, že „ideál EU je v současnosti v ohrožení. Musíme přesvědčit lidi, že pořád stojí za to, aby v něj věřili“. Vyzval VR, aby k tomu všemi silami přispíval a aby „zachránil EU tím, že oživí její základní hodnoty a jasně řekne, že Evropa nemusí dělat všechno. Věci, které lze dělat lépe na místní a regionální úrovni, se tam také musí vrátit.“

Předseda skupiny SES ve Výboru regionů pan Karl-Heinz Lambertz (BE/SES) obhajoval nový impulz k dosažení sociálních cílů strategie Evropa 2020 prostřednictvím závazného „sociálního paktu“. Ministerský předseda vlády německy mluvící komunity v Belgii v souvislosti s rozpočtem EU požadoval, aby se vyřešily systémové otázky: „Nemůžeme si dovolit každý rok zadržovat investice EU jako rukojmí pro laciné dohody na poslední chvíli,“ prohlásil. Pan Paul O'Donoghue (IE/ALDE) jménem skupiny ALDE ve VR podtrhl, že „evropští občané žádají zmírnění úsporných opatření. K povinnostem VR i Evropského parlamentu patří to, aby se ozvaly proti rozhodnutím ostatních institucí, pokud jsou v rozporu se zájmy občanů EU“. Podle předsedy skupiny EA ve VR pana Una Silberga (EE/EA) „by měly Evropský parlament a Výbor regionů fungovat jako potřebný most mezi rozhodnutími přijatými na úrovni EU a obyčejnými občany“.

Diskuse byla také příležitostí k prezentaci založení skupiny Evropských konzervativců a reformistů ve Výboru regionů. Přednesl ji pan Gordon Keymer, člen rady okresu Tandridge (UK).

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteru: @EU_CoR

Další informace poskytne:

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Mobile +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy

f-03793


Side Bar