Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

.

COR/13/29

Брюксел, 12.4.2013 г

Комитетът на регионите споделя с Мартин Шулц своите опасения относно бюджета за периода 2014—2020 г.:
„Необходимо е да се постигне споразумение преди лятото“

По време на 100-ната пленарна сесия на Комитета на регионите (КР) председателят Рамон Луис Валкарсел Сисо представи приоритетите на европейските градове и региони на председателя на Европейския парламент Мартин Шулц. Г-н Валкарсел каза, че на настоящия политически етап, „за да се осигури подходящо планиране на инвестициите за идните години, е необходимо да се постигне споразумение за бюджета на ЕС (многогодишната финансова рамка) преди лятото“. КР също така изрази сериозна загриженост относно становищата, изказани от някои членове на Европейския парламент, според които политиката на сближаване принадлежи на миналото. „Сближаването е най-мощният инструмент за разпространяване на иновациите, насърчаване на енергийната ефективност, борба с безработицата сред младите хора и бедността, с който разполагаме. За много от нас то е едно от малкото оставащи средства за проектиране на бъдещето на нашите общности“, подчерта г-н Валкарсел.

Председателят Шулц отново подчерта значението на това Европейският съюз да разполага с адекватни финансови средства за следващите седем години, както и неотложната необходимост за справяне с риска от нарастване на структурния дефицит на ЕС: „Ако не се справим със структурния дефицит, ще се наложи Комисията да отправи препоръки за равностойни съкращения на бюджета – между 11 и 16 млрд евро, – което ще окаже сериозно въздействие върху нашите региони и градове. В идните години разликите между поетите задължения и плащанията, предложени от Европейския съвет, ще доведат до политика на дефицит, което е неприемливо за Парламента“, заяви председателят Шулц. В същото време той изрази увереност, че има шанс да се постигне добро споразумение с Европейския съвет относно МФР. „Оценяваме този предпазлив оптимизъм“, каза в отговор Михаел Шнайдер (DE/ЕНП), председател на групата на ЕНП в Комитета на регионите, като същевременно подчерта, че макар регионалните и местните власти да са започнали работа по стартиране на инвестиционните си програми за периода 2014—2020 г., е необходим навременен компромис относно МФР.

Бяха подчертани взаимно допълващите се роли на Европейския парламент и на Комитета на регионите. „Без Парламента КР не би успял да гарантира толкова голяма гласност на регионите и градовете в обществените дискусии на ЕС и в рамките за законодателния процес. В същото време без сътрудничеството помежду ни дистанцията между Брюксел и Страсбург и гражданите щеше да е още по-голяма“, изтъкна председателят на КР, като добави, че изборите през 2014 г. ще бъдат от решаващо значение. Първият заместник-председател на КР Мерчедес Бресо призова за полагане на съвместни усилия с цел да бъде предотвратен евентуалният успех на евроскептичните сили в следващите избори за Европейски парламент и настоя за своевременното провеждане на политики за насърчаване на растежа: „Всички знаем, че финансовата консолидация е дълг към бъдещите поколения, но трябва също да признаем, че ако не дадем на младите хора възможност да си намерят работа, е много вероятно популизмът да вземе надмощие“. Коментирайки нарастването на антиевропейските настроения, г-н Шулц подчерта, че „европейският идеал в момента е застрашен и трябва да убедим хората, че все още си струва да вярват в него“. Той призова КР да даде своя пълноценен принос, „за да се спаси ЕС чрез възраждане на ценностите, върху които е изграден, и за да да се поясни, че не е необходимо Европа да върши всичко. Когато нещо може да се направи по-добре на местно или регионално равнище, то трябва да се насочва именно към тях“.

Карл-Хайнц Ламберц (BE/ПЕС), председател на групата на ПЕС в Комитета на регионите, препоръча да се даде нов тласък за постигане на социалните цели на стратегията „Европа 2020“ чрез приемането на обвързващ социален пакт. Във връзка с бюджета на ЕС той призова за решаване на системните проблеми: „не можем да си позволим всяка година инвестициите, които ЕС прави по места, да се превръщат в заложници на изгодни оферти, предлагани в последната минута (по аналогия на офертите в туристическия сектор – бел. прев.)“, заяви министър-председателят на немскоговорящата общност в Белгия. От името на групата на АЛДЕ в КР Пол О'Донъхю (IE/АЛДЕ) подчерта, че „европейските граждани искат облекчаване на мерките за икономии и сред задълженията както на КР, така и на Европейския парламент е да оспорват решенията на другите институции, когато те са в разрез с интересите на гражданите на ЕС“. Според председателят на групата на ЕА в КР Уно Силберг (EE/EA) „Европейският парламент и Комитетът на регионите следва да играят ролята на необходимото свързващо звено между решенията, които се вземат на равнището на ЕС, и обикновените граждани“.

Дебатът също така даде възможност да бъде оповестено създаването на Група на европейските консерватори и реформисти в Комитета на регионите. Тази стъпка е направена с подкрепата на Гордън Киймър, член на Областния съвет на Тандридж в Обединеното кралство.

Комитетът на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави — членки на ЕС, е да приобщават представляваните от тях регионални и местни власти и общности към процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета относно политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Можете да следите за новини и в Twitter: @EU_CoR

За повече информация, моля, свържете се с:

Пиерлуиджи Бода

Тел.: +32 2 282 2461

мобилен тел.: +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Предишни съобщения за медиите


Side Bar