Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL RO

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/13/27

Bruksela, 11 kwietnia 2013 r.

Ożywienie polityki przemysłowej wymaga osadzenia jej na konkretnym obszarze i uwzględnienia czynnika ludzkiego

Komitet Regionów podziela przekonanie Komisji Europejskiej o pilnej potrzebie zajęcia się przemysłem. Był to powód przyjęcia przez Komisję celu dotyczącego zwiększenia do 2020 r. udziału przemysłu w PKB do 20%. Przedstawiciele miast i regionów UE podkreślają jednak, że osadzenie na danym obszarze i czynnik ludzki to parametry najsilniej wpływające na przyszłość przemysłu europejskiego. W opinii przyjętej na dzisiejszej sesji plenarnej wzywają również do ściślejszej koordynacji polityk przemysłowych i polityki spójności UE za pomocą paktów terytorialnych.

Podkreślając efekt dźwigni, jaki przemysł wywołuje w całej gospodarce, zwłaszcza pod względem zatrudnienia, KR wzywa do uznania kwestii odnowy przemysłowej za prawdziwy priorytet polityczny, z czym wiązałoby się takie samo zaangażowanie polityczne jak w odniesieniu do spójności, infrastruktur czy rolnictwa. Niemniej zwraca uwagę na fakt, że choć coraz wyraźniej podkreśla się to dążenie, nie zawsze państwa członkowskie je popierają, o czym świadczą zaproponowane przez Radę Europejską cięcia w przyszłym budżecie środków na szczególnie ważne dla przemysłu sektory, takie jak badania i innowacje oraz infrastruktury transeuropejskie.

Komitet stwierdza ponadto, że mobilizacja miast i regionów pozostaje elementem zbyt często zaniedbywanym w polityce przemysłowej: „To władze lokalne w pierwszym rzędzie odczuwają skutki dezindustrializacji. Są też zbyt często zapomnianym partnerem odnowy przemysłowej. To w poszczególnych regionach zachodzą przeobrażenia naszego stylu życia i sposobów wytwarzania, zakorzeniają się ekosystemy przemysłowe. Dlatego też zalecamy zwłaszcza wprowadzenie paktów terytorialnych umożliwiających osiągnięcie zbieżności polityki krajowej i lokalnej z polityką sektorową i polityką spójności UE” – wyjaśnił sprawozdawca Claude Gewerc (FR/PSE), przewodniczący Rady regionu Pikardia.

W tej sytuacji członkowie Komitetu poparli wniosek Parlamentu Europejskiego mający na celu ustanowienie grupy pilotażowej ds. polityki przemysłowej, która posiadałaby kompetencje właściwe dla szczebla europejskiego, krajowego i lokalnego. Ponadto zalecają utworzenie nowej, pośredniej, kategorii przedsiębiorstw, która mogłaby korzystać z odpowiednio dostosowanych stawek wsparcia, wyższych od przyznawanych dużym firmom, a niższych od tych, z których korzystają MŚP.

KR wskazuje na olbrzymie znaczenie kapitału ludzkiego i dialogu społecznego. Wzywa do zagwarantowania większego zaangażowania partnerów społecznych w życie przedsiębiorstwa, państw i regionów, zwłaszcza w zarządzanie restrukturyzacjami. Ponadto proponuje, by perspektywiczne zarządzanie umiejętnościami i przemianami uznano za niezbędny element polityki przemysłowej.

Przed członkami KR-u głos zabrał także sprawozdawca Parlamentu Europejskiego Reinhard Bütikofer (DE/Grupa Zielonych), by przedstawić główne punkty debaty. Podkreślił, że „regiony są kluczowym elementem w kontekście polityki przemysłowej. W tej dziedzinie Europa potrzebuje strategii mającej na celu reindustrializację gospodarek jej obszarów południowych. Należy ubolewać, że aspekt ten nie został uwzględniony w inicjatywie przewodniej Komisji Europejskiej”. Eurodeputowany podziela też zapatrywania KR-u na znaczenie kompetencji i kapitału ludzkiego: „aspekty te należy umocnić, uwydatniając dialog społeczny, partycypację pracowników, kształcenie zawodowe i innowacje społeczne. W tym zakresie regiony odgrywają główną rolę”.

W odniesieniu do kwestii dotyczących restrukturyzacji KR zajął stanowisko wobec przyszłych wytycznych UE (oczekiwanych w drugiej połowie 2013 r.) dotyczących pomocy państwa na rzecz wspomagania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności, by z wyprzedzeniem przyczynić się do tej debaty. KR broni prostych, sprawiedliwych i przejrzystych zasad w trosce o to, by pomoc państwa mogła wspierać przedsiębiorstwa w przezwyciężeniu okresowej niestabilności, w ochronie praktycznej wiedzy przemysłowej, a także promowaniu utrzymania tkanki gospodarczej na danym obszarze. Sprawozdawca Christophe Rouillon (FR/PSE), mer Coulaines, podkreśla w tym kontekście, że: „Pomoc państwa nie jest sama w sobie złem. Niekoniecznie jest też rozwiązaniem dobrym. Należy ją właściwie uregulować i określić jej wartość, by była ona sensowna z gospodarczego punktu widzenia i służyła interesowi ogółu”.

W opinii sprzeciwiono się ewentualnemu ograniczeniu zakresu stosowania wytycznych do przedsiębiorstw będących przedmiotem formalnego postępowania upadłościowego, Wniesiono w niej zwłaszcza o podniesienie maksymalnej kwoty pomocy państwa dla indywidualnego przedsiębiorstwa z 10 do 15 mln EUR, by uwzględnić inflację i wzrost PKB, oraz o możliwość wprowadzenia środków wyrównawczych związanych z wkładem podmiotów prawa publicznego (zakaz wypłaty dywidendy w trakcie trwania procesu restrukturyzacji). Komitet popiera m.in. zastosowanie, przez analogię, klauzuli „anty-delokalizacyjnej” określonej w rozporządzeniu w sprawie funduszy strukturalnych i wprowadzenie konkretnych minimalnych progów, powyżej których trzeba powiadamiać Komisję o pomocy państwa, ustalonych na poziomie 200 tys. euro dla MŚP i 500 tys. euro dla innych przedsiębiorstw.

* * *

Opinia Komitetu w sprawie ożywienia polityki przemysłowej nawiązuje do zorganizowanej przez KR w dniu 10 kwietnia konferencji z serii „Europa 2020” na temat polityki przemysłowej. Prelegenci, wśród których znalazł się przewodniczący KR-u Ramón Luis Valcárcel Siso i komisarz europejski ds. przemysłu Antonio Tajani, dyskutowali o reindustrializacji jako wyzwaniu w kontekście przekształceń regionalnych oraz o roli samorządów terytorialnych w stymulowaniu konkurencyjności przemysłu. (zob. komunikat prasowy).

Informacje dodatkowe

  • Zdjęcia z 100. sesji plenarnej KR-u

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela:

Nathalie Vandelle

tel. +32 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar