Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL PL RO

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/13/27

Brussel, 11 april 2013

Industriebeleid: territoriale wortels en menselijke factor onmisbaar voor economisch herstel

Het Comité van de Regio's is het eens met de vaststelling van de Commissie dat de industrie in een noodsituatie verkeert, en dat het aandeel van de industrie in het BBP tegen 2020 op 20% moet worden gebracht. De vertegenwoordigers van de Europese steden en regio's benadrukken echter dat de territoriale geworteldheid en de menselijke dimensie doorslaggevend zijn voor de toekomst van de Europese industrie. In het advies dat tijdens de zitting van vandaag is goedgekeurd, dringen zij aan op het gebruik van territoriale pacten voor een betere coördinatie van het industriebeleid en het cohesiebeleid van de EU.

Wijzend op het hefboomeffect van de industrie op de gehele economie en de werkgelegenheid in het bijzonder, pleit het CvdR ervoor om van de industriële reconversie een echte beleidsprioriteit te maken, waarvoor een even groot politiek engagement aan de dag wordt gelegd als voor cohesie, infrastructuur en landbouw. Hoewel deze wens meer en meer wordt gehoord, wordt zij niet door alle lidstaten gedeeld, zoals blijkt uit de bezuinigingen die de Europese Raad heeft voorgesteld op de toekomstige Europese begroting in sectoren die voor de industrie van bijzonder belang zijn (zoals onderzoek & innovatie en trans-Europese infrastructuur).

Het Comité wijst er bovendien op dat de betrokkenheid van de steden en regio's vaak te weinig aandacht krijgt in het industriebeleid: "De lokale overheden krijgen als eerste te maken met de gevolgen van de de-industrialisatie. Maar al te vaak wordt vergeten dat ook zij een rol spelen bij de industriële reconversie. De verandering van onze manier van leven en produceren voltrekt zich immers op territoriaal niveau, en het is daar dat onze industriële ecosystemen geworteld zijn. Daarom bevelen wij aan om territoriale pacten op te zetten waarmee het nationale en lokale beleid kan worden gecoördineerd met het sectorgebonden beleid en het cohesiebeleid van de Unie", aldus rapporteur Claude Gewerc (FR/PSE), voorzitter van de regioraad van Picardië.

De leden van het Comité stemmen dan ook in met het voorstel van het Europees Parlement om een stuurgroep Industriebeleid op te richten waarin de Europese, nationale en lokale bevoegdheden worden samengebracht. Verder bevelen zij aan een nieuwe categorie van middelgrote ondernemingen in het leven te roepen, die voor aangepaste steunniveaus in aanmerking moeten komen, die hoger liggen dan de steunniveaus voor grote ondernemingen, maar lager dan voor kmo's.

Het CvdR hamert op het belang van het menselijk kapitaal en de sociale dialoog. Het dringt erop aan dat ondernemingen, staten en regio's meer dan nu het geval is de hulp van de sociale partners inroepen, vooral om de herstructureringen in goede banen te leiden. Verder stelt het voor dat de planmatige aanpak van kwalificaties en veranderingen als een essentieel onderdeel van het industriebeleid moet worden beschouwd.

De rapporteur van het Europees Parlement, Reinhard Bütikofer (DE/Groenen), heeft de voltallige vergadering van het CvdR toegesproken om de belangrijkste punten van het debat uiteen te zetten.

Hij wilde onderstrepen dat "De regio's een cruciale rol spelen in het industriebeleid. Europa heeft dan ook een strategie nodig om de economieën in de zuidelijke lidstaten te herindustrialiseren. Het is jammer dat deze dimensie niet is terug te vinden in het vlaggenschipinitiatief van de Europese Commissie." De Europarlementariër deelt de mening van het CvdR over het belang van vaardigheden en het menselijk kapitaal. "Deze aspecten moeten worden versterkt door in te zetten op de sociale dialoog, participatie van werknemers, beroepsopleiding en sociale innovatie. De regio's spelen hierbij een onmisbare rol."

Meer specifiek wat deze herstructureringen betreft, heeft het CvdR een advies goedgekeurd over de toekomstige EU-richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden – richtsnoeren die in het tweede halfjaar van 2013 worden verwacht – om nu al bij te dragen aan het debat hierover. Het CvdR pleit daarin voor eenvoudige, rechtvaardige en transparante regels voor staatssteun, zodat ondernemingen kunnen worden geholpen een periode van instabiliteit te doorstaan, hun industriële knowhow te beschermen en de werkgelegenheid in de regio's in stand te houden. Rapporteur Christophe Rouillon (FR/PSE), burgemeester van Coulaines, onderstreept in dit verband dat "staatssteun niet iets slechts is. Het is ook niet per se iets goeds. Staatssteun moet correct gekalibreerd en ingekaderd zijn om economisch nuttig te zijn en het algemeen belang te dienen."

In het advies verzet het Comité zich tegen de mogelijkheid dat het toepassingsgebied van de richtsnoeren beperkt zou worden tot bedrijven die voorwerp van een formele insolventieprocedure zijn. Het vraagt dat het maximumbedrag aan steun wordt opgetrokken van 10 tot 15 miljoen euro, om rekening te houden met de inflatie en de verhoging van het BBP, en is voorstander van eventuele specifieke tegenprestaties in geval van uitzonderlijke bijdragen van openbare lichamen (zoals een verbod op het uitkeren van dividenden tijdens de herstructureringsperiode). Verder steunt het Comité de analoge toepassing van de "anti-delokaliseringsclausule" van de structuurfondsverordening, en de invoering van minimumdrempels voor de aanmelding van staatssteun bij de Commissie, ten belope van 200.000 € voor kmo's en 500.000 € voor andere bedrijven.

***

De goedkeuring van het CvdR-advies over het herstel van de industrie volgt op de Europa 2020-conferentie over het industriebeleid die op 10 april werd georganiseerd door het Comité. De sprekers, waaronder CvdR-voorzitter Ramón Luis Valcárcel en de Eurocommissaris voor industrie, Antonio Tajani, hebben daar kunnen discussiëren over de herindustrialisering als uitdaging voor regionale verandering, en de rol van de regionale overheden om het industriële concurrentievermogen te stimuleren (zie het perscommuniqué).

Aanvullende informatie

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Neem een kijkje op de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nathalie Vandelle

Tel.: +32.2282.24.99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Vorige perscommuniqués


Side Bar