Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PL RO

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

COR/13/27

Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2013

Βιομηχανική πολιτική: ο τοπικός χαρακτήρας και ο ανθρώπινος παράγοντας είναι απαραίτητοι για την ανάκαμψη

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) συμφωνεί με τη διαπίστωση ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη βιομηχανία, διαπίστωση η οποία ώθησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει ως στόχο την αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας τουλάχιστον στο 20% του ΑΕγχΠ της ΕΕ έως το έτος 2020. Οι εκπρόσωποι των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ επιμένουν ότι ο τοπικός χαρακτήρας και ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελούν τις πιο καθοριστικές παραμέτρους για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Στη γνωμοδότηση που υιοθέτησε στη σημερινή σύνοδο ολομέλειάς της, η ΕτΠ ζητά επίσης να υπάρξει καλύτερος συντονισμός της βιομηχανικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής της ΕΕ μέσω των τοπικών συμφώνων.

Υποστηρίζοντας τη θέση ότι η βιομηχανία μπορεί να εξελιχθεί σε μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση, η ΕτΠ θεωρεί ότι η ανάκαμψη του συγκεκριμένου τομέα μπορεί να αποτελέσει πραγματική πολιτική προτεραιότητα, επιδεικνύοντας την ίδια πολιτική βούληση με αυτή που επιδείχθηκε στα ζητήματα της συνοχής, των υποδομών ή της γεωργίας. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι, μολονότι αυτή η βούληση είναι ολοένα και περισσότερο εμφανής, δεν συναντάται σε όλα τα κράτη μέλη, όπως προκύπτει άλλωστε από τις περικοπές που προτείνονται στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενόψει του νέου προϋπολογισμού της ΕΕ στους τομείς που συνδέονται με τη βιομηχανία (π.χ. έρευνα και καινοτομία ή πανευρωπαϊκές υποδομές).

Επίσης, η ΕτΠ επισημαίνει ότι η κινητοποίηση των δήμων και των περιφερειών εξακολουθεί να τίθεται συχνά σε δεύτερη μοίρα κατά την υλοποίηση της βιομηχανικής πολιτικής. Ο κ. Claude Gewerc (FR/PSE), πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου της Πικαρδίας παρατηρεί σχετικά τα εξής: «Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι οι πρώτες που υφίστανται τις συνέπειες της αποβιομηχάνισης, ενώ αποτελούν και τους –συχνά παραγνωρισμένους– εταίρους της βιομηχανικής ανάκαμψης. Και αυτό γιατί στην κάθε περιφέρεια αφ’ ενός μεν συντελείται η μεταβολή του τρόπου ζωής μας και των παραγωγικών διεργασιών, αφ’ ετέρου δε εκεί έχουν τις ρίζες τους τα βιομηχανικά «οικοσυστήματα». Γι’ αυτόν λοιπόν τον λόγο, εισηγούμαστε τη σύναψη τοπικών συμφώνων υπέρ της σύγκλισης των εθνικών και τοπικών πολιτικών με τις τομεακές πολιτικές και τις πολιτικές συνοχής της ΕΕ».

Συνεπώς, τα μέλη της ΕτΠ στηρίζουν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συγκρότηση μιας συντονιστικής επιτροπής με αντικείμενο τη βιομηχανική πολιτική, η οποία θα συνενώνει τις αρμοδιότητες των ενωσιακών, εθνικών και τοπικών αρχών. Επίσης προτείνουν τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας επιχείρησης, μεταξύ ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων, η οποία θα μπορούσε να τυγχάνει κατάλληλης στήριξης, υψηλότερης από εκείνη των μεγάλων επιχειρήσεων και χαμηλότερης από εκείνη των ΜΜΕ.

Η ΕτΠ επαναλαμβάνει την κεφαλαιώδη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου. Ζητά να ενισχυθεί η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη βιομηχανική πολιτική, τα κράτη και τις περιφέρειες και δη στη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων. Επίσης προτείνει η προληπτική διαχείριση των δεξιοτήτων και των μεταλλαγών να θεωρείται βασική συνιστώσα της βιομηχανικής στρατηγικής σε όλα τα επίπεδα.

Υπό αυτό το πρίσμα απευθύνθηκε στην Ολομέλεια της ΕτΠ και ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Reinhard Bütikofer (DE/Πράσινοι), σημειώνοντας τα εξής: «Οι περιφέρειες είναι βασικό στοιχείο της βιομηχανικής πολιτικής. Υπό αυτή την έννοια, η ΕΕ χρειάζεται μια στρατηγική για την επανεκβιομηχάνιση των νοτίων οικονομιών της. Δυστυχώς, η διάσταση αυτή δεν έχει συμπεριληφθεί στην εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δεξιότητες και το ανθρώπινο δυναμικό είναι ιδιαίτερα καθοριστικοί παράγοντες και πρέπει να ενισχυθούν, με έμφαση στον κοινωνικό διάλογο, στη συμμετοχή των εργαζομένων, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην κοινωνική καινοτομία. Οι περιφέρειες επιτελούν εν προκειμένω σημαντική λειτουργία».

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις αναδιαρθρώσεις, η ΕτΠ, επιθυμώντας να συμβάλει εκ των προτέρων στον σχετικό διάλογο, υιοθέτησε τη θέση της σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ (αναμένεται να ανακοινωθούν στο β' εξάμηνο του τρέχοντος έτους) για τις κρατικές ενισχύσεις με σκοπό τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η ΕτΠ τάσσεται υπέρ της θέσπισης απλών, δίκαιων και αδιάτρητων κανόνων έτσι ώστε οι κρατικές ενισχύσεις να βοηθούν τις επιχειρήσεις να ξεπερνούν τις περιόδους αστάθειας, να υπερασπίζονται τη βιομηχανική τεχνογνωσία τους και να συντείνουν στη διατήρηση των θέσεων εργασίας στην κάθε περιφέρεια. Ο εισηγητής και δήμαρχος Κουλέν, κ. Christophe Rouillon (FR/PSE), υπογραμμίζει εν προκειμένω τα εξής: «Οι κρατικές ενισχύσεις δεν συνιστούν μεν κάποιο δεινό, αλλά ούτε και απαραίτητο και θετικό στοιχείο· πρέπει να είναι σωστά σταθμισμένες και στοχευμένες για να είναι οικονομικά σκόπιμες και να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον».

Στην εν λόγω γνωμοδότηση η ΕτΠ αντιτίθεται στο ενδεχόμενο περιορισμού του πεδίου εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών στις επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο επίσημης πτωχευτικής διαδικασίας. Ζητά επίσης το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που επιτρέπεται να χορηγηθεί στην ίδια επιχείρηση να αυξηθεί από τα 10 στα 15 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ο πληθωρισμός ή η αύξηση του ΑΕγχΠ. Εξάλλου, πρέπει να προβλέπονται αντισταθμιστικά μέτρα στις έκτακτες εισφορές των δημόσιων αρχών (π.χ. απαγόρευση της καταβολής μερισμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναδιάρθρωσης). Συν τοις άλλοις, η ΕτΠ τάσσεται υπέρ τόσο της κατ’ αναλογία εφαρμογής της ρήτρας «μη μετεγκατάστασης» που περιέχεται στον κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία. Τέλος, προκρίνει την καθιέρωση ελάχιστων ορίων για την κοινοποίηση των κρατικών ενισχύσεων, ίσων προς 200.000 ευρώ για τις ΜΜΕ και 500.000 ευρώ για τις άλλες επιχειρήσεις.

***

Η υιοθέτηση των θέσεων της ΕτΠ στο ζήτημα της βιομηχανικής πολιτικής αποτελεί συνέχεια της διάσκεψης με θέμα τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" και τη βιομηχανική πολιτική, η οποία διεξήχθη στις 10 Απριλίου υπό την αιγίδα του οργάνου. Στη συγκεκριμένη ημερίδα, οι συμμετέχοντες –μεταξύ των οποίων οι Πρόεδρος της ΕτΠ, κ. Ramón Luis Valcárcel, και ο αρμόδιος σε θέματα βιομηχανίας Ευρωπαίος Επίτροπος, κ. Antonio Tajani – αντάλλαξαν απόψεις για την επανεκβιομηχάνιση εν είδει πρόκλησης για τον μετασχηματισμό των περιφερειών, καθώς και για τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην τόνωση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας (βλ. σχετική ανακοίνωση Τύπου,).

Πρόσθετες πληροφορίες

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Παρακολουθείστε μας στο Twitter: @EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

Nathalie Vandelle

Tηλ: +32 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου


Side Bar