Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL PL RO

Perscommuniqué

De EU-Assemblee van Regionale en Lokale afgevaardigden

COR/13/23

Brussel, 15.03.2013

CvdR-voorzitter Valcárcel: goed evenwicht tussen bezuinigingen en groei is essentieel om de investeringscapaciteit van regio's en steden te waarborgen

"Volledige betrokkenheid van de regionale en lokale overheden is de sleutel tot het realiseren van de Europese groeidoelstellingen"

Volgens de voorzitter van het Comité van de Regio's, Ramon Luis Valcárcel, werd tijdens de Voorjaarstop van de Europese Raad "een belangrijke stap gezet in de richting van de dringend noodzakelijke aanpassing van de EU-strategie, teneinde een evenwicht te bereiken tussen begrotingsconsolidatie en groeimaatregelen." De begrotingsregels zouden flexibeler geïnterpreteerd moeten kunnen worden, zodat de EU-regio's en steden meer speelruimte hebben om te investeren in groei en concurrentievermogen en om meer jongeren aan een baan te helpen.

De Europese Raad heeft ervoor gezorgd dat de mogelijkheden die door de huidige regelgeving worden geboden om strategische investeringen en begrotingsconsolidatie met elkaar in evenwicht te brengen, kunnen worden benut zonder dat daarvoor nieuwe, officiële besluiten moeten worden genomen. Zo kunnen regio's en steden zich blijven inzetten voor meer jeugdwerkgelegenheid en een betere concurrentiepositie van onze economieën tegen de achtergrond van een verbeterd begrotingskader. Voor veel EU-regio's is dit cruciaal voor de volledige uitvoering van de operationele programma's in het kader van het huidige cohesiebeleid en een goede start van de programma's voor 2014-2020.

De heer Valcárcel is eveneens verheugd over het belang dat wordt gehecht aan de uitvoering van het Groeipact en van alle initiatieven die zijn gelanceerd om het herstel te bevorderen: "Als uitvoering vooropstaat en Europa vastbesloten is om korte metten te maken met de vertraging en de problemen die tot dusver zijn ondervonden bij de uitvoering van de groeiagenda, dan is de actieve betrokkenheid van lokale en regionale overheden in de planningsfase en bij het leveren van concrete input de enige optie om ervoor te zorgen dat geïnvesteerd geld bij burgers en bedrijven terechtkomt en hun kansen worden verbeterd." Daarom pleit hij voor "onmiddellijke intensivering van de samenwerking tussen Europese, nationale, regionale en lokale bestuursniveaus, te beginnen met het Europees Semester."

De heer Valcárcel is ook zeer te spreken over het door de Raad aangekondigde werkprogramma met het oog op de herziening van de Europa 2020-strategie, en benadrukt dat het Comité van de Regio's hier graag een bijdrage aan wil leveren door toe te zien op de territoriale uitvoering van de strategie, zoals afgesproken met de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, tijdens de vergadering aan de vooravond van de Voorjaarstop. Het is de bedoeling dat de strategie tegen het voorjaar van 2014 de nodige aanpassingen heeft ondergaan.

Standpunten van het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van lokale en regionale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

GSM +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Vorige persberichten


Side Bar